گواهینامه ITIL

گواهینامه ITIL گواهی نامه ITIL

ITIL مخفف عبارتInformation Technology Infrastructure Library  درمعنای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات میباشد. ITIL مجموعه تجربه های مدیران موفق و کارآمد درحوزه فناوری اطلاعات میباشد.درواقع ITIL یک چارچوب میباشدکه ازبهترین تجارب و شیوه های مدیریت بدست آمده و زیرنظر اتاق بازرگانی دولت انگلستان مدیریت و گردآوری شده است.هدفITIL کمک و مساعدت میباشدبه مدیران IT تاکیفیت IT رادر جهت منفعت مشتریان و منافع مرتبط باحوزه کسب و کار تامین کنند. مخاطبانی میتوانند درک درستی درباره ITIL داشته باشندکه مدیران فناوری اطلاعات ، مدیر سرویسهای IT ، مدیر تولید سیستمها . افراد درگیر بااجرای یکی ازسرویسهای IT . ITIL باارائه دستورالعملهای فراگیر بااستفاده ازبهترین راهها و شیوه های موجود مرتبط بامدیریت سرویسهای فناوری اطلاعات ( ITSM ) سعی میکندتا درحوزه کسب و کار گامهای موثر ارائه داده و بدان کمک کند. مدرک ITIL بهمراه داشتن و ارائه دانش فنی درزمینه مدیریت خدمات IT ، راهها و شیوه هایی رابه افراد متخصص میاموزدکه منجربه سودآوری کسب و کار خواهد شد.مدیران و متخصصان حوزه ITIL میتوانند راهکار مناسبی جهت کاهش هزینه وایجاد طرح مناسب بجهت برقراری روابط بامشتری و کاربران، مدیریت موثر و کارآمد زیر ساختهای فناوری و مواردی ازاین دست رادر آموزه های ITIL بیابند. ITIL اینگونه آموزه ها رااز طریق طراحی یک مکانیزم موثر و کارآمد درون مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و یکپارچه سازی این مکانیزمها باابزارهای نرم افزاری ارائه مینماید. بعنوان مثال واحد فناوری اطلاعات یک سازمان قصد ارائه خدمات سخت افزاری و شبکه ای رابه کاربرانش دارد. بارجوع به ITIL مدیر مربوطه ITIL براحتی میتواند بفهمدکه شرکتهای همگام و مشابه موفق فعالیت باآنها ازچه منابع انسانی، تجهیزات، رویه ها، نقشها، راهبردها و ابزارهایی بجهت موضوع موردنظر استفاده کرده وچه نکاتی رامدنظر قرار داده اند. درواقع هدف استقرار یک چارچوب ویا استاندارد درسطح سازمان کمک جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد سازمان ودر نهایت جلب رضایت مشتری میباشد ITIL نیز بجهت حل مشکلات رایج درخصوص خدمات فناوری اطلاعات درسازمانها استقرار میشود. ITIL بعداز شناسایی مشکلات درحوزه خدمات فناوری اطلاعات باارائه راهکارهای موثر درصدد رفع چالشها و مشکلات برمیاید. پروژه های ITIL ازسه بعد کلیدی تشکیل شده ودرطول اجرای یک پروژه ITIL بایستی مورد توجه قرار گیرد. بعد اول: نیروی انسانی سازمان میباشدچه افراد شاغل دربخشهای فناوری اطلاعات وچه استفاده کنندگان خدمات فناوری اطلاعات بایستی باپروژه همگام شوند. بعد دوم طراحی و مستندسازی فرآیندهای پروژه میباشد. بعد سوم: بعد ابزار میباشدکه درموفقیت ویا شکست پروژه نقش مهمی دارد.

استاندارد ITIL ازمزایای مهم راه اندازیش بدین موارد میتوان اشاره کرد:

بهبود دسترسی سرویسهای IT و افزایش سطح درآمد

افزایش رضایت مشتریان و کاربران استفاده کنندگان سرویسهای IT

بهبود نوع استفاده و مدیریت منابع

فروش سرویسها و محصولات بطور مداوم و مستمر

افزایش میزان بهره وری درکمترین زمان

ITILگواهی  : مفاهیم و پردازشها و خدمات اصلی چارچوبش استراتژی خدمات فناوری اطلاعات ، طراحی خدمات ، آماده سازی خدمات ، بهره برداری ازخدمات فناوری اطلاعات ، بهبود مستمر.

ITIL گواهی نامه و کارگاههای آموزشی مرتبط جهت آشنایی کامل با ITIL :

کارگاه اول: آشنایی بامبانی و مفاهیم مقدماتی ITIL
کارگاه دوم: طراحی مکانیزمهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
کارگاه سوم: استقرار ITIL وشبیه سازی ارائه خدمات
کارگاه چهارم: آشنایی بامفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات برمبنای COBIT و VAL-IT
فرآیندهای مرتبط باحوزه ITIL بطور خلاصه عبارتند از: مدیریت حوادث ، مدیریت مشکلات ، مدیریت سطح خدمت ، مدیریت تغییرات ، مدیریت نشر و استقرار ، رسیدگی به درخواستها ، مدیریت داراییها و پیکربندی ، مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت دانش ، مدیریت دسترس پذیری ، مدیریت استمرار خدمات فناوری اطلاعات ، مدیریت رویداد ، مدیریت ظرفیت ، مدیریت سبد خدمات ، مدیریت مالی ازدیگر فرآیندهای مربوطه ITIL میباشد. جهت اطلاعات درباره فرآیندهای مدیریت حوادث ، مدیریت مشکلات ، مدیریت سطح خدمات ، مدیریت تغییرات اینجا کلیک کنید. دراین مقاله مدیریت نشر و استقرار ، رسیدگی به درخواستها ، مدیریت داراییها و پیکربندی ، مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت دانش ، مدیریت دسترس پذیری ، مدیریت استمرار خدمات فناوری اطلاعات ، مدیریت رویداد ، مدیریت ظرفیت ، مدیریت سبد خدمات ، مدیریت مالی.