ضرورت اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکتها

ضرورت اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکتها

ضرورت گرفتن ایزو برای شرکتها ازجوانب مختلفی بریک مجموعه میتواند تحمیل شود، اینکه یک مجموعه خوداقدام بجهت اخذ ایزو جزو موارد معدود ست، ولی درکل اقدام بابت اخذ ایزو بعوامل متعددی بستگی دارد، مهمترین انها میزان هزینه مدنظر شرکت ویا هیئت مدیره جهت اخذ گواهی ایزو و علت اقدام جهت اخذ ایزو هست، اصولاَ تنها مراجع حق صدور گواهی نامه ایزو را دارند، فقط certify Body ها ستند. پس CB رامیتوان یک مرجع صدور گواهینامه ایزو دانست وآنها زیرنظر مراجع بالاتر اقدام میکنندبه صدور گواهینامه ایزو .

ضرورت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها چنانچه پیاده سازی صورت گیرد بهره وری بالایی دارد پیاده سازی ایزو اگر دریک شرکت پیاده سازی شود بسیار میتواندبه شرکت کمک کرده و شرکت راروبه جلو ببرد، منباب مثال پیشرفت های پیاده سازی ایزو میتوان بموارد زیر اشاره کرد، شامل مدیریت کیفیت، مدیریت پسماند و مدیریت محیط زیست، مشتری مداری، تولیدبا کیفیت بالاتر محصول، بهداشت و ایمنی شغلی کارکنان و پرسنل میباشدپس بهترست برای پیشبرد اهداف هرچه بهتر خودش ازالزامات لازم جهت پیاده سازی اطلاع داشته و تاحدود زیادی آنهارا درسازمان خودپیاده نماییم، این الزامات تحت عنوان مستندات ایزو دراختیار متقاضی ایزو ویا مدیریت شرکت قرار میگیرد تاپس ازمطالعه بتواند ایزو راتا حدودی پیاده سازی کند، سپس ازیکی مراجع دهنده گواهی ایزو یاهمان cb هارا که نامشان ذکر شد بخواهیم پیاده سازی راتایید کند یابه نوعی این اقدامات و مقدار پیاده سازی مدیران رادر سازمان مورد ممیزی قرار دهدتا درصورت وجود عدم مطابقت کامل سیستم مذکوربا اقدامات ونتیجه ان ازاین تطبیق موجود درشرکت آنها مطلع شویم. خب حالا بایدابتدا مراجع مربوط راکه گواهی راصادر میکنند ازنظر مراجع بررسی کرد، همانطورکه گفتم گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه بدانها CB میگویند بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو درایران مشاهده میکنید یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CBهادرتمام جهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیر مجموعه انها بحساب میایند و اعتبار میبخشند بدین دفاتر، باین موسسات اختصارا AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY معنی موسسه اعتبار دهنده میدهد، هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی انها زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند وبه نوعی تعیین کننده اصلی AB هاو مجوز دهنده فعالیت انها هستند، نام اختصاری انجمن بین المللی فوق ، IAF هست نام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیست، واین انجمن برای هرکشور AB یا AB های مخصوصی راتعریف کردست، تنها AB تعریف شده انجمن IAF من باب کشور ایران NACI نام دارد.

ضرورت دریافت گواهی نامه ایزو جهت شرکتها همانطورکه گفته شد عوامل مختلفی دخیل هستند، مهمترین عامل درایران معمولا اجبار کارفرمایان منباب اخذ گواهینامه شرکتهای پیمانکاری طرف قرار داد باانها ویا شرکتهای پیمانکارکه قصد شرکت درمناقصات آنهارا دارند است، اخذ گواهی نامه ایزو منباب شرکت توی مناقصه ازمهمترین عوامل اخذ گواهی نامه ایزو محسوب میشود.

اخذ گواهی ایزو جهت شرکت توی مناقصه و شرایط صدور گواهی ایزو بستگی بدینکه شمااز کدام مرجع اقدام اخذ گواهی ایزو میکنید داردبرای اخذ ایزو ازطریق مراجع و موسسات عضو IAF بایدابتدا هزینه سنگین و پروسه زمانی حداقل یک ماهه راباید متحمل شویداما اخذ ایزو ازطریق مراجع غیر IAF پروسه زمانی 2 تا 3 روزه دارد و هزینه بسیار کمتراز مدرک مراجع IAF نیزمتحمل میشوید، اینکه کدام مدرک ایزو راارائه دهید درمزایده بستگی بکارفرمای مربوطه دارد اگربا اخذ ایزو توسط مراجع غیر IAF هم قبول کردند میتوانیداز مرجع خصوصی و غیر IAF بامبلغی کم و زمانی کم دریافت کرده و ارائه دهید، جدا ازدلایل اخذ ایزو به دلیل شرکت مناقصه بطور کلی میتوان دریک جمع بندی اینچنین گفت، اگر فقط قصد و هدف اخذ ایزو تبلیغات باشد فقط ایزوی مراجع غیرIAF راپیشنهاد میکنیم امااگر، هدف موارد خاصی از مناقصات ویا صادرات و روابط بین الملل بود قطعا ایزو ازطریق مراجع IAFراباید دریافت کنیدالبته استانداردهای تعریف شده سازمان ایزو برای مشاغل، شرکتها، سازمانها ویا مجموعها متفاوت میباشدکه بازمینه فعالیت هرمجموعه قوانین و استانداردها متفاوت میشود.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه تمامی خدمات درزمینه اخذ مجوزهای بین المللی ایزو ، تمامی مجوزهای اداره کار و رتبه و گرید و غیره، تمامی مشاوره های تلفنی مرکز امکان ثبت بصورت کاملا رایگان میباشد.