ایزو ISO چیست؟

ایزو ISO چیست؟

ISO درلغت کلمه ایست از لغت نامه یونانی گرفته شدست و معنی لغویش « برابری و یکسانی » هست. علت اینکهISO بدین معنی نام گذاری شدست اینست هدف تشکیل سازمان ایزو برابری و یکسان کردن استانداردها درسطح جهانست تاکشورها بتوانند براحتی و آسانی باهمدیگر تبادل اطلاعات کنند وبه معامله باشروط عادلانه بپردازند و ازحقوق یکسانی برخوردار باشند. ISO یک سازمان خصوصیست ودر سال 1947 ودر24 ماه فوریه تشکیل شداین سازمان درسطح بین المللی فعالیت دارد و اعضای سازمان شامل 130 کشورست واین کشورها علاوه برکشورهای درحال توسعه شامل کشورهای کوچک و بزرگ تمام نقاط دنیا میباشد و ایران یکی ازاعضای سازمان ایزو میباشدکه دارای نمایندگی میباشدکه زیر مجموعه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی هست. مرکز اصلی فعالیت سازمان ISO درشهر ژنو درکشور سوییس هست.

سازمان ایزو دارای کمیته های مختلفیست و وظیفه آنها بررسی و تدوین استانداردهای مربوطه کمیته میباشد مانند کمیته کیفیت محصول ، کمیته محیط زیست . فعالیت سازمان ISO بدین صورتست به بهبود همکاری درسطح علمی، اطلاعاتی، اقتصادی و حمایت ازتولید کننده و مصرف کننده و تبادل اطلاعات درسطح بین المللی می پردازد. این سازمان استانداردهای زیادی را در زمینه های متفاوت مورد تدوین قرار داده است و همچنین مورد تایید اعضای سازمان قرار داده است.

دسته بندی ISO :برای ایزو دسته های مختلفی وجود داردکه درذیل بیان میشود:ISO9000  مرتبط کیفیت محصولات میباشدISO9001  . مرتبط مدیریت کنترل کیفیت هست.ISO14001  مربوط به محیط زیست میباشد.ISO 10004  سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان رابرعهده دارد.ISO22000  کار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی رابر عهده دارند.

اقدامات برای اعمال استانداردهای سازمان بین المللی ایزو : اززمان تشکیل سازمان ایزو تااکنون بیشتراز 170 هزار استاندارد توسط سازمان منتشر شدست ودر بخشها و حوزههای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین همین استاندارد هادر سطح جهانی مورد استفاده کشورها قرار میگیرد. شرکتهاییکه میخواهند ایزو دریافت کنند بایدشرایط شرکت راطبق استانداردها و آیین­نامه ایزو تنظیم کنند. و برای اینکه ایندست استانداردها رابرای خودپیاده کنندباید اقداماتی انجام دهندکه بشرح ذیل می­آید:

مشاور: بایدیک مشاور ماهر و زبردست درحوزه سیستمهای مدیریت کیفی ، شناخت مشکلات و خواسته­های سازمان: نقاط ضعف و قوت، مشکلات، موانع، هدف و خواسته سازمان رابشناسد و آنها رااز همدیگر مجزا کند

تعیین روش و استراتژی: استراتژی که رسیدن بهدف رامیسر میکند مشخص کند و بداندکه حتما بااین استراتژی بمقصد مورد نظر میرسد

4تعیین اهداف: مشخص کردن و مجزا کردن اهداف کلان و اهداف خرد و کوچک

برگزاری کارگاه: برگزاری کارگاههای آموزشی بابت مدیران ارشد، مدیران پایین رتبه، کارکنان

تصریح کردن آیین نامه و دستورالعمل برای تک تک اعضا

شفاف سازی محصولات: تولیدات و محصولاتیکه عرضه میکنند و همچنین خدمات راشفاف سازی کنند تااز بوجود آمدن مشکلات جلوگیری شود.

بوجود آوردن توان رقابتی: دررقابت بادیگر شرکتها و سازمانها درسطح بالاتری قرار داشته باشند.

کاهش هزینه تولید: متعهد شوندکه هزینه های تولید راهمیشه روبه کاهش قرار دهند.

جذب اطمینان مشتری: با ارائه تولیدات و خدمات با کیفیت اعتماد مشتریان خود را جذب کنند واین اعتماد به صورت مستمر باشد.

اینها استاندارهایی هستندکه شرکتها­برای دریافت ایزو بایدآنها رابه کار ببندند و شرکتهاییکه ازعلامتISO سازمان بین المللی استفاده میکنند متعهد میشوندکه محصولی راارائه بدهندکه طبق خواسته سازمان باشد و رضایت آنهارا جلب نماید و همچنین درتلاش هستندکه باتوجه بدینکه این علامت استاندارد، برروی محصولات شرکت حک میشود بهترین محصول راتولید وبه عرضه مشتریان در بیاورند و دیگر شرکتها رابه رقابت باخود سوق میدهند و ازبین رقبا امتیاز خاصی درخصوص کیفیت محصول برخوردار هستند. واین کیفیت موجب اطمینان مشتری بشرکت و هرمحصولی آرم ISO رابه همراه خوددارد و باعث جذب بیشتر مشتریان شده است و دیگر رقبا رادچار نگرانی وبه فکر واداشته ست تابتوانند خودرا بسطح توانایی سازمان ایزو برسانند.