دورههای بین المللی ایزو

دوره های بین المللی ایزو

دورههای بین المللی ایزو ، منظور ازاین جمله مستندات ایزو جهت پیاده سازی هست، یعنی دوره هاییکه سازمان ایزو برای پیاده سازی اولیه ایزو مورد نظر ارائه کردست، دراینجابه معرفی ایزو و مستندات ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل لاتین international standard organize نام مخفف iso صادر میگردد.

مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن ویک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین:CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CBها هستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن بابت هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کردهاست، بامراجعه بسایت این انجمن میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB آن کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است.

دوره های بین المللی ایزو شرایط اولیه کسب گواهینامه ایزو است که شامل مراحل و اقدامات اولیه هستکه جهت کسب ایزو باید انهارا رعایت کرد، پیاده سازی ایزو و دوره های بین المللی ایزو ملزم بهمکاری مجموعه بخصوص مدیر مجموعه است، شاید پروسه سخت وزمان گیری باشد امادر بلند مدت بنفع مجموعه است تااز این طریق کیفیت مجموعه خودرا بالا برده ودربازار رقابتی نیز برنده باشد، ازمهمترین مراحل این پیاده سازیکه قابل ذکراست میتوان بموارد زیراشاره کرد: توجیه مدیران ومقامات ارشد مجموعه، مهمترین بخش نیزمیتواند این بخش باشد، سپس باتوجه ببخش اول وتوجیه مدیران باید منابع واقدامات لازم رابرنامه ریزی وتعیین کرد، دربخش بعدی باید منباب اموزشهای عمومی وتخصصی کادر مجموعه کلاسهای اموزشی برگزار شود، بخش بعدی تدوین مستندات مربوط برای پیاده سازیست، وسپس اجرای این مستندات درمجوعه، بخش بعدی ممیزی داخلیست مشاهده روند ومیزان پیشرفت فرایندهاست، بخش اخر انجام ممیزی خارجیستکه کارشناسان ممیزی سازمان یامرجع مربوط جهت بازرسی نهایی وتعیین صلاحیت مجموعه ازمجموعه وروند کار بازدید میکنند ودر صورت رضایت کارشناسان ممیزی ازاین روند گواهی ایزورا صادر میکنند.

صدور گواهی ایزو درابتدا نیاز بپیاده سازی دارد تامورد تایید کارشناسان ممیزی قرار بگیرد. مراحل پیاده سازی ایزو رامیتوان درچند مورد بسیار مهم خلاصه کردکه درموارد زیر انهارا معرفی کرده وتوضیح مختصری منباب ان ارائه شده: توجیه مدیران ومقامات ارشد مجموعه که بخشی مهم است واگر مدیران ومقامات ارشد یک مجموعه قانع شوندبرای شروع این پروژه گامی بزرگست، برنامه ریزی وتدارک منابع مورد نیاز پروژه پیاده سازی، برگزاری کلاسهای اموزشهای عمومی وتخصصی برای توجیه هرچه بهتر کادر مجموعه، تدوین وتهیه مستندات مربوطبه پیاده سازی، سپس اجرای مستندات مربوطه پروژه پیاده سازی، بخش بعدی ممیزی کردن داخلی ونظارت وبررسی برفرایند وپیشرفت روند پیاده سازیست جهت رفع نواقص پیشرفت روند پیاده سازی، مرحله اخر وپایانی ممیزی خارجی توسط سازمان یامرجع صادرکننده ست، کارشناسان ممیزی جهت بررسی نهایی وتایید صلاحیت مجموعه تمام جوانب رابررسی میکنند، ودرصورتی که تمام روند اماده سازی شرایط وپیاده سازی ایزو بدرستی انجام شده بود کارشناسان ممیزی سازمان یامرجع صادرکننده تایید میکنندکه مجموعه صلاحیت دریافت گواهی ایزو رادارد.
دوره های بین المللی ایزو همانطورکه توضیح داده شد،مراحل زیاد و وقتگیری دارد ودریافت وپیاده سازی ایزو نیز امری وقتگیر وپرهزینه است وهزینه سنگینی رابه مجموعه یاشرکت تحمیل میکند، ازاینرو بیشتر مدیران ازان شانه خالی میکنندکه میتوان حق رابه انها داد لذا مراجعی درداخل کشور موسسات و مجموعه هایی مانند گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران هستندبا ارائه مستندات ازپیش تعیین شده بابت مراجع صدور ایزو واموزش حضوری بصورت کاملا رایگان درکنار ارائه مدرک درمدتی کوتاه مدرک ایزو رادراختیار شما قرار داده و بدین ترتیب دروقت وهزینه مدیر و مجموعه صرفه جویی کرده.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باکادری مجرب وحرفه ای اماده ارائه مشاوره تلفنی بصورت رایگان وخدمات درزمینه های ایزو ، HSE ، IMS و غیره هست. ضمنا تمامی مجوزهای اداره کار نیزدر تمامی مراحل ازصفر تاصد رادر زمانی کوتاه برعهده میگیریم وبه نتیجه میرسانیم.