ایزو چیست؟

ایزوچیست؟

ایزوچیست؟ ایزو سازمان بین المللی استاندارد ISO ( INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ) جهت یکسان سازی ویکپارچگی وتدوین استانداردها در24 فوریه سال1947درکشور سوئیس شهر ژنو بعنوان مقر ISO دایرگردید. اوایل شروع بکاراین سازمان رسیدن اهداف درراستای ایجاد تسهیلات درحوزه صادرات و واردات فرا مرزی وافزایش همکاریهای علمی وبازرگانی باعضویت 25 کشورجهان بنا شد. توسعه اهداف مرتبط رغبتی بجهت سایر کشورها ایجاد کرد وکم کم اعلام آمادگی کردند و بتدریج 164عضو تاکنون دربر دارد بهمین جهت موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران یکی ازاعضای اصلی این سازمان بوده ودر تدوین استانداردها سازمان نقش بسزایی داشته لذااین استانداردها توسط چندهزار کارشناس درغالب 3368کمیته ویرایش شده است.

ایزوچیست؟ دراینجا بایستی اشاره کرد کمیته فنی درسازمان جهانی ازدو گروه اعضای فعال (P-MEMBER) واعضای نظارت کننده (O-MEMBER)تشکیل شده وظایف کمیته هاتهیه و تدوین استاندارد هایی میباشدکه ازلحاظ تدوین ضروریت دارند وپس ازموافقت موضوعات پیشنهادی مدارک علمی و تخصصی مربوطه اختصارا(COMMMITTEE DRAFT ) تهیه و بین اعضا ازجمله کشورعزیزمان ایران توزیع میشود درهمین راستا اصلاحات لازمه بصورت پیش نویس استاندارد درآمده مجددا جهت اصلاحات بحضوراعضا ارسال میگرددتا بتصویب نهایی برسد ولی تصویب پیش نویسها بدین جا ختم نمیشوداگر 75درصد اعضای کمیته بجهت پیش نویس آرای مثبت دهند لزوما بدان ISOمیگوینداگر آرای اعضا بین 66تا 75 درصد مثبت باشد آنرا ISO/TS مینامند ویااگر آرای اعضا بین 50 تا 66 درصد قابل قبول باشد لقب ISO/PAS میگیرد درضمن آندسته ازپیش نویس هاییکه زیر50درصد رای میگیرند عملا جهت بررسی واصلاحات بیشتربه کارشناسان استرداد داده میشود.

ایزوچیست؟ ایزو و انواع گواهینامه ایزو بسیارند واقسام مختلف و گوناگونی دارند و جهت هرشغل فرق دارد ومیتوان جهت آشنایی بیشتر درسایتWWW.SYSTEMKARAN.COM رجوع و باانواع ایزوآشنا شوید. اما میتوان بچند مورداز پرکاربردترین ایزوها اشاره کرد ISO9001 :سیستم مدیریت کیفیت و پرکاربردترین ایزو و بطریقی پیش نیازی جهت دریافت انواع ایزو میباشد قابل ذکرست پیش نیاز بودن بدان معنانیست فرد متقاضی الزاما ایزو 9001 رااخذ کند لذاکمک فراوانی جهت پیشبرد اهداف شخص یاسازمان میکند.ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطیISO45001  سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی .لازم بذکرست ISO45001، استاندارد اصلاح شده OHSAS18001 میباشد. استاندارد دیگر HSE ویا HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست درواقعایزو 14001 و ایزو 45001 الزاماتشان شبیه HSE-MS میباشد البته باکمی تغییرات.

ایزو 10001 ( سیستم مدیریت جلب رضایت مشتریان کدهای منشور رفتار سازمانی ) کمک شایانی جهت مشتری مداری میکند چون بجهتی منشور سازمان تلقی میشود درواقع سازمانیکه ایزو 10001 رااجرا میکند بهمراهش میتواند ایزو 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ) و ایزو 10004 ( سیستم مدیریت کیفیت سنجش مشتریان ) رادریافت واجرایی کند. ایزو 29001 ( سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت وگاز.پتروشیمی ). ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ) بنابراین همان گونه نام استاندارد نشان دهنده تخصصی بودن بروی شرکتها وسازمانها فعال درحوزه صنایع غذایی تاکید دارد.
ایزوچیست؟ و مراجع صدور گواهینامه ایزو کدامند؟ مراجع صدور ایزو رااصطلاحا CB مینامند و بدان CB گفته میشود وبه اختصار (CERTIFICTION BODY) بوده و تحت نظر ( (ACCREDITY BODYو دراصل AB بعنوان موسسه اعتباردهی فعالیت میکنند درهمین راستا مراجع AB فوق زیرنظرسازمان IAF (INTERNATIONAL ACCREDICTION FROUM) انجمن بین المللی اعتباردهندگان تابعیت دارند. دریافت گواهینامه ایزو دوراه دارد ومیتوان اشاره کردبه مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت IAF اصطلاحا بدانها IAF یمیگویند و گواهی نامه صادر نشده ازطریق IAF ولی زیر نظر و تحت اعتبار CB ، غیر IAF نامیده میشوند. حال میتوان گواهینامه ایزو IAF رابیشترتشریح کرد. موسسات و شرکتهاکه قصد ورود بازار جهانی(صادرات) ویا میل حضور درمناقصات دارند میتوانند بدان گواهینامه استفاده کنند گواهینامه ایزو IAF دار صرف زمان وهزینه بالایی بابت صاحبان دربر میگیرد بهمین جهت مدیران اگرزمان مناسبی جهت ارائه گواهینامه نداشته باشند بدنبال اخذ گواهینامه غیرIAF   نیزخواهند بود لذا ایندسته از گواهینامه ایزو صرف زمان وهزینه کمتری بابت متقاضیان ایزو دارد.

ایزوچیست؟ و اخذ گواهینامه ایزو توسط متقاضیان تمرکزشان جهت بالا بردن راندمان فروش محصولات ویا خدمات دربازارهای داخلی وخارجی ، ایجاد رقابت بین رقبای حاضر ،تبلیغات گسترده درون مرزی وبرون مرزی بالا برده وامکان بروزرسانی شرکت ویا موسسه درراستای بزودتر رسیدن اهداف سازمان کمک شایانی میکند.

مرکز سیستم کاران با افتخار و باداشتن مدیران ومشاوران حرفه ای ومجرب شمارا درراستای اخذ گواهینامه های ایزو هدایت و جهت اجرایی کردن سیستمهای مدیریتی کمک بسزایی میکند.