مشاوره ایزو

مشاوره ایزو امری تخصصیست و بایدتوسط کارشناسان مربوط انجام شود، تاپس ازشنیدن صحبتهای متقاضی و بررسی شرایط بهترین مشورت راارائه کند. مشاوره ایزو یعنی ایزو رابه طور واضح بجهت مخاطب معرفی و سپس دلایل مخاطب بابت اخذ گواهی ایزو رابررسی کرد وبا توجه بدلایل یک راه منطقی بمتقاضی جهت گرفتن گواهی ایزو پیشنهاد کرداین پیشنهاد بایدگونه ای باشدکه اخذ گواهی ایزو ازهمه لحاظ جهت مخاطب توجیه داشته باشد، ازنظر زمان و ازنظر قیمت وهمینطور اعتبار مرجع صدور گواهی ایزو نیزمورد توجه قرار گیرد.

مشاوره ایزو بادرنظر گرفتن تمام جوانب بابت اخذ گواهی ایزو نیازمند علم و دانش بحث ایزوست وباید بتوان بادرنظر گرفتن همه جوانب بهترین پیشنهاد رابرای اخذ ایزو بمخاطب ارائه کرداین پیشنهاد میتواند باکمک بمجموعه شروع یک همکاری خوب و کارامدبرای مجموعه رارقم بزند،هم مجموعه صادر کننده ایزو وهم شرکت دریافت کننده ایزو واین مشاوره میتواند حسن نیت دفتر مرجع صدور رابه مخاطب نشان دهد وبااین مشاوره استارت یک همکاری رابرای طرفین زد وبالعکس میتواند اگردرست نباشد مخاطب رانسبت بمجموعه ویا حتی ایزو بدبین کند چون مشاور درهنگام توضیح گواهی ایزو خودرا عالم براین بحث معرفی میکند ومخاطب بنوعی مشاور رانماینده مرجع صدور گواهی ایزو میداند،از اینرو بایددقت کرد درهنگام صحبت بامتقاضی ایزو صادقانه بهترین راهنمایی ومشاوره رابه او داد، بهترین مشاوره صادقانه صحبت کردنست.

مشاور ایزو درابتدا بایدبتواندبه مخاطب بابهترین شکل ممکن ایزو راتوضیح دهدو دلایل اخذ ایزو رااز مخاطب جستجو کندتا بهترین مرجع رابرای اخذ ایزو بهش پیشنهاد داده واورا در انتخاب یاری کند، اینکار علم بالایی رادر زمینه صدور گواهی ایزو طلب میکندکه ازاینرو یک مشاور ایزو بایدهمواره اطلاعات خوددر زمینه اخذ گواهی ایزو و گواهیهای مربوطه دربهترین حالت ممکن نگهدارد و بروز باشد تابتواند بهترین مشاوره راجهت اخذ ایزو بمخاطب داده وبا علم بالا ابتدا اطلاعات مخاطب رادرباره اینموضوع افزایش داده سپس باپیشنهاد یک راه خوب ومعقول حق انتخاب رابه متقاضی بدهد.

صدور گواهی ایزو چند مرحله دارد، ابتدایک مشاور خوب گواهی ایزو رابطورکامل ودقیق معرفی میکند، دراینجا معرفی گواهی ایزو بطور خلاصه انجام میدهیم وبه اینگواهی میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل لاتین: international standard organize بانام مخفف iso  صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا توضیح دهد.
وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکلهایی من باب بهترشدن ویک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین:CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CBهاهستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،وهرکشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیست، واین انجمن بجهت هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کردست، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنهاAB تعریف شده این انجمن هست وبرای کشور ایرانست، و AB کشورUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.

مشاور ایزو بایدبا توجه بزمان وهزینه مورد نظر مخاطب اورا درجهت درست راهنمایی کند ،بطورمثال دریافت گواهی ایزو بتوسط مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه زمان میخواهدکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تازمان اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد وغیره.

مشاور ایزو بایستی ایزوهای مورد نیاز مخاطب رانیزبه او کامل معرفی کند و دراین زمینه نیزبهش مشاوره بدهد، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست و پس ازتایید متقاضی این تاییدیه رادر قالب یک گواهی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001هست، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با تکیه برکادری قوی اماده ارائه تمامی خدمات درزمینه ایزو ISO ، HSE ، IMS و مجموزهای صادرشده ازاداه کار و ساجات و سازمان برنامه و بودجه و غیره درخدمت شماست.