FSSC22000-CERTIFICATION

FSSC 22000

استاندارد FSSC 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بمنظور ارائه گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جهت سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی برمبنای ایزو تدوین شده و توسط طرح جهانی ایمنی مواد غذایی (GFSI) رسمیت پیدا کرده ودر اختیار شرکتهای صنایع غذایی قرار میدهد.استاندارد FSSC22000 مورد استفاده تمامی تولید کنندگان و خرده فروشان مواد غذایی درسراسر جهان میباشد

 FSSC 22000الزامات مرتبط باانواع فرآیند یکپارچه بجهت کنترل وبه حداقل رساندن خطرات ایمنی مواد غذایی بیان میکند. FSSC 22000 گواهینامه جدیدی درحوزه مواد غذایی میباشدکه سریعا درحال رشدست ودر آوریل سال 2017 گواهینامه 15،000 خودرا صادر کرد

 

دریافت گواهی نامه FSSC22000

هنگامیکه مجموعه متقاضی الزامات تعریف شده درون استاندارد FSSC22000 رابه مرحله اجرا درمیاورد، میتواند FSSC 22000 رابرای مجموعه خوددریافت نماید. صدور گواهینامه FSSC22000 توسط بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی اداره میشود.هنگامیکه مجموعه متقاضی قوانین و الزامات FSSC 22000 رادر شرکت خودش اجرایی کرد گواهینامه FSSC22000 برایش صادر میشود همچنین یکنفر بعنوان ممیز مجموعه متقاضی رانیز ممیزی میکندتا تأیید کندکه مجموعه مربوطه الزامات استاندارد FSSC 22000 رارعایت نموده وسپس برایش گواهی FSSC22000 صادر میشود.

FSSC 22000 استاندارد همچنین براساس استاندارد ISO 22000 پایه گذاری شده وهمچنین الزامات بیان شده درون FSSC22000 برپایه ISO22000 بنیانگذاری شده وتعریف شده است.

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باعنوان FSSC 22000 ازهمین الزامات سیستم مدیریتی ایمنی مواد غذایی یعنی همان ایزو 22000 بعنوان پیش نیاز میتواند بهره ببرد بهمین دلیل بهترست بطور همزمان ویا قبل طراحی و پیاده سازی استاندارد FSSC22000 استاندارد ISO22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی FSSC22000 همچنین الزامات مشترکی باسایر سیستمهای مدیریتی مانند ISO 9001  سیستم مدیریت کیفیت و ISO 14001 همینطور سیستم مدیریت زیست محیطی دارد بهمین دلیل بهترست قبل ویا بطور همزمان استاندارد FSSC22000 رابا دو استاندارد ISO9001 وهمچنین ISO14001 طراحی و پیاده سازی نماید.

 FSSC 22000 نیاز داردکه سازمان برنامه های PRP راایجاد کندتا احتمال ابتلابه آلودگیازطریق محیط کار راکنترل کند. الزامات PRP مورد نیاز سیستم مدیریتی ایمنی مواد غذایی FSSC22000 شامل الزاامات فوق میشود: فرآوری مواد غذایی ISO/TS 22002 ، پذیرایی: ISO/TS 22002-2 ، کشاورزی: ISO/TS 22002-3 ، تولید بسته بندی مواد غذایی: ISO / TS 22002-4.

 

گواهینامه FSSC 22000 ویا الزامات FSSC 22000 :

طرح وهمچنین الزامات صدور گواهینامه FSSC22000 درسه سند تعریف شده هستFSSC 22000 : قسمت 1 مورد نیازبرای سازمانهاییکه تنها نیازبه صدور مجوز دارند.ISO 22000:2018  سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی - الزامات لازم بجهت هرسازمان فعال درون زنجیره غذایی وهمچنین الزامات برنامه های مقدماتی.الزامات برنامه های مقدماتی سندی میباشدکه بابت برنامه های پیش نیاز استفاده میکنید، بستگی داردبه دامنه شما. پردازنده های مواد غذایی از ISO / TS 22002-1 استفاده میکنند.

برنامه های پیش نیاز ایمنی مواد غذایی درحوزه تولید مواد غذایی:ازطریق سایت www.iso.ch یا Techstreet.com موجودست. مجموعه های فعال درحوزه پذیرایی ازهمین ISO / TS 22002-2 استفاده میکنند. تولید کنندگان بسته بندی مواد غذایی ازطریق ISO / TS 22002-4 برنامه های پیش نیاز و الزامات طراحی بجهت مواد غذایی درساخت و تهیه بسته بندی مواد غذایی استفاده میکنند

. برنامه های پیش نیاز ایمنی مواد غذایی تولید کنندگان بسته مواد غذایی درون سایت shop.bsigroup.com موجودست. تولید کنندگان ویااینکه تهیه کنندگان مواد غذایی خوراک دام ، خوراک ویا مواد اولیه ازبرنامه های پیش نیاز PAS 222 بجهت تولید مواد غذایی وهمینطور خوراک دام استفاده میکنند. برنامه های پیش نیاز تولید کنندگان یااینکه تهیه کنندگان مواد غذایی خوراک دام ، خوراک یااینکه مواد اولیه آن دردرون سایت shop.bsigroup.com موجودست.

 

صدور گواهینامه FSSC 22000

ممیزی گواهی نامه fssc22000 ازرویکرد سیستمهای مدیریتی جهت ممیزی استفاده میکنند واین مدل ممیزی برمبنای ممیزی باتوجه بدین فرآیند سازمان بجای ممیزی مبتنی چک لیست میباشد.ممیزی مشخص میکند FSMS سازمان مطابقه استاندارد FSSC 22000 میباشدو بااین الزامات fssc22000 مطابقت داردیا خیر؟ ممیز مشخص میکندآیا سازمان بابت صدور گواهینامه آماده بوده و الزامات لازم راجهت دریافت استاندارد FSSC22000 داردیا ندارداگرچه اینگونه نباشدو سازمان متقاضی دریافت اف اس اس سی 22000 شرایط دریافت گواهی FSSC22000 رانداشته باشد بایدقبل دستیابی بابت صدور گواهینامه ، سیستم رابهبود بخشیدتا بتواند نظر ممیز راجهت اخذ گواهی نامه FSSC22000 جلب نماید.

گواهی FSSC 22000 و ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی (GFSI) نیزیک بخش ازمجمع کالاهای مصرفی وهمکاری خرده فروشان ، تولید کنندگان وشرکتهای خدمات غذایی میباشدکه درزمینه هماهنگی باانواع استانداردهای ایمنی مواد غذایی تلاش کرده است.GFSI  معیارهای مختلف ایمنی مواد غذایی را در برابر مجموعه اصلی معیارها تعریف و قیاس میکندسپس استانداردهای منطبق معیارهای ایمنی مواد غذایی برسمیت شناخته میشوند.
بسیاری ازافراد خرده فروش و تولید کنندگان بزرگ ازاشخاص تهیه کنندگان خودمیخواهند تادر یک طرح شناخته شده GFSI ثبت نام كنند.یکی ازدیگر معیارهای ایمنی مواد غذایی معیارها و الزامات تعریف شده درون FSSC 22000  میباشدکه همانطورکه دربالا گفته شداز الزامات تعریف شده درون ISO 22000 جهت سیستمهای مدیریتی خوداستفاده میکند. اینجا لازمست درون مقاله توضیح مختصری درباره ISO22000 داده شودتا بهتر حق مطلب ادا شود.
گواهی نامه ایزو 22000 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) بعنوان یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برمبنای سیستم مدیریت کیفیت یاهمان استاندارد ISO 9001 تدوین وتبیین گردید. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 بجهت هرشرکتی در صنایع غذایی کاربرد دارد ، از کشاورزان ، تولید کنندگان و حمل و نقل تاانواع بسته بندی کنندگان و خرده فروشان. صدور استاندارد ISO 22000 درسراسر جهان رسمیت یافته و بامحبوبیت زیادی درحال رشدست وتقاضیان دریافتش روز بروز درحال افزایش میباشد.
بااین حال ، گواهینامهISO 22000  توسط GFSI برسمیت شناخته نمیشودو GFSI نقش مهمی درخصوص صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ایفا میکند.جهت پرداختن بدین موضوع ، بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی طرح FSSC 22000 راایجاد کرد.بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی بااستفاده ازنوع استاندارد ISO 22000 ، بااضافه کردن الزامات برنامه پیش نیاز وچندی الزامات کلی ، یک طرح مبتنی برهمین استاندارد ایزو 22000 ایجاد کردکه توسط GFSI محک زده وبه رسمیت شناخته شدو تحت عنوان FSSC22000 تصویب گردید.