اخذ hse

 

اخذ HSE

اخذ HSE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه مورد درخواست توسط کارفرمای مناقصه گزار میباشدکه ممکنست ازانواع شرکتها باهر نوع فعالیت درخواست شود. شرکتها باهر نوع فعالیت میتوانند گواهینامه hse رادریافت کنندو مورد استفاده تمامی شرکتها میباشد. گواهینامه HSE انواع مختلفی داردکه باهم متفاوتند. گواهینامه HSE اداره کار کاملا بااین گواهینامه HSE متفاوت میباشد. اخذ HSE اداره کار توسط اداره کار صورت میگیرد حال آنکه HSE توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد. HSE کاملابا HSE اداره کار متفاوتند.

 

HSE چیست؟

HSE ازتلفیق الزامات تعریف شده دو استاندارد ISO14001 وهمینطور ISO45001 تشکیل شده است. یعنی الزامات تعریف شده دو استاندارد ایزو 14001 بهمراه استاندارد ایزو 45001 الزامات درون HSE راتعییین و تبیین میکند. البته HSE خودبه تنهایی نیز میتواند اخذ گرددو اخذ HSE بطور مستقل نیزامکان پذیر میباشد امابهترست ابتدا ویا دریک بازده زمانی دو استاندارد 45001 و 14001 طراحی و پیاده سازی گرددو سپس اخذ HSE صورت گیرد. درابتدا بایستی بدانیم ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 چیست قطعا سوال پیش آمده دراین قسمت اینست. درذیل توضیح مختصری ازهر کدام ازاین دو استاندارد بیان میکنیم

 

ایزو 14001 چیست؟

ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع گواهینامه عمومی میباشدکه الزامات محیط زیست رادر درون خودش داردو بیان میکندچه الزاماتی راباید یک سازمان رعایت کندتا درحین کار محیط زیست سالم داشته باشیم. واینکه بارعایت عوامل محیط زیستی محیطی سالم جهت فعالیت فراهم شودتا کارکنان باانگیزه بالا فعالیت نمایندو بازدهی کار بالا میرود. گواهینامه ایزو 14001 ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه مورد استفاده تمامی شرکتها میباشدو درهنگام مناقصات ممکنست ازبرخی شرکتها فارغ ازنوع فعالیتشان خواسته شود. اغلب شرکتها بهترست خودرا ملزم بدانندکه استاندارد ISO14001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی نمایند. ایزو 14001 بهمراه ایزو 45001 اغلب معنا پیدا میکندو درکنار یکدیگر اخذ میگردد وبهترست باهم دریافت شوند. ISO14001 وهمچنین ISO45001 بنوعی مکمل یکدیگرند

 

ایزو 45001 چیست؟

ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازدیگر انواع گواهینامه عمومی میباشدکه جهت مناقصات نیز ازانواع شرکت باانواع فعالیت ممکنست درخواست گردد. ایزو 45001 الزاماتی رابیان میکندکه سازمان راراهنمایی میکند چگونه محیطی ایمن راجهت کارکنان فراهم آوردو ریسکها و خطرات احتمالی سازمان رابیان میکندو راهکارهایی رابیان میکندکه ریسکها و خطرات احتمالی رابحداقل رسانده واحتمال خسارات مالی و لطمات جانی رابه حداقل برساندو بیان میکندچه شرایطی لازمست وچه امکاناتی تا سازمان باانواع خطرات آسیب رسان و ضرر رسان مالی و جانی مواجه نشوندو درهنگام مواجهه خسارات بحداقل برساند. استاندارد ISO 45001 جانشین OHSAS18001 گردیده زیراکه اهساس 18001 دارای ضعفهایی بودکه توسط سازمان اصلاح گردیدو تغییر نام پیدا کردو باعنوان ISO45001 عنوان گردید.
 
مفهوم HSE
گواهینامه HSE بااین وجود الزامات زیست محیطی وهمچنین بهداشت شغلی رابیان میکندو باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستی متشکل ازتعریف الزامات دو استاندارد ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 میباشدو بهمین دلیل بهترست سازمان متقاضی اخذ HSE قبل ازاینکه جهت دریافت گواهینامه HSE ویا همان HSE – MS اقدام کند ابتدا دو استاندارد ISO14001 وهمینطور ISO45001 رابا یکدیگر ویا بمرور ویک بازده زمانی طراحی و پیاده سازی نماید وسپس جهت طراحی و پیاده سازی HSE اقدام کند. البته سازمان متقاضی اخذ HSE میتواندبه تنهایی نیزاقدام کندبه اخذ گواهینامه HSE اماخیلی بهترست درکنار دو استاندارد 14001 و استاندارد 45001 اخذ گردد.

دریافت گواهینامه HSE بهترست بهمراه ISO9001 صورت پذیرد ویا قبل ازاینکه گواهی HSE طراحی و پیاده سازی گردد درابتدا جهت اخذ ایزو 9001 اقدام گردد. همچنین سه استاندارد ایزو 14001 ، ایزو 45001 و ایزو 9001 اغلب درکنار یکدیگر اخذ میگردند. البته سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بعنوان پیش نیاز تمامی استانداردها بهترست درابتدا جهت اخذ انواع استاندارد ایزو اخذ گردد وسپس جهت اخذ استانداردهای ایزو اقدامی بشودولی درخصوص گواهینامه HSE بسیار حائز اهمیت میباشدکه جهت اخذ استاندارد ISO9001 نیزدر ابتدا اقدام گردد. شایان ذکرست ازهمراهی وهمچنین تدوین سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001 وهمینطور ISO45001 استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه تهیه وهمچنین تدوین میگرددو زمانیکه سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند میگویند سازمان موفق به طراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه جهت سازمانش شده است.

 

مراجع صادر کننده HSE

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ، اخذ گواهینامه HSE همان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو میباشندکه دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویااینکه غیر IAF . IAF یعنی یادارای اعتبار بین المللی هستند ویا غیر IAF ساخته و پرداخته ایرانیها وایندست گواهینامه ایزو غیر IAF ، گواهینامه ایزو هستندکه زیر نظر CB وهمچنین AB ساختگی ایرانی مدیریت و اعتبار دهی میشوندو برندهای زیادی هستندکه مراجع صادر کننده گواهینامه غیر IAF هستندو گواهینامه HSE غیر IAF دارای اعتبار میباشد واما دارای اعتبار جهانی یعنی IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو نمیباشد. مراجع صادر کننده ایزو اصطلاحا CB نامیده میشوندکه زیر نظر AB اعتبار دهی میشوندو AB تحت نظر یک مرجع بالا دست تر باعنوان IAF اعتبار دهی میشوداین نوع گواهینامه IAF ازلحاظ اعتبار دربالاترین سطح اعتبار میباشد. باتوجه بدین توضیحات مراجع صادر کننده گواهینامه HSE در ایران یا عضویت IAF دارند ویا ندارندو غیر IAF میباشند.