ایزو و انتظار مدیران

ایزو و انتظار مدیران

گواهینامه ایزو و چگونگی اخذ و دریافت ایزو همواره مورد توجه مدیران ، مسئولان مربوطه است. مدیران و مسئولان HSE سوالاتی ازقبیل اینکه‌،گواهینامه ISO مناسب باتوجه‌به زمینه فعالیت کدام‌است؟ ازکجا وچگونه برای‌دریافت گواهینامه ایزو اقدام نمایند؟ چگونه‌از معتبربودن گواهینامه های ISO ‌دریافتی اطمینان حاصل کنند؟ آیااین گواهینامه ایزو درجایی ثبت میشوند و قابل پیگیری هستند؟چرا گواهینامه های ISO ‌موجود قیمت‌های متفاوتی دارند؟ ذهن شان رادرگیر ساخته است.

قبل‌از تمام موارد بایدبه‌این سوال پاسخ دهیم که‌چرا مدیران بدنبال دریافت گواهینامه ایزو هستند؟

هدف‌از دریافت ایزو توسط مدیران و سازمان‌های مختلف ،متفاوت‌است. برخی‌از مدیران به‌دنبال این‌هستندکه‌با توجه‌به زمینه فعالیت‌شان اقدام‌‌به دریافت گواهینامه ISO مربوطه نمایند ودر صدد پیاده سازی و اجرای آن درتمامی سطوح مجموعه خودهستند. استقرار سیستم‌های مدیریتی خود شامل دو بخش است‌که شامل مستند سازی و پیاده سازی آنهاست. مدیریت قبل ازهرکاری باید به‌این باور برسدکه تصمیم جدی‌برای پیاده سازی الزامات استانداردهای مربوطه رادارد و باکسب آگاهی ازچگونگی اینکار و آگاهی بخشیدن به‌پرسنل و کارکنان خود و ایجاد انگیزه لازم درآنها بستر مناسبی‌برای پیاده سازی الزامات استانداردها فراهم نماید.

درپیاده سازی استاندارد های ایزو برخی‌از مدیران درابتدا اصرار به پیاده سازی دقیق الزامات استاندارد ‌دارند اما رفته رفته در حین کاربه دلایل مختلف از قبیل نبود زیرساخت‌های لازم ، هزینه بربودن و سختی کار و... ازادامه مسیر صرفنظر کرده وتنها به‌‌دریافت گواهینامهISOبسنده میکنند والزاماتش رادر تمام سطوح سازمان خود پیاده سازی نمیکنند. درمقابل این‌دسته گروهی‌از مدیران هستندکه‌از ابتدا باعزمی راسخ اقدام به‌دریافت ، اجرا و پیاده سازی گواهینامه هااز سطوح اعتباری بالا کرده و آنهارابا دقت و تاحد توان اجرایی مینمایند. بنابراین خواست مدیریت و تصمیم جدی اوبرای، به‌سرانجام رساندن اینکار الزامی‌است.

برخی‌از مدیران نیز بدلیل حضوردر بازارهای بین المللی و ارائه گواهینامه ISO درمناقضات ویابه کارفرمایان اقدام به‌دریافت گواهینامه ایزو مینمایند. درواقع آنهابدلیل رقابتی بودن بازارکار برای انجام تبلیغات ، درج علایم نشان دهنده دارابودن ایزوها برروی محصولات برای‌جلب رضایت مشتریان و... نیازبه گواهینامه های مربوطه دارند. این‌مدیران متاسفانه تمایلی‌به پیاده سازی الزامات استانداردهای ISO بطور جدی درسطح مجموعه خود ندارند وتنها برای مطرح شدن درامور تبلیغاتی و مارکتینگ ... نیازبه گواهینامه ایزو دارند.

مدیران بااهداف ، عقاید و افکار متفاوتی اقدام‌به اخذ گواهینامه های ایزو مینمایند. درواقع عده ای صرفا بدنبال دریافت گواهینامه های ایزو و عده‌ای بدنبال پیاده سازی دقیق و اجرایی نمودن الزامات استانداردها درمجموعه خود هستند.

وجود گواهینامه های ایزو و پیاده سازی آنها در مجموعه علاوه بر این که سطح کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و... مجموعه را افزایش میدهند. به مشتریان ، کارفرمایان و .. این‌اطمینان رامیدهدکه الزامات فوق رعایت شده و مجموعه درصدد است سیستم های مدیریتی اش راارتقاء بخشیده و رضایت مشتریان و کارفرمایان رافراهم نماید.
مدیران و مسئولان امر باتوجه‌‌به زمینه فعالیت خوداقدام به‌اخذ ، اجرا و پیاده سازی الزامات مربوط‌به ایزوها مینمایند. مدیران باید استانداردها وسیستم های مدیریت ISO راشناسایی کنند. دررابطه باآنها اطلاعات لازم را کسب نموده و کارکنان خود راآگاه سازند.
گواهینامه های ایزو متفاوتی ازجمله ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 برای‌زمینه‌های فعالیت مختلفی وجوددارند که‌برخی ازآنها را مطرح میکنیم .

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 پایه و اساس استانداردهای ایزو میباشد و توصیه میشود هر شرکتی باهر زمینه فعالیتی برای‌دریافت آن اقدام نمایند .

متن استاندارد ISO9001 مطالعه دقیقش سبب میشود که مدیران به‌شناخت روشنی ازوضعیت مجموعه خود دست یابند و بدانندکه‌در چه سطحی هستند. بامطالعه آن یک‌دید کلی از عملکردشان پیدا میکنند. سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نقاط ضعف و قوت ، فرصت هاو تهدید های‌مجموعه راشناسایی کرده وباازبین بردن نقاط ضعف ، تقویت نقاط قوت ، درونی سازی فرصت هاو دورکردن تهدیدها عملکرد مجموعه راارتقا میدهد . ایزو 9001 سطح کیفی سازمان رابالا و درنتیجه رضایت مندی مشتریان و کارفرمایان را افزایش میدهند.

سیستم های‌مدیریتی دیگری‌نظیر سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( حرفه ای ) OHSAS 18001 وجود دارند.

مدیریت زیست محیطی ISO 14001 سیستمی ست که‌بیان میکند مجموعه و سازمان مربوطه تاچه حدی الزامات زیست محیطی رارعایت میکند و چقدر الزامات زیست محیطی برایش حایز اهمیت است ودر راستای حفظ محیط زیست تلاش میکند.

OHSAS 18001 نیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشد . سیستمی ست‌که نشان میدهد سازمان و مجموعه مربوطه به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنانش تاچه حدی توجه میکند .

ازترکیب سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS راخواهیم داشت .

زمانی‌که سازمانی سه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 رادر مجموعه خود بکارگیرد درواقع سیستم مدیریت یکپارچه یا IMS را اجرایی کرده است .

علاوه‌بر استانداردهای مطرح شده که‌شرکت‌های مختلف بازمینه‌های متفاوتی برای‌دریافت آنها میتوانند اقدام نمایند. برخی‌از استانداردها باتوجه‌به زمینه فعالیت‌های مختلف، وجود دارندکه عبارتنداز :

سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذایی ISO 22000

سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO / TS 16946

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

سیستم مدیریت خدمات ITISO 20000

و استانداردهای سری ده هزار که مربوط به شکایات ، رضایت مندی مشتریان و.. هستند.

برای دریافت گواهینامهISO مراجع متفاوتی وجوددارند. به‌این مراکزکه گواهینامه ایزو میدهند Certify Body یاCB گویند. CB های‌متفاوتی وجود دارندکه انواع گواهینامه ایزو باقیمت‌ها و سطوح سخت‌گیری متفاوتی به‌درخواست کنندگان میدهند. نهادی وجود دارندکه به آن Accreditation Body یابه اختصارAB گویند‌. AB ها هستندکهCB را اعتبارسنجی میکنند. همچنین انجمن بین المللی نیزبه‌نام IAF وجودداردکهAB هاکه نهادهای بالادست CB هاهستندرا اعتبارسنجی میکند. باتوجه به‌موارد گفته شده چنانچه مابخواهیم گواهینامه ISO خودرااز مرجع‌یا CB ایی که‌مورد تایید AB ایی باشدکه IAF ای است دریافت کنیم. طبیعتاباید هزینه بیشتری رامتحمل شویم وباید توجه کنیم که‌دریافت گواهینامه ازاین قبیل CB ها علاوه‌بر هزینه بیشتر، درجه سخت گیری بالاتری رادارند. درواقع هرچه CB مورد نظر معتبرتر هزینه بیشتر ، سخت گیری بیشتری خواهد داشت. به‌این دلیل‌است که‌گواهینامه‌هایی با قیمت های متفاوتی میبینیم.گوااهینامه های ISO معتبر درداخل سایت مراجع صدور گواهینامه ایزو یاهمان CB هابا کد مشخصی ثبت میشوند و قابل پیگیری هستند.

مدیران و مسئولین تصمیم گیرنده درسازمان‌های مختلف بایدتوجه کنند که‌با توجه به‌اهداف ، هزینه و زمانی که‌برای دریافت ایزو دراختیار دارند اقدام‌به اخذ گواهینامه ایزو نمایند و بهترین تصمیم رااتخاذ کنند. هدف شان رابه روشنی باید مشخص کنند آیا تصمیم‌به اخذ ، اجرا و پیاده سازی دقیق الزامات ایزو در سطوح مختلف سازمان خود دارند یاصرفا بدنبال دریافت گواهینامه ISO برای تبلیغات ، شرکت در مناقصه ها ویا ارائه‌به کارفرما هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن سالها تجربه درزمینه مستند سازی ، اجرا و پیاده سازی سیستم های مدیریتی شما رادر کسب اطلاعات بیشتر و اخذ بهترین تصمیم راهنمایی مینماید.

باما درتماس باشید....