دریافت ایزو رایگان

دریافت رایگان ایزو

دریافت رایگان ایزو مورد تقاضای بسیاری مشتریان درخواست کننده انواع گواهینامه ایزو میباشدکه میخواهندآن رابگیرند. عموما مردم بدلیل مسائل اقتصادی نیازمند ومتقاضی خرید ارزان هرنوع کالایی هستنداین گواهینامه نیزبسیار مورد درخواست میباشدکه ارزانتر بگیرند. سازمانهاچون ممکنست درخواست چندنوع گواهینامه داشته باشندو برایشان هزینه دارد ازلحاظ مالی واقتصادی درمذیقه هستند بدنبال نوع ارزان وگاها رایگان هستند. انواعی هستندکه رایگان ارائه میشوند مانند IMS سیستم مدیریت یکپارچه وقتی سازمانی سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ودر نهایت ایزو 45001 رابگیرد اصطلاحا میگویند درون نهادش سیستم مدیریت یکپارچه راراه اندازی کرده ودراین زمان مراجع IMS رابصورت رایگان دراختیار شرکتها قرار میدهند، درباره انواع دیگر گواهینامه ها نیزممکنست همچین اتفاقی بیوفتد ویک شرکت چندین گواهی رادریافت کندو سپس نهاد صادر کننده تصمیم میگیرد حالاکه چندین گواهینامه گرفته اند یکی ازانواع رابصورت رایگان دراختیارشان قرار دهد ودرحقیقت بنوعی تبلیغات کندو جلب مشتری نمایدکه هرزمان مشتری خواست گواهینامه ای بگیرد سراغ آنهابیایدو ازخدمات رایگانشان استفاده نماید. انواع استانداردهای عمومی و تخصصی ، همچو ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، HSE ، IMS ازانواعی هستندکه بصورت رایگان ویکجور اصطلاحا اشانتیون مراجع دراختیار شرکتها قرار میدهند وبه شرکتها ارائه میدهند مثلا شرکتی میاید چندنوع گواهینامه رامیگیردو مرجع مورد نظر جهت تبلیغات میایدو یک یابیشتر ازانواع گواهینامه رابصورت خدمات رایگان دراختیار شرکت قرار میدهد. همچنین شرکتها یکسری گواهینامه آموزشی رابه نام افراد بعنوان رایگان بهمراه گواهینامه ایزو دریافتیشان ارائه میکندو بنوعی جذب و جلب مشتری میکند.

اخذ رایگان ایزو مستلزم اینست بدانیم اصلا ایزو چیست وچه کاربردی دارد. استانداردها درواقع توافقهای مستند و کتبی هستندکه ویژگیهای فنی، ظاهری وغیره رابه منظور تطبیق دادن باقوانین مشخص میکنند. بطور مثال شکل و اندازه کارتهای اعتباری، مسئله ای بسیار سادست نیزطبق استاندارهای جهانی تعیین شده اند. بدین ترتیب استانداردهای بین المللی بجهت بالا بردن کارآیی محصولات و خدمات تدوین میشوند.درحقیقت ISOکلمه ای میباشدکه ازواژه یونانی ISOSبمعنای برابری و هم اندازه برگرفته شده ویک علامت اختصاری نیست.سازمان ISO از تعداد زیادی کشور بزرگ و کوچک صنعتی و در حال توسعه و به منظور بهبود همکاری و تبادلات بین المللی کالاها و خدمات تشکیل شده است. این استانداردها تقریبا کلیه موارد مربوط به تکنولوژی را شامل می شود. ایزو یکنوع گواهینامه نشان دهنده کیفیت کالاست وجهت مناقصات کاربرد داردو مورد استفاده قرار میگیرد. انواع مختلفی داردو یکسری عمومی جهت تمامی مراجع کاربرد دارندو یکسری تخصصی مختص هرنوع صنعتی مخصوص خودش هستند.

ISO-REQUEST

مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار و مدیریت AB اعتبار دهی وفعالیت میکنند ودرراس تمام اینها IAF وجود داردکه یک نهاد بین المللی هست ودر سطح بین الملل اعتبار داردو درحوزه اینگونه مراجع اصلا گواهی نامه ایزو رایگان معنا ندارد. ایرانیها یکسری مراجع خودشان ساختندکه CB وهمچنین AB ساخته و پرداخته خودشان هست وحدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی داریم وبدانها مراجع غیر IAF میگویندکه باتوجه سطح اعتبار ونوع برند قیمتهایشان متفاوتست واما دراین حوزه رایگان بودن گواهی نامه میتوان ازاین نوع استفاده کرد زیراکه درسطح بین المللی نیست ودر سطح جهانی وباقوانین جهانی و میتوان یکسری خدمات رایگان راارائه داد. درحوزه غیر IAF یک سازمان بدلیل وجود برندهای مختلف جهت تبلیغات و جلب مشتریش خدماتی رابصورت مجانی ارائه میدهدو بااین روش مشتریان زیادی راجلب میکند.

دریافت ایزو رایگان درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو بایستی مراقب باشندکه باپرداخت هزینه های ارزان دردام افرادی نیفتندکه گواهی پرینتی میدهندو زمانیکه میخواهند صادرات کنندویا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمندکه نمیتوانند باآن صادرات انجام دهندویا درون مناقصه شرکت کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.