CE-CERTIFICATION

گواهی CE

گواهینامه CE یک گواهی است که برای اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد اجناس تولیدی گرفته میشوداین کلمه مخفف conformity European هست و بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا بدین قاره وارد میشوند.

گواهی CE فقط بابت محصولات صادر میشودکه البته همه محصولات راشامل نمیشود و محدودیتهایی راقرار داده اند: ( مواد غذایی، مواد شیمیایی، لوازم ارایشی ) گواهی CE دریافت نمیکنند.

گواهی نامه CE درابتدا فقط بابت نظارت برروی محصولاتی بودکه درون اروپا تولید میشد و باورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا تبدیل شدبه یک الزام بجهت کالاهای ورودی اروپا و لذا هرشخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش به بازارهای اروپا راداشته باشند ملزم گرفتن گواهی CE بجهت محصول خودهستنداین نشان بسیار مورد استقبال قرار گرفت و امروزه تبدبل گردیدبه یک ابزار تبلیغاتی برای شرکتهاکه بواسطه همین استاندارد CE دربازار های رقابتی بارقبا انرا برخ بکشند.

گواهینامه ی CE راایالت متحده ی امریکا معتبر نمیداند واین کشور استانداردها و فاکتورهای مخصوص بخود رابرای کنترل و نظارت برکالاهای ورودی کشور داردکه تحت عنوان گواهی ul انرا تایید و صادر میکند.

گواهی CE درکشور ایران بغیراز تمایزدر زمینه ی تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترینشان میتوان به : امکان صادرات اروپا، سهولت در واردات، ایجاد اطمینان درون مصرف کننده و بازار خرده فروشی وغیره اشاره کرد.

گواهینامه CE رامراکز و موسسات خاص تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا صادر میکنندکه بدانها NB گفته میشود. NB مخفف کلمه ی notify bodyهست. تعداداین موسسات درسطح جهان 2500 عددست.

گواهی CE استاندارهای سختگیرانه ای درباره ایمنی محصول تدوین کردست و همه شرکتهابرای دریافت گواهی CE بایدانها رارعایت کنند. دریافت گواهینامه CE دو روش اصولی و یک روش غیر اصولی داردکه البته بعلت شرایط ایران بیشتردر کشور مااین روش رواج دارد. چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست. روش اصولی گرفتن گواهی CE درخواست به NB مورد نظرست ومراکز و مراجع CE بافرستادن کارشناسان خود و انجام ازمایش های مورد نظر برروی محصول تایید کنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی نامه CE رادارد، طبیعتا انجام پروسه مدنظر هزینه ی سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و فراهم کردن بهترین شرایط اقامت بدانها رابه شرکت یاشخصی درخواست کننده گواهی CE تحمیل میکند و زمانبرست ودر کشور مااین کار باتوجه بعدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد.ازطرفی همین کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی بجهت ازمایشهای مورد نظر تعیین کرده اندکه ازمهمترین انهامیتوان بابت الزام کارشناسان نوع ازمایشگاه میزبان بابت ازمایشات مورد نظر خبر داد انها تنها میتوانند ازطریق ازمایشگاه دارای استاندارد iso17025 ازمایشات مورد نظر راانجام دهنداین سختگیریها و هزینه های بالا بعضی ازشرکتها رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خوداظهاری میکند دراین روش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظر راخود توی ازمایشگاه انجام داده سپس نتایج رابه NB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شدکه هزینه این روش 1/5 هزینه ی روش اولست و زمان بسیار کمتری نیزنیاز داردکه البته روش فوق فقط بابت کالاهای ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاکه خطربرای مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل چنین روشی نیستند. CE صادر شده بدین روش مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات بکشورهای اروپایی وجود ندارد.

مدرک CE رادر ایران میتوان ازطریق موسسات خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه ترو بصرفه تراز روشهای قبلیست. صدور گواهی بدین روش فقط جنبه تبلیغاتی دارد و کاربرد دیگری ندارد، این گواهیها توسط CB های غیر IAF داخل کشور صادر میشوند ودر کشورمان اینچنین روش رایجست و مورد استقبال شرکت هابرای تبلیغات قرار گرفته است