متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو

متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو

متقاضیان دریافت ایزو ، چه کسانی هستند؟ دراین مقاله میخواهیم بسوال اینکه متقاضیان عمده دریافت گواهینامه ISO چه کسانی هستند، بپردازیم. دلایل زیادی وجود داردکه متقاضیان ایزو درحوزه های مختلف کاری اقدام جهت دریافت گواهینامه ایزو میکنند. درزیربه برخی دلایل مهم میپردازیم:

متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو یکی ازدلایلشان جهت دریافت گواهینامه ایزو ، شرکت درمناقصات میباشد، شرکتهای فعال باحوزه کاری مختلف جهت شرکت در مناقصات وکسب امتیاز بیشتربه نسبت دیگر شرکتهای رقیب و برنده شدن دنبال دریافت گواهینامه ایزو میباشند.
متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو دیگری هستندکه گاها بدلیل صادراتشان جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام میکند. شرکتها و سازمانهای تولید کننده بدلیل صادراتش و اعتبار درصادرات دربازار جهانی جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکند وطی مراحل مختلف آنرا دریافت میکند، حالایا پیاده سازی میکندیا نمیکند. شرکتهایی بااین اهداف جهت صادرات جهانی و مبادله باکشورهای خارجی جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکنند تانشان دهند محصولات و فرآیندهایشان قابلیت استاندارد جهانی دارد.

متقاضی دریافت گواهینامه ایزو گاها جهت تبلیغات و برندسازی ، بدنبال اخذ گواهی نامه ISO جهت محصولات و خدماتش میباشدوبا گرفتن گواهی نامه ایزو و نصب نشان لوگوی ایزو مرتبط بافعالیتش روی محصولات بدنبال تبلیغات و جذب مشتری میباشد ودر واقع میخواهد نشان دهد درراستای فعالیتش به کیفیت اهمیت زیادی میدهد. اینگونه شرکتها بفکر جهانی شدن و مطرح شدن درسطح جهانی هستد.

متقاضی دریافت گواهینامه ایزو جهت توسعه و بهره وری هم جهت دریافت گواهینامه ایزو اقدام میکنند. اینگونه شرکتها درک بهتر و علمی تری دارند و ضمن طراحی سعی میکنند تادر پیاده سازی نیز گامهای موثری بردارند. تا الزامات سازمان و رضایت مشتری را برآورده سازند. اینگونه شرکتها به فکر توسعه و بهره وری و پرثمر بودن هستند و برایشان مهم است در محصولات و فرآیندهایشان بفکر کیفیت باشند و فقط صرف تبلیغات یاچشم و هم چشمی اقدام به دریافت گواهینامه ISO نمیکنند.

متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو عده ایشان بدلیل وجهه کاریشان جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام میکنند، تا وجهه کاری بهتر و معتبرتری نسبت به رقیبان خود داشته باشند ودر میان شرکتهای مختلف با حوزه فعالیت مشترکشان در بازار جهانی حرفی داشته باشند. ودر واقع یک روش استراتژیک راجهت وجهه کاری برگزیده اند.

درمیان متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو هم دسته ای هستندکه اصلا نمیداند چرا وبه چه دلیل میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند فقط اقدام جهت دریافت گواهینامه ایزو میکنند بدون اینکه بدانند چرا و علم درستی درباره گواهینامه ISO داشته باشند.

متقاضیان گواهینامه ایزو گاهی هم بدلیل چشم و هم چشمی جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام میکنند تااز رقیبان خودجا نمانند و وقتی میبینند شرکتهای رقیب گواهینامه ISO دارند میخواهند بنحوی ازآنها جا نمانند و گاهی بدلیل پیشی گرفتن ازشرکت رقیب اقدام به دریافت دو تاسه گواهینامه آیزو میکنند.

متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اغلب فقط گواهینامه رامیگیرند وفقط درصد کمی جهت پیاده سازی اقدام میکند.

متقاضیان گواهینامه ایزو معمولا بدلیل نداشتن اطلاعات درمورد ISO دراینترنت و گوگل عبارات زیررا بدرست ویا غلط سرچ میکنند:

گواهینامه ایزو ، چرا تقاضای گواهینامه ایزو بکنم؟ دلایل عمده دریافت گواهینامه ایزو چیست؟ عمده افراد متقاضیان ISO چه کسانی هستند؟ گواهینامه ایزو ،برای متقاضیان ایزو ، چه استفاده هایی دارد؟ آیا جهت شرکت درمناقصات حتما نیازمنده دریافت گواهینامه ایزو هستیم؟ دریافت گواهینامه ISO و پیاده سازی ،چه تاثیری روی بهره وری و توسعه یک سازمان دارد؟

گواهینامه ایزو

گواهی نامه ISO

متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو

متغاضیان دریافت گواهینامه ایزو

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO

متقاضیان گرفتن گواهینامه ایزو