روش تمدید گواهینامه آیزو

روش تمدید استاندارد آیزو

صدور گواهینامه آیزو یکسال بعد نیاز تمدید دارد. شرکتهای مختلف میتوانند تمدید استاندارد آیزو انجام دهند. معمولا شرکتها جهت شرکت درمناقصه تمدید استاندارد آیزو انجام میدهند. البته جهت رجیستری هم باید تمدید استاندارد آیزو انجام داد. بدلیل اینکه کارفرما رجیستری تمدید گواهینامه برایش مهم بوده اطمینان حاصل کند جهت همکاری باشرکت دارنده گواهینامه آیزو. تمدید استاندارد آیزو توسط مراجع مختلف انجام میشود مراجع هزینه های مختلف داشته این هزینه بستگی دارد چه کشوری صادرکننده باشد همچنین مباحث تمدید استاندارد آیزو دریک پکیج مستندات ارائه شده تحویل مشتری داده خواهد شد. این سی دی مستندات بیش ازسه هزار صفحه باعنوان روش اجرایی، خط مشی، ارزیابی ریسک، مدیریت کیفیت استاندارد درمجموعه، اجرای پیاده سازی استاندارد آیزو،

همچنین مطالب مفید دیگر که درج شده دسترس مشتریان قرار میگیرد.این فایل مستندات کامل جامع بوده مشتریان میتوانند جهت ارتقا شرکت پیشرفت خود استفاده بهینه داشته باشند. سیستمهای مدیریتی انواع مختلف داشته هرشرکت بسته نیاز خود استاندارد آیزو دریافت میکند. این تمدید استاندارد آیزو آسان بوده براحتی توسط دو مرحله نامه کتبی اعلام قیمت استاندارد آیزو هزینه واریز مبلغ انجام میشود. مرحله آخر تحویل کد رجیستری بشرکت دارنده استاندارد آیزو میباشد. مشتریان تمدید استاندارد آیزو هرروز بیشتر شده البته بسته بوضعیت اقتصاد شرکت دارنده استاندارد آیزو میباشد. معمولا شرکتهایی که صادرات محصولات انجام میدهند. حتما باید این استاندارد آیزو داشته باشند. مراحل صدور تاتمدید استاندارد آیزو توسط مراجع صادرکننده توضیح داده شده. صفر تا صد کاربرعهده این مراجع میباشد. مشاوره ارسالی توسط این مراجع بشرکت دارنده گواهینامه فرستاده میشود. مشاور جهت اطلاعات تکمیلی مستندات باشرکت دارنده استاندارد آیزو همراهی میکند. بیشترین نفع استاندارد آیزو برای مشتریان میباشد چون میتواند بااستاندارد آیزو باعث ترقی، پیشرفت شرکت خود شوند. انطباق الزامات استاندارد بین المللی سازمان نیاز دارد تااقداماتی جهت پرداختن ریسکها، فرصتها طرح ریزی وپیاده سازی نماید. پرداختن توام فرصت ها، ریسکها پایه ایی برای افزایش اثربخش سیستم مدیریت کیفیت دستیابی نتایج بهبود یافته جلوگیری اثرات منفی ایجاد میکند. فرصتها میتوانند نتیجه یک وضعیت مطلوب جهت دستیابی یک نتیجه مورد نظر بوجود آیند. مجموعه ایی ازشرایط سازمان این امکان میدهد. تامشتری جذب کند. محصولات یاخدمات جدیدی راتولید کند. ضایعات کاهش داده بهره وری افزایش دهد. اقداماتی جهت پرداختن فرصت ها انجام میشود. میتواند شامل درنظر گرفتن ریسکهای مرتبط نیز باشد. ریسک اثر عدم قطعیت هر عدم قطعیتی میتواند اثرات منفی یا مثبت داشته باشد.

مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان رویکرد مدیریت کیفیت ارائه دهنده ی راهنمایی برای سازمانهایی که میخواهند. استاندارد بین المللی برای تعدادی ازصنایع استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع تدوین شده. استانداردها الزامات اضافه تری برای سیستم های مدیریت کیفیت مشخص کرده اند. برخی دیگر این استانداردها ارایه راهنمایی بمنظور بکارگیری استاندارد بین المللی آن بخشهای خاص محدود شده اند. تمام استاندارد بین المللی عمومی هستند بنحوی درنظر گرفته شده اند جهت محصولات ارائه میدهند کاربرد داشته باشند.

خط مشی کیفیت باید:
قالب اطلاعات مستند دسترس بوده نگهداری شود.
درون سازمان اطلاع رسانی، درک بکار گرفته شود.
بصورت مناسبی دسترس طرفهای ذینفع مربوطه باشد.
نقش ها، مسئولیتها، اختیارات سازمانی جهت حصول اطمینان اینکه سیستم مدیریت کیفیت باالزامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد.
اصمینان ترویج تمرکز برمشتری درسرتاسر سازمان.
نگهداری سیستم مدیریت کیفیت هنگامی که تغییراتی جهت سیستم مدیریت کیفیت طرح ریزی، اجرا شده