وظیفه مسئول ایمنی

وظیفه مسئول ایمنی


وظیفه مسئول ایمنی درسطح سازمانهای مربوطه وظایف برقرار کردن ایمنی رابر عهده دارد و بایستی بگونه ای فعالیت کندکه احتمال بوقوع پیوستن حوادث رابا روشهای روز دنیا کاهش دهد. درواقع نمیتوان هرفردی رادراین زمینه درسطح شرکت استخدام کرد افرادیکه دراین رابطه مورد استفاده قرار میگیرند بایستی مدارک تحصیلی  مورد نظر راداشته و ازسابقه کاری درزمینه ایمنی نیز برخوردار بوده باشند دراین صورت فرد میتواندبا ارائه دادن مدارک خوددر مراکز مربوطه مشغول بکار گردد. مأمورین ایمنی خطرات سلامتی و ایمنی راارزیابی و نظارت میکنند و راهکارهایی رابرای کنترل خطرات توی محیط کار ایجاد میکنند. آنهااز محوطه ساخت و سازهابرای اطمینان ازپیروی مقررات ایمنی درمحل کار و مواردیکه بجهت استفاده و نگهداری مواد خطرناک استفاده میکنند، بازدید میکنند. درسازمانهای کوچکتر، افسران ایمنی نیزممکنست وظایف دیگری راانجام دهند. مأمورین ایمنی برخی یاهمه وظایف زیررا انجام میدهند.

وظیفه مسئول ایمنی و خطرات جسمی بیولوژیکی و شیمیایی محل کار را مرور میکنند تادر صورت رویت شدن مشکل در سرع وقت بفکر برطرف کردنش بوده باشند.

حقوق مسئول ایمنی و انجام ممیزی ایمنی و محیطی درسطح مرکز مورد نظر بایستی ایجاد گردد درواقع مسئول مورد نظر براساس میزان فعالیتی درراستای برقراری ایمنی انجام میدهد حقوق دریافت میکنداین بخش ازمهمترین قسمتهای شرکتها میباشد و بایستی افراد متخصص دراین زمینه رابکار گیرند

وظیفه مسئول HSE ، ازجمله شکایات مربوطه سلامتی و ایمنی ، ریختن مواد شیمیایی خطرناک ، شیوع بیماریها یامسمومیتها و حوادث محل کار رابررسی کنید. محل کار رابررسی کنیدتا اطمینان حاصل کنیدکه تجهیزات ، مواد و فرآیندهای تولید خطری ایمنی یاسلامتی رابرای کارمندان یاعموم مردم ایجاد نمیکند.
وظیفه مسئول ایمنی برنامه هاو استراتژیهای بهداشتی ، ایمنی راتدوین ، پیاده سازی و ارزیابی کنید. مشاوره و ارائه برنامه های آموزشی بکارفرمایان صنعت ساختمان و کارمندان درمورد مسائل مربوطه ایمنی درمحل کار و(بسته به پروژه) حفاظت محیط زیست. مانند سایر مشاغل موجوددر صنعت ساخت و ساز ، ایمنی دراولویت قرار دارد.

مأمورین ایمنی (در کمال تعجب آور) در حالیکه درمحل های ساخت و ساز یاسایر محلهای شغلی هستند ، بایداز کلیه سیاستها و رویه های مربوطه ایمنی آگاه باشند و ازآن پیروی کنند. اکثر افسران ایمنی تجربه کار قبلی درصنعت ساخت و ساز رادارند. شرکتهای ساختمانی بزرگتر افرادی رابا داشتن مدرک ویا مدرک دیپلم بهداشت و ایمنی درمحل کار استخدام میکنند. تجربه کاری مرتبط و تکمیل دورههای آموزشی داخلی میتواند جایگزین آموزش رسمی شود.


تمامی استانداردهای موجود دردنیا بایستی ایمنی شغلی رادر فرایندهای کاری خودداشته باشندتا صلاحیت مورد نظربه درخواست دهنده صادر گردد. حضور مسئول ایمنی درسطح مراکز باعث نظام مند شدن فرایندهای کاری میشود و بنوعی باعث بوجود امدن مدیرست و سازماندهی مناسب میشودکه شاید بدون نبوداین مسئول اینشرایط ایجاد نگردد. مسئول مربوطه تمامی وظایف کاری کارکنان رادر قسمت مربوطه ابلاغ میکند تاهمه ببهترین شکل ممکن کارهای خودرا انجام دهنداین فرد بمنظور صیانت ازنیروی انسانی درشرکتهای بوجود امده تامیزان حوادث احتمالی رابحداقل ممکن خودبرسانداین سری ایین نامه ها هرازچند سالی نیزدچار برخی تغییرات و قوانین برروز نیز میشوند بهمین دلیلست هیچ مجوزی بصورت دائمی نبوده و بعداز گذشت 1 سال سازمانها بایددوباره مدرک مورد نظر خودرا تمدید کننداین فرایند نیزشرایط و مراحل قانونی خودرا دارا میباشدکه تمامی تغییرات حاصل شده دراین زمان بمراجعه کنندگان ابلاغ میشود تادر فرایندهای کاری شرکت خودهمه انهارا وارد کنند مسئول مربوطه درواقع تضمین کننده سلامتی کاری کارکنان بودست و وجوداین فرد درسطح نهاد باعث میشودکه روحیه کارکنان افزایش پیدا کند ودر فعالیتهای سازمان بخوبی ایفای نقش کنند البته هرچه میزان تخصص کارکنان بیشتر بوده باشد مسئولیت افسر مربوطه نیزکمی اسانتر خواهد شد مسئول ایمنی درشرکت بایداز سلامتی دستگاههای موجوددر کارگاهها رانیز زیر نظر داشته باشد و بمحض ثابت شدن عدم درستی تجهیزات سریعادر پی درست کردنش بوده باشندبرای تجهیزاتیکه دراین مراکز موجود هستند بایستی یک فرد نیزبعنوان ناظراین بخش انتخاب گردد.