تقویم دوره های آموزشی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با  گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی  )

کد

دوره

عنوان دوره

مدت دوره

روز و ساعت برگزاری

پذیرایی

هزینه

 

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران

8

در حال ثبت نام

نیم چاشت

75,000

 

ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار

20

در حال ثبت نام

میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر

380,000

 

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

20

در حال ثبت نام

میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر

380,000

 

اصول ایمنی و بهداشت کار ( ویژه مسئولین ایمنی )

40

30 خرداد الی 2 تیر

به مدت 4 روز (قطعی)

میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر

480,000

 

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست

HSE-MS

20

در حال ثبت نام

میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر

380,000

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ایی  )

کد

دوره

عنوان دوره

مدت دوره

روز و ساعت برگزاری

پذیرایی

هزینه

 

حسابداری حقوق و دستمزد

120

در حال ثبت نام

ندارد

321,000

 

حسابداری عمومی مقدماتی

130

در حال ثبت نام

ندارد

421,000

 

حسابداری عمومی پیشرفته

140

در حال ثبت نام

ندارد

451,000

 

رایانه کار ICDLدرجه 2

32

در حال ثبت نام

ندارد

156,000

 

رایانه کار ICDLدرجه 1

98

در حال ثبت نام

ندارد

332,000

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

سرفصل های آموزشی دوره های مکاتبه ای مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

کد

دوره

عنوان دوره

مدت دوره

هزینه بر اساس مرجع صادر کننده گواهینامه

سیستم کاران

TQS CERT

TUV GROUP

002

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

24 ساعت

80,000

---

---

003

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت

2015ISO9001:

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

005

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

24 ساعت

80,000

---

---

006

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO14001:2015

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

008

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007

24 ساعت

80,000

---

---

009

دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

011

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

24 ساعت

80,000

---

---

012

دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

004

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

007

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

010

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

013

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

014

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000:2005

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

034

دوره تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

033

دوره آراستگی سازمانی 5S

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

036

دوره مدیریت انبارش بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

039

مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

041

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

016

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

018

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان ISO10004:2012

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

015

دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان منشور رفتار سازمان ISO10001:2007

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

035

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

24 ساعت

180,000

198,000

240,000

042

اصول منشی گری

24 ساعت

80,000

---

---

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشترو ثبت نام با مرکز تماس حاصل فرمایید