EN149-CERTIFICATION 

استاندارد EN149

استاندارد EN149 امروزه و باشرایط کنونی بسیار مورد تقاضا و نیازست بهمین دلیل شرکتهای متعددی روی آورده اندبه تولید ماسک و بالطبع بدنبال اخذ گواهینامه EN149+A1 FFP2N هستند. تمام ماسک های گرد و غبار بوستر مطابق استاندارد EN 149 است. امادقیقاً استاندارد EN149 چیست؟ تشخیص تمامی نمادهای مختلف ، استانداردها و علائم کیفیت همیشه آسان نیست. باکمک صحیح میتوانید اطلاعات لازم رادر مورد هربسته پیدا کنیدتا همیشه درفروشگاه عرضه ساختمان بهترین انتخاب راداشته باشیدبرای استفاده صحیح همیشه ازدستورالعمل موجوددر دفترچه راهنما پیروی کنید.

استاندارد EN 149 بایت ماسکهای گرد و غبار نشان میدهدکه آنها دربرابر گرد و غبار ، غبار ویا الیاف محافظت میکنند. فیلترها آزمایش میشوندتا مشخص شودکه بدرستی کار میکنند (نفوذ فیلتر ، همچنین بدآن کارآیی گفته میشود). نشت اطراف لبه ها ، مقاومت دربرابر تنفس و ظرفیت جذب نیزآزمایش شدست..همچنین میتوانید کد FFP راروی بسته بندی ماسک گرد و غبار پیدا کنید.این بعنای فیلتر کردن چهره است. اطلاعات مربوط به FFP رادر اینجا بخوانید. همیشه تاحد امکان ازخود محافظت کنید. وسایل محافظ شخصی مناسب رابرای یک کار و شرایط خاص انتخاب کنید. بدین ترتیب نه تنها باخیال راحت کار خواهید کرد بلکه بهتر و راحت ترنیز کار خواهید کرد.

استاندارد EN149 بشما کمک میکند فقط ماسکهای گرد و غباررا انتخاب کنیدکه دارای مجوز EN 149 باشند. نمره FFP مناسب رابرای کار انتخاب کنید. خطرات احتمالی رادر نظر بگیرید و ازحداکثر محافظت استفاده کنید. همیشه راحت و ایمن کار کنید. نکته: حتماً دستکش کار ، کفش کار و عینک ایمنی رابه خاطر بسپارید. نکته: محصول مورد نیاز خودرا درنزدیکترین فروشگاه عرضه ساختمان یامرکز کار خودپیدا کنید.

تفاوت بین ffp1 ffp2 و ffp3 چیست؟ تفاوت بین FFP1 ، FFP2و دستگاه تنفس گرد و غبار FFP3 چیست؟ بسادگی ، FFP3محافظت بیشتری نسبت به FFP2 و FFP1 خواهد داشت . FFP1 دارای یک عامل محافظت اختصاصی (APF) از 4 ، FFP2 دارای 10 APF و FFP3 دارای 20 APF است.

ffp2 مشابه n95 است؟ FFP2معادل N95 ست. ماسک های FFP2 ازورود گرد و غبارهای سمی ریز ، الیاف ، لکهای آبی و لکه های روغنی محافظت میکنند. CE علامت گذاری شده است. چه مدت میتوانید ماسک ffp3 بپوشید؟ بنابراین ، بااین تجربه مناسب ، نشان میدهدکه میتوانید تنفس n95 رابپوشید ، تازمانیکه حدود 8 ساعت بطور خاص بامشخصات طراحی آنها کار کند. ممکنست دراین 8 ساعت بطور متناوب یامداوم مورد استفاده قرار گیرد.

ffp3 چه معنایی دارد؟ محافظت تنفسی درقالب ماسکهای گرد و غبار یکبار مصرف درسه رتبه تنفس قرار میگیرد: FFP1 ، FFP2 ، و FFP3- FFP مخفف "Filtering Piece Face" است و شماره آن میزان سطح محافظت رانشان میدهد

تفاوت بین ماسک های p2 و p3 چیست؟ فیلترهای ذرات کلاس P2 بجهت محافظت در برابر ذرات تولید شده ازنظر مکانیکی و حرارتی یابعنوان مثال استفاده میشوند. دودهای فلزی فیلترهای ذرات کلاس P3 بابت محافظت دربرابر ذرات بسیار سمی یابسیار تحریک پذیربه عنوان مثال استفاده میشوند. بریلیم (وقتی با صورت کامل پوشیده میشود)

ماسک p3 ازچه چیزی محافظت میکند؟ فیلتر P3 ازچه چیزی محافظتمی کند؟ دربرابر سطوح بالاتر گرد و غبار محافظت میکند.از آئروسلهای جامد و مایع محافظت میکند. محافظت بیشتر از FFP1 و FFP2..
تفاوت بین p95 و n95 چیست؟ NIOSHبابت دستگاه تنفس یکبار مصرف ذرات مستقر درروغن - R95 و P95 دارای دو عنوانست. گفته میشودکه رتبه R تاحدودی دربرابر روغن مقاومست. بطور خلاصه: یک تنفس یکبار مصرف N95 ازذرات روغنی محافظت نمیکند. R95 انجام میدهد؛ یک P95 نیزاز R95 عمر طولانی تر دارد
.