ارزیابی HSE پیمانکاران فرعی

ارزیابی پیمانکاران فرعی درحوزه HSE

ارزیابی پیمانکاران فرعی درحوزه HSE یکی ازدغدغه های بسیاری کارفرمایان است. الزام رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی از نقطه نظرقانونی و انسانی و حقوق بشر توجه کارفرمیان رابه ارزیابی پیمانکاران فرعی معطوف داشته است.

دراین مطلب طرح پیشنهادی ارزیابی پیمانکاران HSE در5 بند تنظیم شده است:

بخش اول: رعایت الزامات قانونی اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی

نظربه الزام و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه تمامی پیمانکاران بایستی جهت شرکت در مناقصات و عقد قراردادها، دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازاداره کار استان مطبوع خود باشند، لذا بایستی کلیه پیمانکاران و تامین کنندگان آن مجموعه معظم اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار استان بنمایند.

شرح خدمات این مرکز درخصوص ارزیابی بخش اول دردو موضوع می باشد.

الف: بررسی صحت، سقم و اصالت گواهینامه های پیمانکارانی که مدعی هستند گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی دارند ( باهزینه هر پیمانکار -- تومان)

ب: مشاوره، ارتقاء و هدایت پیمانکارانی که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ندارند و قصد اخذ آنرا دارند. چنانچه کل فرایند اخذ گواهینامه مذکور رابه انتخاب خود پیمانکاران به این مرکز واگذار نمایند این مرکزبا هزینه -- تومان این کار رابرایشان انجام خواهد داد. (بخش یک درردیف 4 فرم ارزیابی HSE پیمانکاران آمده است.)
بخش دوم : رعایت الزامات بین المللی و اخذ گواهینامه های بین المللی ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 و HSE-MS افزایش روزافزون سطح توقع کارفرمایان جهت بکارگیری پیمانکاران و تامین کنندگان باقدرت سیستماتیک بالا درچهار حوزه استانداردهای کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی ومدل HSE-MS لذا بعنوان یکی از مکانیسمهای ارزیابی داشتن گواهینامه های ایزو می باشد.
چون درایران شرکتها و مراکز خیلی زیادی باسطح اعتبار خیلی پایین مبادرت به صدور گواهینامه مینمایند، لذا پیمانکاران بایستی ازمراکزی گواهینامه بگیرندکه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران – مرکز ملی تایید صلاحیت ایران باشند. داشتن گواهینامه های بین المللی ISO و HSE-MS واقعا معتبر نیزاز شاخصه های یک پیمانکار خوب میباشد.
شرح خدمات این مرکز درخصوص ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان دربخش دوم دردوموضوع میباشد.
الف: بررسی صحت، سقم و اصالت گواهینامه های بین المللی ISO و HSE پیمانکارانی که مدعی هستند گواهینامه های ایزو دارند (باهزینه هرپیمانکار -- تومان)

ب: مشاوره، ارتقا وهدایت پیمانکارانی که گواهینامه ISO و HSE راندارند وقصد اخذ آنهارا دارند. چنانچه کل فرایند اخذ گواهینامه های ایزو رابه انتخاب خود پیمانکاران به مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران واگذار نمایند، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باهزینه هرگواهی -- تومان برای پیمانکاران گواهینامه ISO و HSE معتبر با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اخذ مینماید. (این بخش در ردیف سوم فرم ارزیابی HSE پیمانکاران آمده است.)

بخش سوم: وجود نیروی متخصص HSE باتحصیلات مرتبط HSE طبعا وجود نیروهای متخصص HSE پیکره یک شرکت پیمانکاری کمک بسزایی درراستای بسترسازی، فرهنگ سازی و اجرای الزامات HSE میکند. لذابررسی وضعیت نیروی انسانی متناسب باحجم سازمان و بررسی مدارک تحصیلی ایشان، صحت و سقم و اصالت این مدارک و امتیازدهی پیمانکاران میتواند بعنوان یک شاخص تعریف گردد.

چنانچه این موضوع توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران صورت پذیرد، باهزینه -- تومان برای هرپیمانکار مقدور خواهد بود. این بخش درردیف 1 فرم ارزیابی HSE پیمانکاران لحاظ شده است.

بخش چهارم: آموزشهای تخصصی گذرانده شده درسطح سازمان پیمانکار

آموزشهای تخصصی سهم بسزایی درروند پیاده سازی واقعی HSE هر سازمانی دارد. وجود افراد کارآمد که دوره های تخصصی HSE رادرمراجع آموزشی و قانونی معتبر دیده اند بعنوان یک شاخص مثبت لحاظ میگردد. چنانچه این موضوع توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران صورت پذیرد باهزینه -- تومان برای هر پیمانکار قابل انجام خواهدبود. این بخش در ردیف 2 فرم ارزیابی HSE پیمانکاران پیوستی لحظ شده است.

بخش پنجم: میزان سطح پیاده سازی واجرای واقعی الزامات HSE باوجود تمام موارد قانونی فوق اما پیاده سازی واجرای واقعی الزامات HSE همواره دغدغه کارفرمایان مختلف میباشد. چه بسا شرکتهای پیمانکاری که تمام مدارک، گواهینامه ها و... معتبر ملی و بین المللی دارا هستند، همچنان قادر به پیاده سازی واجرای واقعی الزامات HSE نیستند. این بخش مهمترین بخش میباشد که معمولا نقطه اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان می باشد.

شرح خدمات این مرکز ممیزی و ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان شرکت کارفرما میباشد. در این ممیزی که بصورت عملی و میدانی میباشد. میزان سطح پیاده سازی واجرای واقعی الزامات HSE ارزیابی واقعی و بی طرفانه شده و نمره ی خروجی پیمانکاران و تامین کنندگان گزارش میگردد. هزینه اجرای این بخش هرشرکت -- تومان میباشد. درنهایت ارزیابی پنج فاکتور فوق نتایج این ارزیابی درفرم ارزیابی HSEپیمانکاران لحاظ گردید. و پس از اعمال اوزان و نمرات کسب شده امتیاز هرپیمانکار بین صفر تا 1000 بدست میآید. تمامی امتیازهای واصله از پیمانکاران بانضمام کلیه مدارک فنی و گزارشات ممیزی و مستندات ارزیابی و یک گزارش نهایی تقدیم کارفرما خواهدشد.

همچنین تمامی هزینه های ارزیابی مذکور ازطرف پیمانکاران متقاضی ثبت درلیست پیمانکاران و تامین کنندگان مجاز کارفرما هستند قابل پرداخت خواهد بود و نیازی نیست کارفرما هزینه ایی کند.

امیداست اجرای این طرح باهمکاری کارفرما و مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران گامهای بلندی در راستای فرهنگ سازی، بسترسازی، آموزش و اجرای الزامات قانونی ملی و بین المللی HSE درسطح شرکتهای پیمانکاری باشیم.

درصورت وجود هرگونه ابهام، سوال درخصوص موارد فوق الذکر لطفا باشماره تماسهای مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران حاصل فرمایید.1

 

برای دانلودد فرم ارزیابی HSE پیمانکاران کلیک کنید.