گواهینامه BRC

دریافت گواهینامه BRC

دریافت گواهینامه BRC درابتدا بایستی بدانیم BRC چیست؟ کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا است ، این شرکت درسال 1996 توسط خرده فروشانی میخواستند استانداردهای ایمنی مواد غذایی رادر سراسر زنجیره تأمین هماهنگ کنند ، تأسیس شد. BRC  خانواده ای ازانواع استانداردها رابعنوان استاندارد جهانی BRC منتشر میکند و گواهینامه BRC مطابقت بایکی ازاین استانداردها راتأیید میکند. استانداردهای جهانی BRC توسط بیشتراز 25000 تأمین کننده گواهینامه دربیش از 130 کشور جهان استفاده میشود. استانداردها معیارهای کیفیت ، ایمنی و عملیاتی رابرای اطمینان ازاینكه تولیدكنندگان بتعهدات قانونی خودعمل كرده و ازمصرف كننده نهایی حمایت میكنند ، تعیین میكنندبرای اولین بار درسال 1998 منتشر شد، استاندارد جهانی BRC بجهت ایمنی مواد غذایی اولین استاندارد معیار GFSI بودو از استانداردهای برتر صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی هست. استاندارد جهانی BRC بجهت بسته بندی مواد اولین استاندارد بسته بندی درجهان بودکه توسط کمیته معیار جهانی ایمنی مواد غذایی (GSFI) کمیته محک شناخته شد. استاندارد جهانی BRC بخاطر نمایندگیها و کارگزاران چارچوبی جهت مدیریت ایمنی محصول ، کیفیت و قانونی بودن مشاغل نمایندگی و کارگزار دردرون صنایع غذایی و بسته بندی فراهم میکند.

دریافت گواهینامه BRC و سوال مطرح شده ، آیا BRC GFSI دارای مجوزست؟ BRC یک استاندارد بین المللی سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی است و یکی ازبرنامه های صدور گواهینامه شناخته شده GFSI است. شامل الزاماتیست که بایداز پردازندههای مواد غذایی بابت ساختن یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر استفاده کند. سایر طرحهای صدور گواهینامه شناخته شده شامل FSSC 22000 و SQF است.

دریافت گواهینامه BRC واینکه آیا GFSI همان BRC است؟ GFSI تصدیق برنامه های صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی رابا الزامات تعریف شده بااستفاده ازنیازهای بنچمارک تصدیق میکند GFSI گواهینامه ارائه نمیدهد. BRC یک خانواده ازانواع استانداردها رامنتشر میکندکه بدان بعنوان استاندارد جهانی BRC معرفی میشود و سازمانها میتوانند مطابق یکی ازاین استانداردها باشند.

تفاوت بین ISO 22000 و FSSC 22000 چیست؟ FSSC 22000 براساس استانداردهای ISO و طرح ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی درون زنجیره تأمین مواد غذایی ، قابل اعتمادست FSSC 22000 یک پروانه صدور گواهینامه میباشدکه ISO 22000 راجذب میکند و حاوی لیست گسترده تری ازانواع استانداردهاییست که بایدتوسط شرکت رعایت شود.
آیا ISO 22000 توسط GFSI شناخته شده است؟ GFSI . ISO 22000توسط GFSI  برسمیت شناخته نمیشود، بااینحال یک طرح صدور گواهینامه ازنوع ایزو 22000 بعنوان بخشی الزاماتش استفاده میکنداین گواهینامه FSSC 22000 است و توسط GFSI شناخته می شود. اکثر شرکت هااز گواهینامه شناخته شده GFSI بیشتراز گواهینامه ای که نیست بهره مند میشوند.

طرح شناخته شده GFSI چیست؟ ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی (GFSI) یک سازمان خصوصی میباشدکه توسط انجمن تجارت بین الملل ، مجمع کالاهای مصرفی تحت قانون بلژیک درماه مه سال 2000 تأسیس و اداره میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاوران باتجربه درخصوص انواع گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد واین مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و ازصفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید ودر کوتاهترین زمان و بابهترین قیمت به گواهی نامه خوددست پیدا کنید.