انواع ایزوها

انواع ایزوها

انواع ایزوها بنابر فعالیتهای شرکتها و حوزه کاری انواع مختلفی دارد. ایزوها دررابطه بافرایندها و الزاماتشان و کاربرد و عملکردشان انواع مختلفی دارند. بعضی ایزوها عمومی تر هستند و بعضی خصوصی تر در اینجا به ایزوهایی میپردازیم باعمومیت بیشتر.

ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ؛ مهمترین و عمومی ترین نوع ایزو ، ISO 9001 میباشدکه پیش نیاز اکثر ایزوها میباشد و اغلب شرکتهای متقاضی بهتراست ISO 9001 رادریافت کنند و سپس جهت دریافت انواع ایزوهای دیگر مرتبط بافعالیتش اقدام کند. هرسازمانی بااستاندارد جهانی ایزو 9001 مشخصا کیفیت و بهره وری رادر راس کارش قرار داده است.

ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی میباشدکه بمسائل محیط زیست و عوامل تاثیرگذار درمحیط زیست میپردازد .شرکتهای دریافت کننده ISO 14001 درتمام فرایندها و فعالیتش الزامات مربوط جهت محیط زیست و عوامل موثر درآن مانند آلودگی آب و هوا و ... رادر دستور کارش قرار میدهد. شرکتهای متقاضی ISO 14001 بهترست درکنار ایزو 14001 ، ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت ) و OHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راهم دریافت کند، چون سه گواهینامه ISO 14001 , ISO 9001, OHSAS18001 درکنار هم معنا پیدا میکند. ترکیب سه گواهینامه ISO 14001 , ISO 9001, OHSAS18001 ، اصطلاحا گواهینامه HSE راتشکیل میدهد.

OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشدکه تمام الزامات مرتبط باایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و محیط کار راشامل میشود و شرکتهای متقاضی و دریافت کننده اهساس 18001 بادریافت گواهینامه OHSAS 18001 نشان میدهند درفرآیندهایشان تمام الزامات ایمنی و بهداشت محیط کار و کارکنان و کارفرمایان و تمام عوامل راسرلوحه خود قرار داده اند ودرحوزه ایمنی و بهداشت افراد شاغل دریک سازمان و شرکت ویا مجموعه متقاضی صحبت میکند. درکنار گواهینامه OHSAS 18001 بهتراست شرکت متقاضی گواهینامه ISO 14001 , ISO 9001 راهم دریافت کند چون شرکتهای دارای گواهینامه اهساس 18001 درپیاده سازی نیازبه الزامات گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 9001 دارند.

ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی نام گرفته است. شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 13485 درزمینه صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت دارند و درراستای فعالیتشان موظفند الزامات ISO13485 رارعایت کنند. شرکتهای دریافت کننده ایزو 13485 درراستای پیاده سازی و استقرار نیازبه پیاده سازی مستندات ISO 9001 هم درراستای فعالیت و فرآیندشان دارند.

ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی میباشد و تاسال 2005 ازالگوی هسپ HACCP استفاده میکردند و بعدا بنام ایزو 22000 تغییر نام پیدا کرد. ISO 22000 بایستی الزامات مرتبط باصنایع غذایی راطراحی و پیاده سازی کند. ایزو 22000 یکسری الزامات مشترک باسایر استانداردها بخصوص ISO 9001 دارد پس بهتراست درکنار ایزو 22000 ایزو 9001 راهم دریافت و پیاده سازی کند.

ISO 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان نام دارد. سازمانهای متقاضی و دریافت کننده ایزو 10001 باگرفتن گواهی نامه ISO 10001 نشان میدهد درجهت فرآیندها و فرایند و عملکردش رضایت مشتریان راسرلوحه کارش قرار داده و فعالیتش برمبنای مشتری مداری ساماندهی شده است. پیش نیاز ISO 10001 ، ISO 9001 میباشد.درواقع سازمانهای متقاضی ایزو 10001 ابتدا بایستی الزامات ایزو9001 را طراحی و پیاده سازی کنند.

ISO 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نام دارد. سازمانهای دارای گواهینامه ایزو 10004 درراستای فعالیت و عملکردش بانظرسنجی و دریافت پیشنهادات و انتقادات و نظرات سازنده مشتری درجهت فعالیتش گام برمیدارد و هر سازمانی گواهینامه ایزو 10004 رادریافت کند درواقع نشان میدهد نیازها و میزان رضایت مشتری برایش اهمیت بسیاری دارد. پیش نیاز ISO 10004 ، ISO 9001 میباشد. درواقع سازمانهای متقاضی ایزو 10004 ابتدا بایستی الزامات ایزو 9001 را طراحی و پیاده سازی کنند.

ISO 10002 سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایات مشتریان میباشد. متقاضیان ایزو 10002 بااخذ گواهینامه ISO 10002 نشان میدهدکه انتقادات و شکایات مشتری رابا روی باز پذیراست ودرجهت حل ضعفش و تبدیل نقاط ضعف بنقاط مثبت گام برمیدارد و هدفش برطرف کردن نقاط ضعف و برخورد بانقاط ضعف و جلب رضایت مشتری میباشد. پیش نیاز ISO 10001، ISO 9001 میباشد.درواقع سازمانهای متقاضی ایزو 10002 ابتدا بایستی الزامات ایزو 9001 را طراحی و پیاده سازی کنند.

ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد. ایزو 29001 مخصوص شرکتهایی میباشدکه درزمینه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت میکنند و تمام الزامات مربوط جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را شناسایی ورعایت کند.متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 29001 درراستای پیاده سازی نیازبه پیاده سازی و طراحی ایزو 9001 نیز میباشد و بهتراست درکنار ISO 29001 گواهی نامه ISO 9001 راهم دریافت کند.

ISO 17025 سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون میباشد. ایزو 17025 موردنیاز سازمانهایی میباشدکه درراستای اثبات کیفیت نیازبه آزمایش دارند و بادریافت گواهینامه ISO 17025 نشان میدهد بفکر ایجاد سیستم کیفیتی و اجرایی و فنی برای سازمان خودمیباشد. بهتراست سازمان متقاضی درکنار ایزو 17025 ، استاندارد ایزو 15189، ایزو 9001 رادریافت و پیاده سازی کند.

ISO 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی میباشد و موردنیاز شرکتهایی میباشدکه درزمینه خودرو فعالیت دارند وبه الزامات مورد نیاز این سازمانها میپردازد. متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 16946 درراستای پیاده سازی نیازبه پیاده سازی و طراحی ایزو 9001 نیز میباشد و بهتراست درکنار ISO 16949 گواهی نامه ISO 9001 راهم دریافت کند.

ISO 45001 گواهینامه ایزو 45001 بعنوان گواهینامه جایگزین استاندارد OHSAS 18001 ازسال 2017 رسمیت پیدا کرد. استاندارد ایزو 45001 درحوزه ایمنی و بهداشت افراد شاغل دریک سازمان و شرکت ویا مجموعه متقاضی صحبت میکند. ISO 45001 هم مانند ایزو 14001 درکنار استاندارد ایزو 45001 نیازبه استاندارد 9001 نیز دارد. گواهینامه ایزو 45001 درکنار ایزو 9001 و ایزو 14001 معنا پیدا میکند.

ISO/TS 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات میباشد جهت سازمانهاکه باانواع داده ها و اطلاعات سروکار دارند و اطمینان میدهند اطلاعات مربوطه سازمان ازسازمان بیرون نخواهد رفت. استاندارد ایزو 27001 بمشتریان و مدیران اطمینان میدهد اطلاعات حیاتیشان تنها وقتی مورد نیازاست دراختیار کارکنان مربوط قرار داده میشود. متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 27001 درراستای پیاده سازی نیازبه پیاده سازی و طراحی ایزو 9001 نیز میباشد و بهتراست درکنار ISO 27001 گواهی نامه ISO 9001 راهم دریافت کند.

ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی میباشدکه برمبنای کاهش مصرف انرژی درهر سازمان و افزایش راندمانشان باصرف کمترین هزینه میپردازد. استاندارد ایزو 50001 بااستاندارد ایزو 14001 سازگاری دارد.

ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه پزشکی نام داردکه جهت احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشکاه پزشکی، ارزیابی آزمایشگاه و سیستم های تشخیص آزمایشگاه کاربرد دارد. لازمه استاندارد ایزو 15189، ایزو 9001 و ایزو 17025 میباشد.

گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارند ما دراین مقالهISO هایی راکه عمومیت بیشتری دارند معرفی کردیم.

گروه مشاوره سیستم کاران صادر کننده انواع ایزوها جهت ارائه خدمات مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه آماده خدمت رسانی به متقاضیان محترم میباشد.

کاربران درگوگل ممکنست درست یا نادرست گزینه های زیررا سرچ کنند.

انواع ایزو

انواع ISO

انواع مختلف ایزو

انواع IZO

ایزو 9001

گونه های مختلف ایزو

کاربرد انواع ISO

ISO 9001

گواهینامه ایزو

انواع مختلف گواهی نامه های ایزو

انواع گواهینامه iso

انواع مختلف گواهی نامه IZO

دریافت گواهینامه ISO

شناخت انواع مختلف ایزو

ایزوهای پرکاربرد

گواهینامه های ایزو معمول مورد نیاز شرکتها

ISO های مورد استعمال بیشتر