دستورالعمل بازدید HSE دوره ای از اصناف و اماکن

دستورالعمل بازدید HSE دوره ای ازاصناف واماکن

نحوه بازرسیها وممیزیهای HSE دوره اکه توسط بازرسین وممیزین HSE ازاماکن واصناف انجام میگیرد همواره مورد اختلاف بوده ومعمولا هرمجموعه ایی حساسیت بیشتری درخصوص HSE بخرج میدهد دارای مکانیزم کنترل دقیق تری میباشد. طبعاً وجود سلیقه نیزدراین موضوع دخیل آاست. کارشناسان HSE مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بااستفاده ازسالها تجربه ودانش فنی خودیک دستورالعمل جامع ممیزی وبازرسی HSE ازاماکن واصناف کرده اند. دستورالعمل HSE مذکور تقریبا پوشش دهنده کلیات الزامات HSE اماکن مختلف میباشد بصورت رایگان دراختیار علاقمندان،کارشناسان HSE ،نمایندگان مدیریت درامور HSE یا IMS قرار داده اند. جهت دریافت فایل PDF دستورالعمل بازدید HSE دوره ایی ازاصناف واماکن میتوانید باارسال ایمیل بامرکز ارتباط گرفته و فایل مذکور رارایگان تحویل بگیرید.

بامادرارتباط باشید . . .

دستورالعمل بازدید HSE دوره ای ازاصناف واماکن

1-هدف :

هدف ازتهية دستورالعمل HSE حصول اطمینان ازرعایت الزامات HSE اصناف واماکن تحت امر ویاهمکار باشرکت میباشد.

2-دامنه کاربرد :

دستورالعمل HSE درکلیه اماکن واصناف مرتبط کاربرددارد.

3-مسئولیتها :

3-1- مسئولیت نظارت : برعهده سرپرست HSE کارگاه میباشد

3-2- مسئولیت اجرا : برعهده بازرس HSE میباشد.

4-شرح :

بخاطر ماهیت کاری وزمینه فعالیت شرکت ،چنانچه شرکت باهریک ازاصناف واماکن ارتباط کاری داشته باشدذ، بایداین اماکن واصناف طبق یک برنامه مطابق بافرم برنامه سالیانه بازدیدHSE ادواری ازاماکن واصناف باکدF-154 اقدام ربه بازرسی مطابق باچک لیستهای مربوطه بشرح زیرنماید. بازدید HSEشامل موارد زیرمیباشد :

5-1- بازدید بهداشتی ازسیستم تصفیه فاضلاب

5-2- بازدید بهداشتی ازفروشگاه مواد پروتئینی( گوشت ، مرغ و ماهی )

5-3- بازدید بهداشتی ازکنترل حشرات وجوندگان موذی

5-4- بازدید بهداشتی ازسرویسهای بهداشتی ورختکن

5-5- بازدید بهداشتی ازمدارس وآموزشگاهها

5-6- بازدید بهداشتی ازسالنهای ورزشی  

5-7- بازدید بهداشتی ازنمازخانه ومساجد  

5-8- بازدید بهداشتی ازشهرکها ومنازل مسکونی

5-9- بازدید بهداشتی ازآمفی تاتر،کتابخانه،کلاس وآزمایشگاه

5-10- بازدید بهداشتی ازآب ومصارف بهداشتی آن

5-11- بازدید بهداشتی ازفروشگاه و تعاونی

5-12- بازدید بهداشتی ازسیستم جمع آوری ودفع زباله

5-13- بازدید بهداشتی ازتنظیفات دراماکن وساختمان

5-14- بازدید بهداشتی ازآبدارخانه

5-15- بازدید بهداشتی ازآرایشگاه

5-16- بازدید بهداشتی ازمراکز بهداشتی ،درمانی وبیمارستان

5-17- بازدید بهداشتی ازاستخر شنا

5-18- بازدید بهداشتی ازمهد کودک

5-19- بازدید بهداشتی ازتنظیفات درمراکز بهداشتی ،درمانی وبیمارستان

5-20- بازدید بهداشتی ازهتل ،باشگاه ،مهمانسرا وکمپ

5-21- بازدید بهداشتی ازنانوایی

5-22- بازدید بهداشتی ازمیوه فروشی

5-23- بازدید بهداشتی ازآشپزخانه ورستوران

بمنظور حصول اطمینان ازانجام بازدیدهای HSE بایست تاریخ هربازدید درچک لیست مربوطه درج وامضاءگردد. بدیهیست چنانچه عدم انطباقی مشاهده گردد بایدمطابق باروش اجرایی اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه اقدام گردد.

توزیع نسخ :

6-1- منطبق بامندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

پیوست :

6-1- چک لیست بازدید بهداشتی ازسیستم تصفیه فاضلاب                                                     F-131

6-2- چک لیست بازدید بهداشتی ازفروشگاه مواد پروتئینی( گوشت ، مرغ وماهی )             F-132

6-3- چک لیست بازدید بهداشتی ازکنترل حشرات وجوندگان موذی                                   F-133  

6-4- چک لیست بازدید بهداشتی ازسرویسهای بهداشتی و رختکن                                        F-134

6-5- چک لیست بازدید بهداشتی ازمدارس وآموزشگاهها                                                   F-135    

6-6- چک لیست بازدید بهداشتی ازسالنهای ورزشی                                                                 F-136

6-7- چک لیست بازدید بهداشتی ازنمازخانه ومساجد                                                              F-137

6-8- چک لیست بازدید بهداشتی ازشهرکهاومنازل مسکونی                                                    F-138

6-9- چک لیست بازدید بهداشتی ازآمفی تاتر،کتابخانه ،کلاس وآزمایشگاه                               F-139

6-10- چک لیست بازدید بهداشتی ازآب ومصارف بهداشتی اآن                                           F-140

6-11- چک لیست بازدید بهداشتی ازفروشگاه وتعاونی                                                       F-141

6-12- چک لیست بازدید بهداشتی ازسیستم جمع آوری ودفع زباله                                   F-142    

6-13- چک لیست بازدید بهداشتی ازتنظیفات دراماکن وساختمان F-143                              

6-14- چک لیست بازدید بهداشتی ازآبدارخانه                                                                   F-144

6-15- چک لیست بازدید بهداشتی ازآرایشگاهF-145                                                              

6-16- چک لیست بازدید بهداشتی ازمراکز بهداشتی ،درمانی وبیمارستان                     F-146

6-17- چک لیست بازدید بهداشتی ازاستخر شنا                                                                   F-147

6-18- چک لیست بازدید بهداشتی ازمهد کودک                                                           F-148

6-19- چک لیست بازدید بهداشتی ازتنظیفات درمراکز بهداشتی ،درمانی وبیمارستان   F-149

6-20- چک لیست بازدید بهداشتی ازهتل،باشگاه ،مهمانسرا وکمپ                                   F-150

6-21- چک لیست بازدید بهداشتی ازنانوایی                                                                         F-151

6-22- چک لیست بازدید بهداشتی ازمیوه فروشی                                                             F-152    

6-23- چک لیست بازدید بهداشتی ازآشپزخانه ورستوران                                                   F-153  

6-24- برنامه سالیانه بازدیدHSE ادواری ازاماکن واصناف                                               F-154

مدارک مرتبط :

7-1- روش اجرایی کنترل عملیات

7-2- روش اجرایی اقدام اصلاحی وپیشگیرانه

FORM CODE: F-131

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی ااز

سیستم تصفیه فاضلاب

 

محل:                                                                          مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاجمع آوری وهدایتفا ضلاب بطریق بهداشتی انجام میشود؟

       

2

آیاعدم آلودگی آب بوسیله چاه جاذب مورد تاییداست؟

       

3

آیالوله فاضلابدرمجاورت لولهای آب قرار ندارند؟

       

4

آیا عدم ورود پساب وفاضلاب تصفیه نشده بمعابر عمومی رعایت میشود؟

       

5

آیامسیر فاضلاب بصورت بهداشتی پوشیده شده اند؟

       

6

آیاباتوجه بمیزان فاضلاب ازسپتیک تانک یاایمهاف تانک جهت تصفیه استفاده میشود؟

       

7

آیاسیستمهای تصفیه فاضلاب دارای حداقل واحد موردنیازمیباشد؟

       

8

آیاواحدهای تصفیه خانه فاضلاب بدرستی کار میکنند؟

       

9

آیافاضلاب خروجی درحد استاندارد میباشد؟

       

10

آیاکنترل اتصالات ،سوپاپهاوانژکتورها بدرستی صورت میگیرد؟

       

11

آیاانبار نگهداری مواد شیمیایی ازاستاندارد مورد نیاز برخوردارا ست؟

       

12

آیاعلا مت خطرناک روی درب انبار مواد شیمیایی نصب شده ااست؟

       

13

آیااپراتور ،دستورا لعمل مورد نیازرافرا گرفته اند؟

       

14

آیادستورالعمل نگهداری وراهبریسیستم دردسترس اپراتور قرار دارد؟

       

15

آیااطراف واحد تصفیه خانه فاضلاب فنس کشی شده ا ست؟

       

16

آیافاصله مناسب بین تصفیه خانه فاضلاب تانزدیکترین منطقه مسکونی رعایت شده ااست؟

       

17

آیابرگه معاینه پزشکی معتبربرای شا غلین درتصفیه خانه وجوددارد؟

       

18

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده مینمایند؟

       

19

آیااتاق استراحت ،رختکن ووسایل نظافت شخصی مناسب ذبرای شاغلین وجوددارد؟

       

20

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات دردسترس وجوددارد؟

       

21

آیاآزمایشات COD , BOD برروی فاضلاب بطورماهانه انجام میشود؟

       

نام و نام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-132

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی ااز

فروشگاه مواد پروتئینی

( گوشت ، مرغ و ماهی )

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی زبرای شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارا میباشند؟

       

3

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب داست؟

       

4

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده میکنند؟

       

5

آیاوسایل نظافت واستحمام وغذاخوری مناسب ذاست؟

       

6

آیارختکن مناسب درمحل کار موجود میباشد؟

       

7

آیاممنوعیت ورودافراد متفرقه بداخل فروشگاه رعایت میشود؟

       

8

آیااتاق استراحت بااصول بهداشتی موجود میباشد؟

       

9

آیاتابلو ممنوعیت استعمال دخانیات درآشپزخانه ورستوران نصب شده زاست؟

       

10

آیاازشاغلین مبتلابه بیماری ( سرما خوردگی بیماری انگلی ) جلوگیری میشود؟

       

11

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درفروشگاه وجوددارد؟

       

12

آیاشاغلین گواهی معتبربرای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارا میباشد؟

       

13

آیاکف ساختمان مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

14

آیاپوشش دیوارمطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

15

آیاسقف ساختمان مطابق بااستاندارد بهدا شتی میباشد؟

       

16

آیادرهاوپنجرهها مطا بق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

17

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق باا ستاندارد بهدا شتی میباشد؟

       

18

آیامسیر فاضلاب ازپوشش لازم برخوردار هستند؟

       

19

آیادفع فاضلاب بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

20

آیاسرویس بهدا شتی مطابق بااستاندارد میباشد؟

       

21

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستاندارد میباشد؟

       

22

آیاجمع آوری زباله بصورت بهداشتی ا نجام میشود؟

       

23

آیااتاقک وزباله دان بهداشتی وجوددارد؟

       

24

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       

25

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیرقابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

26

آیاتابلوخروج اضطراری درمحیط وجوددارد؟

       

27

آیاحمل ونقل مواد پروتئینی مطابق بااستاندارد بهداشتی انجام میشود؟

       

28

آیارانندگان وسائط نقلیه حامل مواد پروتئینی دارای کارت معاینه پژشکی معتبر میباشند؟

       

29

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط کار انجام میشود؟

       

30

آیاتعداد دوشها مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

31

آیااصول نگهداری مواددرسردخانه رعایت میشود؟

       

32

آیاکالاهای موجوددرسردخانه دارای برچسب بااطلا عات موردنیاز میباشد؟

       

33

آیاثبت وکنترل درجه حرارت سردخانه انجام میشود؟

       

34

آیامواد غذایی (شسته ونشسته )ازهم مجزا میباشند؟

       

35

آیاسردخانه و یخچال تمیز وبدون بو میباشند؟

       

36

آیادستگاه ژنراتور وزنگ اضطراری سردخانه سالم میباشند؟

       

37

آیانظافت انبار مواد غذایی مطابق بااستاندارد بهداشتی انجام میشود؟

       

38

آیاموادپروتئینی ازاستاندارد لازم برخوردارند؟

       

39

آیاگوشت وسایر مواد پروتئینی ممهوربه مهر معتبر میباشند؟

       

40

آیامواد پروتئینی بطوربهداشتی بسته بندی وحمل میشوند؟

       

نام و نام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-134

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی از

  سرویسهای بهداشتی و رختکن

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاتعداددستشویی بتعداد کافی ومطابق باراهنمامیباشد؟

       

2

آیادستشویی درمجاورت نمازخانه ،محل غذاخوری وتوالت قراردارد؟

       

3

آیادستشویهاازضوابط وشرایط بهداشتی برخوردارند؟

       

4

آیاشستشوی ظرف مایع صابون مطابق موازین بهداشتی انجام میشود؟

       

5

آیاجهت خشک کردن دست وسیله موردنیاز وجوددارد؟

       

6

آیاسطل زباله بهمراه کیسه زباله درسرویسها قراردارد؟

       

7

آیاروشنایی وتهویه سرویسها مناسب میباشد؟

       

8

آیا کف سرویس بهداشتی مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

9

آیادیوار سرویس بهداشتی مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

10

آیاسقف سرویس بهداشتی مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

11

آیادرب وپنجره سرویس بهداشتی مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

12

آیاتعداد توالت بتعداد کافی ومطابق باراهنمامیباشد؟

       

13

آیاتوالتها ازضوابط وشرایط بهداشتی برخوردارند؟

       

14

آیانظافت وضدعفونی سرویسهای بهداشتی بطورمرتب انجام گردیده؟

       

15

آیاشستشوی دستشویی وتوالت بابرس نایلونی انجام میشود؟

       

16

آیاممنوعیت استفاده ازماپ وتی جهت نظافت توالت رعایت میگردد؟

       

17

آیاحمامها ازضوابط وشرایط بهدا شتی برخوردارند؟

       

18

آیاکف حمام مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

19

آیادیوار حمام مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

20

آیاسقف حمام مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

21

آیاسطل زباله بهمرا ه کیسه زباله درحمام وجوددارد؟

       

22

آیاروشنا یی وتهویه حمام مناسب میباشد؟

       

23

آیامنابع حرارتی غیرمرکزی درخارج ازمحوطه حمام قراردارد؟

       

24

آیارعایت موازین ایمنی درحمام صورت گرفته ااست ؟

       

25

آیارختکن مناسب درحمام وجوددارد؟

       

26

آیاقفسه مناسب دررختکن وجوددارد؟

       

27

آیاکف ،دیوار وسقف رختکن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

28

آیاوسایل خشک کن دبرای حوله ولباس دررختکن وجوددارد؟

       

29

آیارختکن ازضوابط وشرایط بهداشتی برخوردارند؟

       

30

آیاممنوعیت شستشوی البسه درحمام رعایت میگردد؟

       

31

آیاماشین لباسشویی ربرای شاغلین خاص وجوددارد؟

       

32

آیاتعداددوش وشیرهای آب حمام مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

33

آیاسرویسهای بهداشتی وحمام کارکنان مردوزن جدامیباشند؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-135

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی راز

   مدارس و آموزشگاهها

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاکارشناس ویامربی مدارس بتعدادکافی وجوددارد؟

       

2

آیااتاق بهداشت باوسایل مورد نیازوجوددارد؟

       

3

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی وجوددارد؟

       

4

آیاشاغلین گواهی معتبربرای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

5

آیاپرونده بهداشتی دبرای شاغلین تکمیل رشده زاست؟

       

6

آیامعاینات دوره ای برای دانش آموزان انجام دشده ثاست؟

       

7

آیاتشخیص وپیگیری دانش آموزان ناتوان ویابیمار صورت گرفته داست؟

       

8

آیامحیط مدرسه وکلاسها ازضوابط وشرایط بهداشتی برخوردارند؟

       

9

آیاآلوده نبودن آب مصرفی موردتاییداست؟

       

10

آیانصب شیر فواره ای جهت آبخوری دانش آموزان وجوددارد؟

       

11

آیادستشویی وتوالت متناسب باتعداد دانش آموزان وجوددارد؟

       

12

آیاسرویسهای بهداشتی مجهزبه صابون مایع میباشند؟

       

13

آیاگندزدایی توالتهابامواد ضدعفونی کننده وبتعداد کافی وجوددارد؟

       

14

آیامسیرهای فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

15

آیادفع فاضلاب بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

16

آیاایمنی ساختمان مطابق بااستاندارد صورت میگیرد؟

       

17

آیاارتفاع پله رعایت شده آاست؟ (حداکثر18سانتیمتر)

       

18

آیاسقف،کف ودیوار ساختمان مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

19

آیادرآموزشگاه شبانه روزی بتعدادکافی خوابگاه وجوددارد؟

       

20

آیاوسایل ایمنی (کپسول اطفا حریق و...)درساختمان وجوددارد؟

       

21

آیانکات ایمنی دودکش ساختمان رعایت شده ذاست؟

       

22

آیاتناسب کلاس باتعداددانش آموزان وجوددارد؟

       

23

جنس وفاصله نیمکتهامناسب اااست ؟

       

24

آیافاصله دانش آموزان ازتخته مناسب ااست؟

       

25

آیارنگ کلاسهابرای انعکاس نورمناسب داست ؟

       

26

آیاگچ وتخته مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

27

آیااصول ایمنی درنصب بخاری اضافه شده ااست ؟

       

28

آیاروشنایی کلاس درشرایط متفاوت جوی مناسب ااست ؟

       

29

آیازمین بازی ابرای دانش آموزان وجوددارد؟

       

30

آیاتابلو ممنوعیت استعمال دخانیات درآموزشگاه وجوددارد؟

       

31

آیابرای جلوگیری ازورود حشرات وجوندگان امکانات لازم وجوددارد؟

       

32

آیاتابلوی خروج اضطراری درنقاط مختلف نصب شده اند؟

       

33

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیرقابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

نام و نام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-136

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی ذاز

   سالنهای ورزشی  

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبر گذرا ندن دوره ویژه بهداشت عمومی شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبرادارامیباشند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل رشده ااست ؟

       

4

آیاوسایل نظافت واستحمام وشستشومناسب ااست؟

       

5

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درسالن وجوددارد؟

       

6

آیاتابلوخروج اضطراری ودرنقاط مختلف سالن وجوددارد؟

       

7

آیاشاغلین گواهی معتبر برای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

8

آیاتابلوممنوعیت استعمال دخانیات درسالن وجوددارد؟

       

9

آیاپوشش دیوار سالن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

10

آیاکف سالن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

11

آیاگندزدایی کف سالن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

12

آیاسقف سالن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

13

آیادروپنجرهای سالن مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

14

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردهای بهداشتی دمیباشد؟

       

15

آیامسیرهای فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

16

آیادفع زباله بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

17

آیاممنوعیت تخلیه فاضلاب وپساب تصفیه نشده بمعابروانهارعمومی رعایت میشود؟

       

18

آیاوضعیت وتعدادسرویسهای بهداشتی مناسب میباشد؟

       

19

آیامایع صابون وخشک کن درسرویسها وجوددارد؟

       

20

آیاحمام مجهزبه آب گرم وسرد بتعداد کافی وجوددارد؟

       

21

آیاروشنایی وتهویه حمامها مناسب میباشد؟

       

22

آیاجمع آوری بهداشتی زباله مطابق بااستانداردانجام میگیرد؟

       

23

آیابرای جلوگیری ازورودحشرات وجوندگان امکانات لازم وجوددارد؟

       

24

آیارختکن مناسب جهت ورزشکاران بتعدادکافی وجوددارد؟

       

25

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیرقابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

26

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط سالن انجام شده است ؟

       
           

نام ونام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-137

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی داز

   نمازخانه و مساجد  

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاکفش کنی دارای قفسه بندی برای نمازگذاران ذمیباشد؟

       

2

آیافرشهاوموکتها بطورروزانه جارومیشوند؟

       

3

آیاسقف،وکف ودیوارنمازخانه مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

4

آیادروپنجره های نماز خانه مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

5

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق با استانداردهای بهداشتی میباشد؟

       

6

آیاتوزیع آب بالیوان یکبارمصرف انجام میگیرد؟

       

7

آیامسیرهای فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

8

آیادفع فاضلاب بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

9

آیاتهویه مناسب برای نمازخانه ومساجدوجوددارد؟

       

10

آیامیزان روشنایی مناسب میباشد؟

       

11

آیاآب گرم و سرد ،مایع صابون وخشک کن دروضوخانه وجوددارد؟

       

12

آیاضدعفونی وضوخانه هرماهه انجام میشود؟

       

13

آیاوضعیت بهداشتی دستشویی وتوالت مناسب دمیباشد؟

       

14

آیاتعداددستشویی وتوالت باتعدادافرادتناسب دارد؟

       

15

آیاگواهی معتبر گذرا ندن دوره ویژه بهداشت عمومی دبرای مسئول آبدارخانه وجوددارد؟

       

16

آیامسئول آبدارخانه کارت معاینه پژشکی معتبررادارامیباشد؟

       

17

آیاپرونده بهداشتی برای مسئول آبدارخانه تکمیل شده است ؟

       

18

آیالباس کارمسئول آبدارخانه مناسب میباشد؟

       

19

آیاتوزیع موادغذایی بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

20

آیانگهداری ظروف درآبدارخانه مناسب میباشد؟

       

21

آیاکف ،دیوار وسقف آبدارخانه مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

22

آیادفع بهداشتی زباله مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

23

آیانظافت آبدارخانه بطورروزانه انجام میشود؟

       

24

آیاشستشوی ظروف مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

25

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی وجوددارد؟

       

26

آیاآشنایی بادوره کمکهای اولیه توسط افراد وجوددارد؟

       

27

آیاتابلوممنوعیت استعمال دخانیات درمساجدونمازخانه وجوددارد؟

       

28

آیانصب تابلو خروج اضطراری درنقاط مختلف وجوددارد؟

       

29

آیابرای جلوگیری ازورودحشرات وجوندگان امکانات لازم وجوددارد؟

       

30

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیرقابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

31

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط مساجد ونمازخانه انجام شده است؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-138

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی راز

شهرکها ومنازل مسکونی

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیامرکز بهداشت متناسب باجمعیت درشهرک وجوددارد؟

       

2

آیاآب مصرفی سالم وقابل شرب درشهرک وجوددارد؟

       

3

آیاجمع آوری ،دفع دوجداسازی زباله طبق دستورالعملهای مربوطه انجام میشود؟

       

4

آیاحمل زباله بوسیله تجهیزات ویژه طبق برنامه وبطورروزانه انجام میشود؟

       

5

آیاکارگران حمل زباله آموزش مخاطرات تماس باانواع زباله رادیده اند؟

       

6

آیاشستشووضدعفونی جایگاه موقت زباله حداکثربصورت هفتگی انجام میشود؟  

       

7

آیادفع نهایی زباله خارج ازمحدوده شهر( فاصله 20 کیلومتری )انجام میشود؟

       

8

آیامسیر فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

9

آیادفع فاضلاب بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

10

آیاسیستم تصفیه خانه فاضلاب مطابق دستورالعملهای مربوطهمیباشد؟

       

11

آیاممنوعیت تخلیه فاضلاب وپساب تصفیه نشده بمعابروانهارعمومی رعایت میشود؟

       

12

آیانصب تابلو خروج اضطراری درنقاط مختلف وجوددارد؟

       

13

آیابرای جلوگیری ازورود حشرات وجوندگان امکانات لازم وجوددارد؟

       

14

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط شهرک ومنازل انجام شده است ؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-139

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی ااز

آمفی تاتر، کتابخانه، کلاس وآزمایشگاه

 

محل:                                                                             مسئول:

 

مواردکنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاکف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

2

آیاپوشش دیوارمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

3

آیاسقف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

4

آیابرای جلوگیری ازانعکاس صدا درنواحی سقف ودیوار تدابیری اندیشیده شده است ؟

       

5

آیادروپنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

6

آیامیزوصندلی مطابق بااستانداردوارگونومیک میباشند؟

       

7

آیاروشنایی وتهویه حمام مناسب میباشد؟

       

8

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط وجوددارد؟

       

9

آیااز ایمن بودن شیرگازوسایروسایل اطمینان حاصل میشود؟

       

10

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی وجوددارد؟

       

11

آیامسئولین دوره آشنایی باکمکهای اولیه رادیده اند؟

       

12

آیانصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات درمحیط وجوددارد؟

       

13

آیاجمع آوری بهداشتی زباله مطابق باموازین بهداشتی انجام میشود؟

       

14

آیابرای جلوگیری ازورود حشرات وجوندگان امکانات لازم وجوددارد؟

       

15

آیانصب تابلو خروج اضطراری درنقاط مختلف وجوددارد؟

       

16

آیاآب مصرفی سالم وقابل شرب دردسترس وجوددارد؟

       

17

آیا وضعیت وتعداد سرویسهای بهداشتی متناسب باتعدادافرادمیباشد؟

       

18

آیامایع صابون وخشک کن کاغذی ویاالکتریکی وجوددارد؟

       

19

آیامسیرهای فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

20

آیادفع فاضلاب بصورت بهدا شتی انجام میشود؟

       

21

آیاممنوعیت تخلیه فاضلاب وپساب تصفیه نشده بمعابر وانهار عمومی رعایت میشود؟  

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE :

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-140

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی آاز

   آب ومصارف بهداشتی آن

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاآب آشامیدنی منطبق براستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

2

آیاآزمایشات لازم روی آب غیرشهری وتصفیه نشده انجام میشود؟

       

3

آیاآزمایشات لازم روی آب چاه انجام میشود؟

       

4

آیابهره برداری ازآب چاه منطبق باضوابط بهداشت انجام میشود؟

       

5

آیامیزان کلرباقیما نده آب مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

6

آیاکلر آب مخازن بطورروزا نه کنترل میشود؟

       

7

آیاشستشوونظافت تانکرآب بطورمرتب انجام میشود؟

       

8

آیامسئول آب مخازن ( آبدار ) دارای کارت تندرستی معتبرمیباشد؟

       

9

آیامخزن تانکردارای ورودی وخروجی مجزامیباشد؟

       

10

آیاآب سردکن دارای شیر فواره ای ویا سپرمحافظ میباشد؟

       

11

آیامحل قرارگرفتن آب سردکن دوراز سرویس بهداشتی میباشد؟

       

12

آیالیوان یک بار مصرف درمجاورت آب سردکن وجوددارد؟

       

13

آیاگندزدایی آب آشامیدنی یاکلر براساس استانداردانجام میشود؟

       

14

آیاطرز نگهداری کلرمطابق بااستانداردانجام میشود؟

       

15

آیاحمل یخ مطابق بااستانداردانجام میشود؟

       

16

آیاراننده وکسانی که حمل یخ رابرعهده دارنددارای کارت تندرستی معتبر میباشند؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-141

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی زاز

   فروشگاه و تعاونیها

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی برای شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارامیباشند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است؟

       

4

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب است؟

       

5

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده میکنند؟

       

6

آیاوسایل نظافت واستحمام وغذاخوری مناسب است؟

       

7

آیارختکن مناسب درمحل کارموجودمیباشد؟

       

8

آیاتابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات نصب شده است؟

       

9

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی وجوددارد؟

       

10

آیاشاغلین گواهی معتبر برای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

11

آیاکف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

12

آیاپوشش دیوارمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

13

آیاسقف ساختمان مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

14

آیادروپنجره مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

15

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

16

آیامسیر فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

17

آیادفع فاضلاب بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

18

آیاممنوعیت تخلیه فاضلاب وپساب تصفیه نشده بمعابروانهار عمومی رعایت میشود؟

       

19

آیاسرویس بهداشتی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

20

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

21

آیاجمع آوری زباله بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

22

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       

23

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیر قابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

24

آیادستگاه پوست کن ، مخلوط کن وچرخ کن پس ازاستفاده تمیز وضدعفونی میشوند؟

       

25

آیا تابلو خروج اضطراری درنقاط مختلف وجوددارد؟

       

26

آیاحمل ونقل موادغذایی پروتئینی مطابق بااستانداردانجام میشود؟

       

27

آیاراننده وسایط نقلیه حمل مواددارای کارت تندرستی معتبرمیباشند؟

       

28

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط وجوددارد؟

       

29

آیاوضعیت وتعداد دوش مطابق بااصول بهداشت میباشد؟

       

30

آیاازسالم بودن قفسه، ویترین وگنجه ها اطمینان حاصل میشود؟

       

31

آیاپیشخوان ومیزکار، سالم وقابل شستشومیباشند؟

       

32

آیااصول نگهداری موادغذایی درسردخانه رعایت امیشود؟

       

33

آیاکالاهای موجوددرسردخانه دارای برچسب بااطلا عات موردنیازمیباشد؟

       

34

آیاثبت وکنترل درجه حرارت سردخانه انجام میشود؟

       

35

آیاسردخانه ویخچال ، تمیز وبدون بومیباشند؟

       

36

آیانظافت انبارمواد غذایی رعایت میشود؟

       

37

آیاپالت گذاری وچیدمان صحیح موادغذایی انجام شده است ؟

       

38

آیااستانداردبودن مواد غذایی اولیه موردتاییداست؟

       

39

آیاگوشت وسایر مواد پروتئینی ممهور به مهرمعتبرمیباشند؟

       

40

آیابسته بندی وحمل مواد غذایی بصورت بهداشتی انجام دمیشود؟

       

41

آیاممنوعیت فروش موادغذایی درظروف نامرغوب رعایت ذمیشود؟

       

42

آیادرجه حرارت داخل اماکن کنترل رمیشود؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-142

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی واز

   سیستم جمع آوری و دفع زباله

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاسطل زباله مطابق بااستانداردوجوددارد؟

       

2

آیاکف انبارموقت جمع آوری زباله مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

3

آیادیوارانبارموقت زباله مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

4

آیاجنس انبارموقت زباله سیمانی ، فلزی ،آجری یا سرپوشیده میباشد؟

       

5

آیانظافت انبارموقت زباله بصورت روزانه انجام میشود؟

       

6

آیاارتفاع انبارازسطح زمین مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

7

آیاانبارموقت زباله دارای دریچه جانبی وفوقانی میباشد؟

       

8

آیاسطل زباله درانبار موقت بتعداد لازم وجوددارد؟

       

9

آیادر زمان حمل زباله ازآلوده شدن محیط جلوگیری میشود؟

       

10

آیاوسایل حفاظت فردی دراختیارکارگران حمل زباله قراردارد؟

       

11

آیاکارگران پس ازجمع آوری زباله استحمام میکنند؟

       

12

آیاجایگاه ایستگاه موقت زباله مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

13

آیاعملیات جمع آوری زباله بصورت روزانه انجام میشود؟

       

14

آیاممنوعیت جداسازی غیرمجازمواد مختلف اززباله رعایت میشود؟

       

15

آیاثبت وگزارش روزانه عملیات جمع آوری مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

16

آیاگزارش ازسلامتی وکنترل بهداشتی ووضعیت معشیت کارگران وجوددارد؟

       

17

آیاشرایط ماشین حمل زباله مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

18

آیاماشین روبازدرزمان حمل زباله ازتجهزات مناسب استفاده میکنند؟

       

19

آیامحل نگهداری موقت زباله بیمارستانی تقسیم بندی شده است؟

       

20

آیاحمل زباله عفونی باماشین ویژه وعلامت مخصوص انجام میشود؟

       

21

آیاجدا نمودن زباله دربیمارستان انجام میشود؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-143

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی واز

   تنظیفات در اماکن و ساختمان

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیانظافت عمومی اماکن وساختمان مطابق بااستانداردمیباشد؟

       

2

آیاکارگران آموزش لازم رادیده اند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است ؟

       

4

آیاکارت واکسن علیه بیماری کزاز برای شاغلین موجودمیباشد؟

       

5

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی وجوددارد؟

       

6

آیامسئولین دوره آشنایی باکمک اولیه رادیده اند؟

       

7

آیاممنوعیت ورودبه غذا خوری باالبسه آلوده رعایت دمیشود؟

       

8

آیاشاغلین بهداشت فردی رارعایت مینمایند؟

       

9

آیاشاغلین ازلباس مناسب درضمن کار استفاده میکنند؟

       

10

آیاشاغلین ازکفش مناسب درضمن کار استفاده میکنند؟

       

11

آیاوسایل نظافت واستحمام وغذاخوری مناسب است؟

       

12

آیارختکن مناسب درمحل کار موجود میباشد؟

       

13

آیاتابلوممنوعیت استعمال دخانیات درآشپزخانه ورستوران نصب شده است؟

       

14

آیاتهیه موادمصرفی وملزومات بهداشتی قبل ازاتمام شدن صورت میگیرد؟

       

15

آیاآموزش استفاده ازوسایل به کارگران تعلیم داده شده است؟

       

16

آیاشستشوی کف زمین بامواددتر جنت مطابق بااستاندارد میباشد؟

       

17

آیانظافت سرویس بهداشتی مطابق بااستاندارد میباشد؟

       

18

آیاشستشوی روزانه دستشویی وتوالت انجام میشود؟

       

19

آیاجمع آوری وحمل زباله طبق اصول بهداشتی انجام میشود؟

       

20

آیانظافت کرکره وپرده هرشش ماه یکبارانجام میشود؟

       

21

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             
 

FORM CODE: F-144

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی راز

   آبدارخانه

 
 

محل:                                                                             مسئول:

   

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

         
 

1

آیاگواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی برای شاغلین وجوددارد؟

       
 

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارامیباشند؟

       
 

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است؟

       
 

4

آیاکارت واکسن علیه بیماری کزازبرای شاغلین موجودمیباشد؟

       
 

5

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب است؟

       
 

6

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده میکنند؟

       
 

7

آیاوسایل نظافت واستحمام وغذاخوری مناسب است؟

       
 

8

آیارختکن مناسب درمحل کارموجودمیباشد؟

       
 

9

آیاممنوعیت ورودافراد متفرقه بداخل آبدارخانه رعایت میشود؟

       
 

10

آیا تابلوممنوعیت استعمال دخانیات درآبدارخانه نصب شده است ؟

       
 

11

آیا جعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درآبدارخانه وجوددارد؟

       
 

12

آیاشاغلین گواهی معتبربرای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       
 

13

آیاکف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       
 

14

آیاپوشش دیوارمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       
 

15

آیاسقف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       
 

16

آیادرها وپنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       
 

17

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       
 

18

آیامسیرفاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       
 

19

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       
 

20

آیاجمع آوری زباله بصورت بهداشتی انجام زمیشود؟

       
 

21

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       
 

22

آیاشستشوی ظروف سرو چای مطابق بااستانداردمیباشد؟

       
 

23

آیاممنوعیت خشک نمودن ظروف سرو چای رعایت میگردد؟

       
 

24

آیانگهداشتن موادمصرفی(چای، قند، شکرو...) درظروف سربسته انجام میشود؟

       
 

25

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیر قابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       
 

26

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط کارصورت پذیرفته است؟

       
 

27

آیاظروف وسایل مورد استفاده سالم میباشند؟

       
 

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

FORM CODE: F-145

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی داز

   آرایشگاه

 

محل:                                                                            مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی برای شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارامیباشند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است؟

       

4

آیاکارت واکسن علیه بیماری کزاز برای شاغلین موجودمیباشد؟

       

5

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب است؟

       

6

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده میکنند؟

       

7

آیاوسایل نظافت واستحمام مناسب است؟

       

8

آیارختکن مناسب درمحل کار موجودمیباشد؟

       

9

آیاتابلو ممنوعیت استعمال دخانیات درآرایشگاه نصب شده است؟

       

10

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درآرایشگاه وجوددارد؟

       

11

آیاشاغلین گواهی معتبر برای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

12

آیاکف ساختمان مطابق بااستا نداردبهداشتی میباشد؟

       

13

آیاپوشش دیوارمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

14

آیاسقف ساختمان مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

15

آیادر و پنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

16

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

17

آیادستشویی ، سرشویی وتوالت مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

18

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

19

آیاجمع آوری زباله بصورت بهداشتی انجام رمیشود؟

       

20

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       

21

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیرقابل مصرف ازمحیط خارج میشوند؟

       

22

آیاپیشبند، شانه، برس، قیچی وامثال آن مطابق بااستانداردضدعفونی میشوند؟

       

23

آیاضدعفونی حوله مصرفی بصورت روزانه انجام میشود؟

       

24

آیادرصورت لزوم ازتیغ یکبار مصرف استفاده میشود؟

       

25

آیاازمیزکار سالم وقابل شستشو استفاده میشود؟

       

26

آیاسالم بودن قفسه ، ویترین وگنجه موردتاییداست؟

       

27

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط کارصورت پذیرفته است؟

       

28

آیامسیرفاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

                 

FORM CODE: F-146

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی داز

   مراکز بهداشتی ، درمانی و بیمارستان

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاسیستم فاضلاب فعال ومطلوب میباشد؟

       

2

آیامسیر فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

3

آیاسیستم فاضلاب بدون ایجاد نشت ویا بوی نامطبوع درمحیط میباشد؟

       

4

آیاسیستم لوله کشی آب سالم وجوددارد؟

       

5

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستاندارد بهداشتی میباشد؟

       

6

آیاتعداد سرویسهای بهداشتی مطابق بااصول بهداشت میباشد؟

       

7

آیانظافت وگندزدایی دستشویی و توالت بطورمستمرانجام میشود؟

       

8

آیاصابون مایع وخشک کن مناسب درمحل وجوددارد؟

       

9

آیادستشویی سالم ومطابق بااصول بهداشتی میباشد؟

       

10

آیازباله دان سالم ومطابق بااصول بهداشتی میباشد؟

       

11

آیاسرویس بهداشتی مردان وزنان ازهم جدا میباشد؟

       

12

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط کارصورت پذیرفته است؟

       

13

آیاسیستم سرمایش وگرمایش مناسب وجوددارد؟

       

14

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

15

آیاآمبولا نس وبرانکارد پس ازاستفاده بلا فاصله شستشومیشوند؟

       

16

آیامحل نگهداری موقت زباله گنجایش مناسب رادارد؟

       

17

آیاشستشووگندزدایی محل نگهداری موقت زباله بطورمستمرانجام میشود؟

       

18

آیاجداسازی زباله جهت بازیافت انجام میگیرد؟

       

19

آیازباله عفونی درکیسه زردوزباله عمومی درکیسه مشکی جمع آوری میشود؟

       

20

آیازباله دان بهداشتی مطابق بااستانداردموجودمیباشد؟

       

21

آیاوسایل حفاظت فردی دراختیارکارگران قراردارد؟

       

22

آیاکارگران پس ازجمع آوری وحمل زباله استحمام مینمایند؟

       

23

آیاوسایل حفاظت فردی مخصوص دراختیارکارگران بخش عفونی قراردارد؟

       

24

آیاگندزدایی وسایل ، ابزار ودستگاه بیماربطورمرتب انجام میشود؟

       

25

آیاکف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

26

آیاپوشش دیوارمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

27

آیاسقف ساختمان مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

28

آیادروپنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

29

آیاجداسازی زباله عفونی وعادی انجام میشود؟

       

30

آیاحمل زباله عفونی باوسیله نقلیه مخصوص بیمارستان انتقال میابند؟

       

31

آیااکوستیک بودن دیواروسقف ساختمان مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

32

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطور صحیح واصولی انجام میشود؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-147

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی آاز

   استخر شنا

 

محل:                                                                          مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبرگذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی برای شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارامیباشند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است ؟

       

4

آیاکارت واکسن علیه بیماری کزاز برای شاغلین موجودمیباشد؟

       

5

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب راست؟

       

6

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده ذمیکنند؟

       

7

آیاوسایل نظافت واستحمام مناسب آاست؟

       

8

آیاتابلوممنوعیت استعمال دخانیات درآرایشگاه وجوددارد؟

       

9

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درآرایشگاه وجوددارد؟

       

10

آیاشاغلین گواهی معتبر برای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

11

آیاکف استخر مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

12

آیاپوشش دیواراستخر مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

13

آیاسقف استخرمطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

14

آیادر وپنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

15

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

16

آیامسیر فاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

17

آیاممنوعیت تخلیه پساب وفاضلاب تصفیه نشده درمعابر عمومی رعایت میگردد؟

       

18

آیاوضعیت وتعداددستشویی مطابق بااصول بهداشت رمیباشد؟

       

19

آیاوضعیت وتعداد سرویسها مطابق بااصول بهداشت زمیباشد؟

       

20

آیاتهویه وروشنایی مطابق بااستانداردمیباشند؟

       

21

آیاجمع آوری زباله بصورت بهداشتی انجام میشود؟

       

22

آیامبارزه باحشرات وجوندگان بطورصحیح واصولی انجام میشود؟

       

23

آیاوسایل اضافی ومستعمل وغیر قابل مصرف ازمحیط خارج ذمیشود؟

       

24

آیادستگاه کلرزنی وسیستم تصفیه آب وجوددارد؟

       

25

آیاثبت واندازه گیری روزانه میزان کلر باقیمانده وPH انجام میشود؟

       

26

آیامیزان کلر باقیمانده وpHآب مطابق باموازین بهداشتی دمیباشد؟

       

27

آیامساحت لازم برای شناگران مطابق بااستانداردوجوددارد؟

       

28

آیاموازین بهداشتی توسط شناگران مطابق بااستانداردانجام میشود؟

       

29

آیاوضعیت وتعداد دوشها مطابق بااصول بهداشت میباشد؟

       

30

آیاوضعیت وتعداد رختکنها مطابق بااصول بهداشت میباشد؟

       

31

آیاشستشووضدعفونی اطراف استخرمطابق بااستانداردوجوددارد؟

       

32

آیاآب سردکن درمحوطه استخر بتعدادکافی وجوددارد؟

       

33

آیابوفه ورستوران مطابق باموازین بهداشتی اماکن تهیه وتوزیع موادغذایی است؟

       

34

آیاتعداد نجات غریق ووسایل نجات غریق باتوجه بتعدادشناگران کافی است؟

       

35

آیااقدامات ایمنی لازم درمحیط استخرصورت پذیرفته است؟

       

نام ونام خانوادگی بازرس HSE:

امضا

امضا

امضا

امضا

             

FORM CODE: F-148

REV:00

سیستم مدیریت HSE

چک لیست بازدید بهداشتی آاز

   مهد کودکها

 

محل:                                                                             مسئول:

 

موارد کنترلی

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

       

1

آیاگواهی معتبر گذراندن دوره ویژه بهداشت عمومی برای شاغلین وجوددارد؟

       

2

آیاکلیه شاغلین کارت معاینه پزشکی معتبررادارامیباشند؟

       

3

آیاپرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است؟

       

4

آیاکارت واکسن علیه بیماری کزاز برای شاغلین موجودمیباشد؟

       

5

آیابهداشت فردی شاغلین مناسب است؟

       

6

آیاشاغلین ازلباس کارمناسب استفاده میکنند؟

       

7

آیاوسایل نظافت واستحمام مناسب است؟

       

8

آیارختکن مناسب درمحل کارموجودمیباشد؟

       

9

آیادستکش مخصوص برای تعویض وشستشوی کودک وجوددارد؟

       

10

آیادستکش مخصوص جهت کار(نظافتچی) وجوددارد؟

       

11

آیاممنوعیت ورودافراد متفرقه بداخل مهدکودک رعایت میشود؟

       

12

آیاموازین بهداشتی توسط آشپز وکمک آشپزرعایت ذمیشود؟

       

13

آیااتاق استراحت مطابق باموازین بهداشتی وجوددارد؟

       

14

آیاجعبه کمکهای اولیه باملزومات کافی درآرایشگاه وجوددارد؟

       

15

آیاشاغلین گواهی معتبربرای گذراندن دوره کمکهای اولیه رادارامیباشند؟

       

16

آیاتابلوممنوعیت استعمال دخانیات درآرایشگاه نصب شده آاست؟

       

17

آیاپرونده پزشکی وگواهی صحت مزاح کودکان وجوددارد؟

       

18

آیاپوشش مناسب وقابل شستشو کف اتاق بخش نوپاواتاق بازی کودکان وجوددارد؟

       

19

آیاممنوعیت استفاده ازفرش وگلیم وموکت دراتاق کودکان رعایت شده است؟

       

20

آیامحوطه عمومی بامواد مناسب پوشش شده است؟

       

21

آیاممنوعیت استفاده ازسطوح سخت درزیر وبین وسایل بازی کودکان رعایت شده است؟

       

22

آیاپوشش دیوارمهدکودک مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

23

آیاسقف مهدکودک مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

24

آیادرو پنجره مطابق بااستانداردبهداشتی میباشد؟

       

25

آیاآب مصرفی قابل شرب مطابق بااستانداردبهداشتی ذمیباشد؟

       

26

آیامسیرفاضلاب ازپوشش لازم برخوردارهستند؟

       

27

آیاوضعیت وتعداد دستشویی مطابق بااصول بهداشت رمیباشد؟

       

28