دریافت گواهینامه ایزو

دریافت گواهی نامه ایزو

دریافت گواهی نامه ایزو یک الزامست بجهت بهتر شدن یک مجموعه جهت تکامل بایددر مسیر درست گام برداردکه این مسیررا میتوان ازجهات مختلف بررسی کرد وبه یک نتیجه درست و کارامدبرای پیشرفت و حرکت بروبه جلو رسیدکه دریافت گواهینامه ایزو میتواندبه هرشخص یامجموعه بابت رسیدن بدین مهم کمک فراوانی کند.

گرفتن گواهی iso بشرکت نشان دهنده اینست که شرکت قصد گام برداشتن درمسیر پیشرفت و تکامل رادارد واین سندی براین قضیه بابت اثبات انست. مجموعه هاییکه بامشتری بطور مستقیم درارتباط هستند بایدهمواره بخاطر جلب رضایت انها تلاش کنند، گواهی ایزو و پیاده سازی استانداردها و الزامات مربوط بدان میتواند بطور واضح تلاش جهت ارائه خدمات بهتربه مشتریان نشان دهد.

دریافت گواهینامه ایزو و استفاده ازان درتبلیغات برندهای دریافت کننده گواهی ایزو بابت مشتریان اینسوال رابوجود میاوردکه گواهی ایزو چیست وچه سازمانی انرا صادر میکند سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO : INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارداین سازمان باتهیه و تدوین و تنظیم یکسری استانداردهای خاص و بااجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشناسان مربوط گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص ویا مجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابه اجرا درآورده و پیاده سازی کند و سپس بابررسی توسط کارشناسان سازمان ایزو و تایید صلاحیت مجموعه یاشخص بابت دریافت گواهی ISO توانسته انرا دریافت کند.

دریافت گواهی ایزو پروسه پیچیده ای ندارد واین سازمان بابت سهولت دسترسی افرادیا شرکتها بدین ارگان اقدام بابت تاسیس موسسات صدور ایزوکردکه انراCB  مخفف: (CERTIFICATION BODY) موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات درجهان CB هاییکه زیر نظر سازمان ایزو هستندبرای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر نهادهای اعتبار دهی مورد تاییداین سازمان باعنوان AB فعالیت کنند، AB مخفف (ACCREDITY BODY) بمعنی موسسه اعتباردهی میباشدکه توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی AB های تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF (INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی) واین انجمن درهر کشور AB هایی راتعیین کرده است ودر ایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارداز انواع AB معتبر میتوان به DAKKS   (موسسه اعتبار دهی المان ) ،SAS  ( موسسه اعتبار دهی سوییس ) و میتوان بامراجعه سایت WWW.IAF.NU لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) رامشاهده کرد،دسته دوم AB هاخصوصی هستند و تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند وبا تدوین و اجرا استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAF اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو . البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدرمقایسه AB اصلی اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازاین موسسات بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه ست و فعالیت بین المللی نداشته باشند.
دریافت گواهی ایزو ازطریق CBهاو (AB) تحت نظر IAF درکشورمان پروسه ای بسیار زمانبر و پرهزینه میباشدکه ازاین رو افراد و مجموعه کمتری رابه سمت خودجذب میکند و باتوجه باینکه کشور ایران درعرصه بین المللی فعالیت چشمگیری درعرصه خدمات ارائه نمیکند کسی لزومی بابت گرفتن گواهی نامه ایزو و متحمل شدن هزینه سنگین نمیبیند.

گرفتن ایزو بمنظورهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران عموما شرکت درمزایده و جنبه تبلیغاتی میباشدکه درهر دوی موارد میتوان ازانواع موسسات خصوصی گواهی رااخذ کردو بدینصورت دروقت وهزینه مجموعه صرفه جویی کرد.

دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه زمان میخواهدکه همین زمان درون موسسات خصوصی تا 3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند و حتی دربعضی ازموارد تنها بااموزش پروتکل پیاده سازی استاندارد تاییدیه انرا بمتقاضی میدهند.

سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین کرده وبااعداد انرا نامگذاری کرده است وپس ازتایید متقاضی همین تاییدیه رادر قالب یک گواهی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 هست وبه اصطلاح ایزو مادر گفته میشدکه دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو این استاندارد هارا مورد بررسی قرار میدهدو معایب و نواقص راتا جای ممکن حذف میکندکه دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.برای نمونه سازمان ایزو بروی استاندارد ISO9001 درسال 2015 اخرین بار ویرایش انجام دادکه سپس ISO9001 نوشته میشود.