سیستم مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE سیستمی مبتنی براقدامات لازم جهت برقراری وضعیت ایمنی ، بهداشت افراد و حفظ محیط زیست ، کنترل و بهبود اقدامات و شرایط فراهم آورده شده میباشد.

نگاه زبه HSE براساس یک سیستم مدیریتی نظام مندو یکپارچه درایران ازشرکت ملی نفت ایران آغازشد. شرکت ملی نفت ایران باالهام ازمدل سیستم مدیریت HSE (یا HSE-MS ) انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت وگاز OGP ) ( international association of oil and gas producers) ) کار خودرا درزمینه برقراری سیستم مدیریت HSE آغازکرد.

سیستم مدیریتHSE  دارای تمامی اجزای یک سیستم مدیریتی نظام مند شامل رهبری ، تعهد، خط مشی و اهداف استراتژیک ، سازمان منابع مستند سازی ، ارزیابی و مدیریت ریسک ، طرح ریزی ، استقرارو پایش ، ممیزی وبررسی مجدد میباشد.

یعنی درابتدای امر بایستی اعتقادبه داشتن محیطی ایمن وبهداشتی وسالم ازنظر زیست محیطی زبرای مسئولین رده بالا نهادینه زشده وتمامی مسئولیتها و مخارج جانبی حاصل ازپرداختن دبه موضوعات HSE رابپذیرند . سپس درخط مشی واهداف استراتژیک سازمان موضوعات HSE دیده شود. اجرای موفقیت آمیز موضوعات HSE نیازمند مشارکت فعال تمامی سطوح سرپرستی و مدیریت وپرسنل میباشد بایدبا استفاده ازچارت سازمانی روابط بین بخشی مورد نیازبرای استقرار نظام HSE راتعریف نمود وسپس آموزشهای لازم رابه انجام رسانید . داین آموزش هادر بدو ورود افراد جدیدو حین کار صورت میپذیرد و مرتبا پایش و اثر بخشی اآن سنجیده میشود.
سپس بایست تمامی خطرات بالقوه فرایندهارا ازدید HSE شناسایی و ارزیابی ریسک کرد . روشهای بسیاری برای ارزیابی ریسک HSE وجود دارداز جمله FMEA ، JSA ، و ... . سپس بایست براساس اولویت ریسک بدست آمده اقدامات لازم جهت کاهش ریسک هارا طرح ریزی کرد .سپس اجرا ، بازبینی ودرنهایت ممیزی و بررسی مجدد کرد.

بامادر ارتباط باشید...