روش گرفتن استاندارد آیزو

روش گرفتن استاندارد آیزو

روش گرفتن استاندارد آیزو نیازمند مدارک خاصی جهت بررسی واجدین شرایط بودن ویابجهت بررسی تعلق گرفتن مدرک ایزو ، بشرکت نیازندارد، و سازمان منباب زمینه فعالیت خود، میتوانند انواع استاندارد ایزو، مرتبط مورد زمینه فعالیت خویش درخواست نمایند. فقط ملزمست بدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت متقاضی کدام استانداردآیزو، میباشد. البته لازم بذکرست ، برخی استانداردهای ایزو ، مربوطه زمینه فعالیت خاص یک شرکت و یک شاخه خاص نمیباشد و بصورت عمومی تدوین شدند، شرکتها بافعالیت گوناگون و رشته فعالیتشان بتوانند استاندارد آیزو وگواهینامه ایزو بابت موسسه دریافت نمایند.

روش گرفتن استاندارد آیزو  International Organization For Standardاقدام جهت اخذ ایزو وتارسیدن ودستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میافتد تایک سازمان به گواهی آیزو برسدکه البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودش راداشته باشند تایک گواهی ایزو بابت سازمانی صادرکنند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند یا دارای اعتبار بین المللی بودهInternational Accreditation Forum IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهادبین المللی میباشد وبرکار Accreditation Body مرجع اعتباردهنده نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سری Certification Body CB مرجع گواهی دهنده تحت نظر دارد و بدانها اعتبار اعطا میکند.

آیزو نتیجه اینستکه اتخاذ گواهینامه های ایزو باعث میشود شرکتهای در حال توسعه کشورها بتوانند وارد بازارهای بین المللی شوند. چنین امری تأکید براهمیت سیاستگذاران داخل کشورهای درحال پیشرفت بخاطر تشویق شرکتهای داخلی بجهت دستیابی گواهینامه های معتبر بین المللی بخاطر رشد بنگاه و کشور میباشد. موفقیت شرکتها دررقابت درون بازارهای جهانی به کیفیت محصولات و خدمات بستگی دارد. پیشنهادات حتما الزامات صادراتی رابرآورده کند و انطباق بانهادهای صدور گواهینامه خارجی رادر بازارهای هدف خود نشان دهد. محصولات باید الزامات فنی اجباری و استانداردهای داوطلبانه قابل اجرا درهر کشور واردکننده رابرآورده سازند. زیرساختهای کیفیت رادر فعالیتهای خود بعنوان یک استراتژی بابت مطابقت بااستانداردهای کیفیتخاص صنعت که دربازار صادرات برسمیت شناخته شده ادغامکنید. انواع آیزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ،قابل اعتماد و باکیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی به موسسات كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله ها ، باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه سنجی مستقیم محصولات درون بازارهای مختلف ، شرکتها بخاطر ورود به بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده درسطح بین المللی باشند.

روش گرفتن استاندارد آیزوبابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی یک استاندارد کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبا استفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید. بااین وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری درمورد مناسب ترین استاندارد دشوار میباشد. یکی ازمحبوب ترین استانداردها ایزو9001 ، بخاطر کمک شرکتها بطور واقعی مستند سازی و حفظ یک سیستم کارآمد میباشد. چنین استانداردی متعلق یک صنعت نیست، بسیاری شرکتها بابت ایجاد یک سیستم کیفیت منباب پاسخگویی منباب الزامات نظارتی ویا برآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند.گرچه محبوبیت، صدورگواهینامه ایزو9001 یک کار بزرگ میباشد. امری بدیهی و نیازمند برنامه ریزی متفکر، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرا دارد.
روش گرفتن استاندارد آیزودارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان آیزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت، پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتااینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد.

مرکزاطلاع رسانی سیستم کاران باکادری متعهد و مجرب بهترین راهنمای شما درراستای مشاوره دریافت انواع گواهینامه ایزو متناسب نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی خودتان میباشد.