لیست همکاران

نام

نام خانوادگی

نام شرکت

کد

مشخصات

سعیده

صفری

گروه مشاورین SGC

101

مشاهده

سعید

فرهت

گروه گواه پرداز

501

مشاهده

لیلا

تونی

حقیقی

403

مشاهده

مرضیه

محرمی

گروه مشاورین HSE - ISO

203

مشاهده

علی

بشیری

حقیقی

401

مشاهده

فریدون

کریمی

حقوقی

401

مشاهده

علی

اکبر زاده کریمی

حقوقی

401

مشاهده

گیسو

خسروی

حقیقی

502

مشاهده

نرگس

اودرون

حقیقی

301

مشاهده

بهناز

شفیعی

گروه سپاهان HSE

302

مشاهده

علی

کریمی

حقیقی

402

مشاهده