دریافت hse فوری

دریافت HSE فوری

دریافت گواهینامه HSE فوری متقاضیان زیادی داردکه بدنبال اخذ گواهینامه HSE درکوتاهترین زمان وبا کمترین هزینه هستند. گواهینامه HSE انواع مختلفی دارد. گواهینامه HSE و گواهینامه HSE اداره کار واین دو گواهینامه HSE کاملا باهم متفاوتند. گواهینامه HSE اداره کار توسط وزارت کار صادر میگرددو طی دو دوره وقطعا زمان خاص خودش رامیخواهد اماکه بحث اینجا درباره گواهینامه HSE ویا همان گواهینامه HSE – MS میباشدکه توسط مراجع صادر کننده ایزو صادر میشودو مراجع صادر کننده HSE و مراجع صادر کننده ایزو هردو یکی هستند. مراجع صادر کننده گواهینامه HSE بدلیل اینکهHSE یکی ازانواع گواهینامه ایزو میباشدبا مراجع صادر کننده ایزو یکی هستند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو و مراجع صادر کننده گواهینامه HSE رادر اصطلاح عام CB مینامندکه خوداین cb تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنندکه خوداین AB تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان IAF مدیریت و اعتبار دهی میشوند. IAF باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو دربالاترین راس مراجع صادر کنندگان گواهینامه ایزو ازلحاظ اعتبار قرار داردکه دارای بالاترین درجه اعتبار میباشد. گواهینامه HSE وهمچنین گواهینامه ISO دارای اعتبار IAF زمان ووقت زیادی طلب میکندو دریافت HSE فوری بدلیل قانونمند بودن گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF ممکن نیست. گواهینامه HSE ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه ازلحاظ پیاده سازی بسیار حائز اهمیت میباشد بهمین جهت پیاده سازی HSE ودر نهایت دریافت HSE تحت اعتبار IAF بسیار مهم میباشدو بایستی تمامی ریسکها بررسی شودو خطرات جانی و صدمات مالی بحداقل برسد. تمام اینها زمان میبردو ممکنست طی چند مرحله صورت گیرد.

دریافت گواهی نامه HSE فوری ملزم دریافت گواهینامه ISO14001 فوری ، دریافت گواهینامه ISO45001 فوری میباشدکه ازطریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام میشود. استاندارد ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه بجهت مناقصات نیز درخواست میگردد. جهت دریافت گواهینامه HSE بهترست ابتدا گواهینامه ISO14001 بهمراه گواهی نامه ISO45001 طراحی و پیاده سازی گرددو سپس استاندارد HSE طراحی و پیاده سازی گردد. دریافت گواهینامه ISO14001 فوری ازطریق مراجع صادر کننده غیر IAF انجام میگیردو امکانپذیر میباشد. گواهینامه ISO14001 فوری مانند گواهینامه HSE فوری بدلیل پیاده سازی زمانبر ازطریق مراجع غیر IAF بدلیل اینکه برروی پیاده سازی سختگیرانه عمل نمیکند انجام پذیرست اما ازطریق مراجع IAF بدلیل سختگیری برروی پیاده سازی امکانپذیر نیست همچنین دریافت گواهینامه ISO45001 فوری بهمین صورت میباشدو ازطریق مراجع غیر IAF بدلیل سختگیری کمتر مراجع غیر IAF درامر پیاده سازی و ممیزی زمان کمتری میبرداما ازطریق مراجع IAF امکانپذیر نیست.

اخذ گواهینامه HSE فوری و ارزان بدلایل مختلفی مانند مشغله زیاد شرکتها ویا فرصت نداشتن جهت شرکت در مناقصات وهمچنین عجله داشتن جهت تبلیغات و رقابت بارقبای کاری مورد درخواست شرکتهای متقاضی درخواست گواهینامه HSE و ISO میباشد وبرای منظورات اینچنینی گواهینامه ایزو غیر IAF ازطریق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو وهمچنین مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE توصیه میگرددو زمانیکه شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو و دریافت گواهینامه HSE بخواهند صادرات انجام بدهند میتوانند گواهینامه غیر IAF رابر روی گواهینامه IAF سوییچ کنند وتنها باپرداخت مابه التفاوت گواهینامه HSE و گواهینامه ایزو غیر IAF خودرا تبدیل کنندبه گواهینامه HSE دارای اعتبار IAF . کارفرمایان مناقصه گزار نیزاغلب گواهینامه صادر شده مراجع غیر IAF راقبول میکندو بندرت ممکنست ایراد بگیردکه درصورت ایراد گرفتن شرکتها میتوانندبا مراجعه به مرجع صادر کننده گواهینامه HSE ویا مرجع صادر کننده گواهینامه ISO خودشان گواهینامه HSE ویا ISO خودرا باپرداخت مابه التفاوت تبدیل کنندبه گواهینامه IAF .

دریافت HSE فوری نباید شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو رااز مراجع صادر کننده گواهینامه HSE تقلبی وهمینطور مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تقلبی غافل کندکه وعده صدور گواهینامه HSE فوری بهمراه صدور گواهینامه ISO14001 فوری وهمینطور گواهی نامه ISO45001 فوری رابه سازمان میدهندو سازمانها نیزبدون هیچ تحقیق تنهابا وعده پوچ دردام افراد سودجو میوفتندکه گواهینامه ایزو و گواهینامه HSE تقلبی صادر میکنند وحتی گاهابا هزینه گزاف اقدام میکنندبه فروش گواهینامه ایزو وهمچنین فروش گواهینامه HSE و سازمانها نیزبدون اطلاع و آگاهی اقدام میکنندبه خرید گواهینامه HSE و خرید گواهینامه ایزو تقلبی وبدون اعتبار.