ایزو چیست

ایزو چیست

ایزو برگرفته ازواژه لاتین ISO مخفف سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان استاندارد سازی هست. اصطلاح ایزو درلفظ لاتین یعنی International organization for standard درجامعه معانی مختلفی دارد. ایزو وکلمه ایزو برای همگان مشخص تقریبا معنای استاندارد دارد. امافقط یک تفکر عمومیست وکسی بطور دقیق مفهوم ایزو رانمیداند. خیلی ازمردم ایزو رابه کیفیت کالا منتسب میکنند. درحالیکه ایزو دراکثر حوزه هاورود کرده وفقط مختص کیفیت کالا نیست.

ایزو و سازمان جهانی ایزو وظیفه داردتادرتمام شاخه ها، الزامات و استانداردهای مرتبط باآن راشناسایی وتعریف کرده وبامرور زمان بهبود دهد. مثلا ایزو 9001 بعنوان استاندارد مطرح درمورد مدیریت کیفیت حرف میزند. مدیریت کیفیت یعنی تمامی فرایندها طوری طرحریزی گردد تادرنهایت کیفیت کالا ومحصولات وخدمات ارتقاء یابد. کیفیت فقط برای کالا نیست. بلکه برای خدمات یاهر مورد دیگری نیز کیفیت مطرح هست. ایزو 14001 دررابطه بامسائل زیست محیطی تهیه وتدوین شده وبا پیاده سازی استاندارد 14001 سازمان قصد داردکه اثبات کند. کلیه فرایندهایش متناقض بامحیط زیست نباشد وحتی المقدور سعی نمایندکه محیط زیست وسه عنصر اصلی محیط زیست، آب ، خاک و هوا راتخریب نکنند. استاندارد بعدی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی هست. نام استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ایی قبلا OHSAS18001 بودودرسال 2018 تبدیل شدبه ایزو 45001 درمتن استاندارد ایزو 45001 اشاره داردبه کلیه امور مرتبط بامسایل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان سازمان. تعداد ایزوها درسازمان استاندارد جهانی ایزو روبه افزایش بوده وسازمان فعلی نگارش مقاله (سال 1398) بیش ازبیست وسه هزارو پانصد 23500 استاندارد ایزو تهیه وتدوین شده است. کاربران وعلاقمندان ایزو معمولا بادرج عناوین زیر درگوگل باآدرس WWW.Google.com بدنبال ایزو هستند.

ایزو ، ایزوچیست ، استاندارد ایزو ، لیست ایزو ، لیست ایزوها ، لیست استانداردهای ایزو ، ISO ، لیست ISO ، فهرست ایزو ، انواع ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو، نهاد ایزو، سازمان ایزو ، سایت ایزو ، ایزو در ایران ، ایزو در تهران ، ایزو در جهان ، ایزو بین المللی ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، نشان ایزو ، نحوه دریافت ایزو ، اطلاعات در مورد ایزو ، مقاله در مورد ایزو ، مطلب در مورد ایزو و...

سایت اصلی ایزو رامیتوان درآدرس WWW.Iso.org دید درصفحات سایت ایزو درگزینه سرچ اگر شماره استاندارد ایزو مورد علاقه خود راسرچ کنید. کلیه استانداردها ، پیش نویسها ومطالب درمورد ایزو واینکه الان استاندارد ایزو هدفتان درچه مرحله ایی هست ویا آخرین ویرایش استاندارد ایزو چه سالیست رانشان میدهد. مرکز سیستم کاران دارای چندین شعب آمادگی داردتاکلیه اطلاعات ایزو ISO رادراختیار علاقمندان وکاربران درحوزه استانداردهای ایزو بگذارد. دانلود رایگان ایزو و دانلود رایگان متن استانداردهای ایزو درهمین وبگاه موجود است.