ایزو ، مستندسازی

ایزو ، مستندسازی

پیاده سازی ایزو یا ایزویی شدن یک مجموعه، همان اجرا کردن دستورالعملها و قواعد ایزو درجریان کار و فرآیند اجرایی دریک مجموعه میباشد. کلیه ی مجموعه های فعالی‌که گواهینامه ایزو دریافت میکنند یک فایل مستندات نیزهمراه‌با گواهینامه دریافت میکندکه لازم است این مستندات رامطالعه نمایند و در صورت تمایل به پیاده سازی ایزو ، دستورالعملها و فرم ها رااجرا و رعایت کنند.

ایزویی شدن یک مجموعه نظم و هماهنگی و یکپارچگی بیشتر یک مجموعه رابه همراه دارد و میتواند درجریان فرآیندها اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد. پیاده سازی ایزو و رعایت قواعد ایزو میتواندبه افزایش کیفیت تولیدات و بالا رفتن سرعت روند فرآیندها و فعالیتهای کارکنان یک مجموعه کمک کند. رعایت قواعد ایزو ایمنی بیشتر کارکنان و بهبود واثربخشی بیشتر یک مجموعه رابه همراه دارد.

مستندسازی یعنی مستند و مکتوب کردن نظامنامه ، چارت سازمانی ، خط مشی و کلیه فرمها و دستورالعملهای اجرایی دریک سازمان یا مجموعه که بهبود روند فعالیتها و فرآیندهای آن سازمان به همراه خواهد داشت.

پیاده سازی ایزو و مستندسازی واقعی بین شش ماه تا یکسال بسته به گستردگی و بزرگی یک مجموعه طول میکشد. زمان زیادی را ممکن است از مدیران وکلیه کارکنان یک مجموعه بگیرد و نیزآن مجموعه مجبور شود هزینه بالایی متحمل شود تا پیاده سازی صورت بگیرد . اکثر مجموعه ها و شرکتهایی که درزمینه های مختلف فعالیت میکنند مایلند گواهی نامه ایزو دریافت کنند امابه دلیل بالابودن هزینه ها ووقت گیر بودن پیاده سازی و بعضا ترس ازجابه جایی سمتها و پست و مقام افراد آن سازمان ازپیاده سازی واقعی استقبال نمیکنند و میخواهند تنها خود گواهینامه راداشته باشند که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی داشته و دربحث برندسازی و شرکت درمناقصات میتواند مفید باشد. درغیر این صورت گواهینامه تنها یک برگ کاغذی است که‌خاصیتی ندارد. اگر دریک مجموعه پیاده سازی سیستم مدیریت صورت پذیرد و گواهینامه صرفا جنبه ی تبلیغاتی نداشته باشد مسلما آن مجموعه میتواند موفق تر به‏سمت جلوحرکت کند .

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران متخصص درامر پیاده سازی ایزو و نیز ممیزی آماده ی ارائه مشاوره رایگان درزمینه اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد ایزو و پیاده سازی و برآورد هزینه و زمان مورد نیاز دراین خصوص به کلیه هموطنان عزیز میباشد.  برای دانلود مستندات سیستم مدیریت IMS به کانال مرکز مراجعه بفرمایید. systemkaran@