شرایط اخذ ایزو برای شرکتها 

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها متناسب با نوع مرکز ثبت وصدور گواهینامه ایزو متفاوت هست. عوامل زیادی درتعیین شرایط اخذ ایزو برای شرکتها دخیل هستند مانند: شرایط مالی شرکت درخواست کننده برای گرفتن گواهی نامه ایزو اهداف شرکت متقاضی گواهی نامه ISO جهت دریافت ایزو شرکت صادرکننده ایزویی که متقاضی گواهی ایزو انتخاب کرد. تا ازش گواهی ایزو بگیرد.

شرایط سیاسی کشور بدلیل تحریمها وعدم ورود مراجع صادرکننده ISO خارجی بیشتر درایران.
وجود شرکتهای واسط ویا مشاورکه متقاضیان گواهی نامه ایزو راگمراه میکنند وباسودجویی های خود باعث میشدند تاشرکت متقاضی بجای گرفتن گواهی ایزو اصل واورجینال یک گواهی بادرجه اعتبار خیلی پایین وحتی نامعتبر اخذ کند. عدم آگاهی کارشناسی ایزو یامسئول ایزو شاغل درسازمان یامجموعه تقاضاکننده مدرک ایزو برای شرکتها.

عدم دقت وآگاهی کارفرمایان ، مناقصه گذارها ویامشتریان واینکه ازشرایط اخذ ایزو برای شرکتها اطلاعات ندارند وبه همین دلیل شرکت متقاضی اخذ ایزو باخیال راحت بدنبال گواهی نامه راحت ، ارزان وسریع میرود.

اخذ ایزو دریک ساعت ، اخذ ایزو دریک روز ، اخذ ایزو بصورت آنلاین ، اخذ ایزو آنلاین و فوری ، اخذ ایزو دریک هفته ، اخذ ایزو دریک ماه ، اخذ ایزو دریکسال و... همه اینها شدنی هست.

مراجع صادر کننده ایزو همشون خودشان رامعتبر میدانند ودرفضای رقابتی بدنبال مشتری اخذ ایزو هستند. برای همین اول به مشتری واهدافش نگاه میکنند. اگر مشتری فوری ایزو بخواهد ، همان لحظه برایش ایزو میسازند واگر مشتری ، ازنوع مشتریان آگاه باشدکه بیشتر دقت میکنند. امروزه مشتریان بی مهابا هدف خود ازاخذ گواهینامه ایزو رامطرح میکنند. خیلی متقاضیان گواهی ایزو فقط شرایط اخذ ایزو برای شرکتها جهت شرکت درمناقصات راخواستار هستند. برخی دیگر شرایط اخذ ایزو برای شرکتها راجهت برندسازی وافزایش سطح تبلیغات خود خواهان هستند. بعضی دیگر ازدرخواست کنندگان ISO شرایط اخذ ایزو برای شرکتها بدلیل صادرات خدمات ویا محصولات خود به سایر کشورها راخواهانند. تعداد اندکی هم شرایط اخذ ایزو برای شرکتها رافقط بخاطر پیاده سازی واقعی استانداردهای مدیریتی مانند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، ایزو 10015 ، سیستم مدیریت آموزش ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز وپتروشیمی ایزو 13485 ، سیستم مدیریت کیفیت درصنایع وتجهیزات پزشکی و... هستند ودرمرحله اول پیاده سازی واقعی سیستمهاودرمرحله دوم اخذ مدرک ایزو هست.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران ، بزرکترین مرکز خاورمیانه جهت اخذ انواع گواهینامه ایزو درمدلهای مختلف آمادگی دارد تاکلیه اطلاعات درمورد شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهی ایزو برای سازمانها شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ ایزو برای شرکت رابادرنظر گرفتن کلیه شرایط ومنتاسب بازمان وبودجه متقاضیان اخذ نمایند. جهت اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکتها ، کافیست باتماس ومشاوره باکارشناسان مرکز بهینه ترین حالت ممکنه برای دستیابی به اهدافتان درمورد اخذ ایزو راکسب نمایید. IMS