انواع ایزو در صنایع غذایی

انواع ایزو در صنایع غذایی

انواع ایزو در صنایع غذایی درابتدا بایستی گفت ایزو خلاصه شده ویا حروف اختصاری International Organization for Standardization  بمفهوم سازمان بین المللی استانداردسازی بوده و متشکل ازیک مجمع بین المللی ازسازمانهای استاندارد کشورهای عضو میباشد. اعضای ایزو یادر دولت و مؤسسات و سازمانهای دولتی دارای سمت بوده یانماینده دولتند. بهمین دلیل، ایزو نقش مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی میکند. صنایع غذایی نیزبرای اینکه بتوانددر سطح جهان بخوبی فعالیت داشته باشدباید استانداردهای مورد نیازرا دزاین زمینه دریافت کند سازمان استاندارد سازی درسطح جهان دارای 157 شعبه بجهت خوددر سطح کشورها جهان بودست.

انواع ایزو در صنایع غذایی و استاندارد مورد نیازبرای مواد غذایی باعنوان ایزو 22000 بیان میشودکه الزامات لازم بجهت مدیریت کیفیت مواد غذایی رامورد بررسی و ارزیابی قرار میدهداین استاندارد توسط 700 شرکت در60 کشور جهان مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیردتا بتوانند کیفیت مواد غذایی بابت مصرف مشتریان درسطح بازار عرضه میشود درست و قابل مصرف بوده باشداین استاندارد ایزو و استانداردهای پشتیبانی دراین مجموعه میتواند توسط هرنوع سازمان درزنجیره غذایی اعم ازتولید کنندگان خوراک، تولید کنندگان اولیه مواد غذایی، اپراتورهای حمل و نقل و ذخیره سازی مواد اولیه ، بخرده فروشیهای موجود و خدمات مواد غذایی موجود ، مورد استفاده قرار گیرد. استاندارد مواد غذایی شایدبه نظر یک استاندارد ساده بنظر برسد ولی اگربه جزییات استاندارد 22000 بخواهی رسیدگی کنی بایدبسیاری ازشاخصها و موارد رادراین زمینه مورد سنجش و بازبینی قرار دهید تااز زمان تولید یک محصول تارسیدن بدست مشتری همه چیز طبق استاندارد مورد نظر بوده باشد و تمامی قوانین ایزو درتولید مواد غذایی رعایت شده باشد.

انواع ایزو در صنایع غذایی و ایمنی صنعت مواد غذایی و تولیداین محصول ازنیازهای این صنعت بشمار میاید و شرکتهای تولیدی بابت اینکه بتواننداین موردرا بخوبی مدیریت کنند بایدتمامی کارکنان و پرسنل خودرا بیمه کرده تاافراد باخیال راحت بتواننددر شرکت مربوطه فعالیت داشته باشند درغیر اینصورت کارفرمایان مربوطه بسازمانهای تولید کننده اجازه فعالیت نمیدهند تااین نارسایی برطرف نشده وبه حداقل خودنرسیده باشد فعالیتی درون شرکت نمیتواند صورت گیرد داشتن بیمه ازملزومات ایزو درسازمانهای تولیدی بودست و توسط شرکتهای تولیدی رعایت میگردد. خط تولید مواد غذایی بایدبصورت تمام مکانیزه بوده باشد ودر تولید یک محصولی دست بشر دخالت نداشته باشد دراین صورت شرکتها براحتی میتوانند خط تولیدی خودرا راه اندازی کنند وبی وقفه بتولید مواد مورد نظر مشغول باشند. بکمک استاندارد تمامی موانع موجوددر برون مرزها رابراحتی میتوان حل و فصل کرد و شرکتهای تولیدی باین صورت میتوانند تولیدات خودرا بکشورهای متقاضی نیزبراحتی صادر کنند و باعث وارد شدن ارز بداخل کشور شوند.

انواع ایزو در صنایع غذایی و درواقع ایزو موجوددر مواد غذایی یک فرصت بابت شرکتهای صادراتی بودست و بکمک این استاندارد بتوانند میزان تولیدات خودرا توسعه داده و میزان سرمایه خودرا افزایش دهند. همان طورکه میدانید غذا یکی ازنیازهای اساسی مردم هست و رعایت کردن استاندارد محصول بسیار مهم و قابل تامل میباشد اگردراین زمینه کوتاهی صورت گیرد ممکنست یک جامعه براحتی تحت یک حادثه خطرناک قرار گیرند بنابراین دراینجا سلامتی جامعست بهمین دلیل بایدسختگیری برروی استاندارد مواد غذایی بیشتر ازآن چیزی باشدکه بنظر میرسد شرکتهابا درج کردن نشان استاندارد مورد نظر برروی محصولات خودمصرف کننده رااز چگونگی فعالیت شرکت آگاه میکنندتا مصرف کننده باخیال راحت محصول خرید کرده خودرا مصرف کند. گواهینامه HACCP برروی بهداشت امکانات، تجهیزات و محصولات تمرکز داردتا مواد اولیه بصورت بهداشتی درون شرکتهای تولیدی بکار گرفته شوند کیفیت محصولات نیزدراین زمینه مهمست و سازمانهای تولید کننده بایدروی همین مسئله بیشتر کار کرده و روز بروز اینمورد راتوسعه دهندتا میزان مشتریان خودرا افزایش دهند مصرف کننده نیزدر سطح کشورها بدنبال کیفیت محصولات مورد نظر خودست تابا خیالی راحت محصول رامصرف کند.