بانک انصار

کد 3818

شماره حساب

1 8810989 805 - 3818

شماره کارت

6585 8794 8110 - 6273

شماره شبا

IR۵۰۰۶۳۰۳۸۱۸۸۰۵۰۸۸۱۰۹۸۹۰۰۱

به نام

مجید کریمی

بانک ملت

کد 66357

شماره حساب

4156480051

شماره کارت

6312 0421 3379 - 6104

شماره شبا

IR48  0120  0200  0000  4156  4800  51

به نام

مجید کریمی

بانک ملی

کد 1304

شماره حساب

0206983556009

شماره کارت

3364 8287 9972 - 6037

شماره شبا

IR39 0170 0000 0020 6983 5560 09

به نام

مجید کریمی

بانک پارسیان

کد1242

شماره حساب

                                  1 1477236 - 800

شماره کارت

0782 7753 0610 - 6221

شماره شبا

IR520540124280001477236001

به نام

مجید کریمی

بانک تجارت

کد 228

شماره حساب

0003611605470

شماره کارت

6005 9267 8310 - 5859

شماره شبا

IR 1001 8000 0000 0036 1160 5470

به نام

مجید کریمی

بانک صادرات

شماره حساب

0335970897005

شماره کارت

7634 9039 6915 - 6037

شماره شبا

IR37 0190 0000 0033 5970 8970 05

به نام

نرگس اودرون