دوره های مکاتبه ای

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای ارتقاء سطح علمی و فنی متقاضیان دوره رهای آموزشی ایزو ، نسبت زبه برگزاری دوره رهای آموزشی ایزو باسرفصلهای زیربصورت مکاتبه ایی اقدام مینماید.

مراحل بشرح زیراست:

گام1: مطالعه سرفصلهای زیر و انتخاب دوره ( بایدتوجه داشت بعضی ازدوره هادارای پیش نیاز هستندکه بایستی پیش نیازها رعایت گردد.)

گام 2: تماس بامرکز و قطعی کردن ثبت نام.

گام 3: تحویل جزوات و مستندات مربوط ذبه هردوره وبه متقاضی.

گام 4: مطالعه جزوات و مستندات و فراگیری مطالب هردوره.

گام 5: درخواست پرسشنامه ازطریق ایمیل و پاسخگویی سئوالات.

گام 6: بررسی جوابهای پرسش نامه و نمره دهی (توسط مرکز).

گام 7: اعطای گواهینامه آموزشی .

تذکر: درصورت نرسیدن نمره متقاضی دبه حد نصاب قبولی، بایستی پس ازمطالعه دقیقتر و تکمیل مجدد پرسشنامه اقدام نموده تانمره متقاضی شبه حد نصاب قبولی برسد.

لیست دوره دهای آموزشی
دوره شماره 1 : دوره مقدماتی آشنایی باایزو
پیش نیاز: ندارد
(هزینه دوره رایگان میباشد)
*************************************************************************************
دوره شماره 2 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
پیش نیاز : دوره شماره 1
(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 3 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
پیش نیاز : دوره شماره 1
(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 *************************************************************************************

دوره شماره 4 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 5 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 6 : دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 *************************************************************************************

دوره شماره 7 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 6

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 8 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 ***************************************************************************************

دوره شماره 9 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 10 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 9

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 11 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 12 : دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره + هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 ***************************************************************************************

دوره شماره 13 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 12

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

**************************************

متقاضیان میتوانند باتماس باواحد آموزش مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باتوجه ربه تحصیلات عالی ، نیاز واقعی و شغلی خودازمشاوره کارشناسان آموزش جهت انتخاب دوره آموزشی موثر و مفید ، استفاده کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز آموزش و مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آمادگی داردبابهره گیری ازدانش فنی آبه افراد متقاضی دوره آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشترباواحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

بامادرارتباط باشید...