از کجا گواهینامه ایزو بگیریم
از کجا گواهینامه ایزو بگیریم

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم ، شرکتهای متقاضی بمنظور اخذ و دریافت ایزو درسطح کشور میتوانندبه شرکتهای صادر کننده مراجعه کرده و گواهینامه مورد نظر خودرا دریافت کنند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB گویندکه تعداداین مراجع درکشوربه 600 عدد نیزمیرسد و روز بروز نیزبه تعداداین ارگانهای افزوده میشود. افزایش CB هاباعث بوجود امدن برندهای متنوع درکشورشده ودر راستای اینروند قیمتها نیزنواسان پیدا میکنند. درایران برخی CB هاماهیت حقیقی وبرخی دیگر ماهیت حقوقی دارندکه دراین کشور فعالیت میکنند.

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو ادعا دارندکه گواهینامه معتبر بمتقاضیان صادر میکنندکه قابل رهگیری و استعلام درسطح کشور هستنددر ایران سازمان رسیدگی گواهینامه هاتحقیقات صنعتی و صلاحیت دادن و تایید ایزو راسازمان ملی تایید صلاحیت ایران انجام میدهد. همانطورکه میدانید ایزو یک گواهی عمومی بحساب میایدکه جهت هرفعالیتی درابتدا بایداز CB های موجود دریافت گردد. تاشرکتها بتواننددر جهان فعالیت کنند. مرکز ملی تایید صلاحیت درداخل کشورتنها چند مورد ازاین صادر کنندگان ایزو رابرسمیت میشناسد و بقیه راتحت هیچ شرایط بعنوان صادر کننده ایزو قبول ندارد. ممکنست درطول زمان شرکتهای صادر کننده ایزو در سطح کشورکم یازیاد گردد. یعنی احتمال دارد برخی CB ها درکشور خذف شوند وردی ازانها باقی نماند.

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم و شرکتهای خواهان جهت مشاهده لیست CB معتبر درداخل کشورمیتوانندبه سایتهای مربوطه مراجعه کرده و باروشهای خاصی شرکت مورد نظر خودرا استعلام کنند. دراین زمینه تعداد افراد سود جود نیزبسیار زیاد ست بهمین دلیل توصیه میشودکه مواظب باشیدکه دردام این افراد گرفتار نشوید. برخی ازشرکتهای متقاضی بدلیل هزینه بر بودن و زمانبر بودن اقدام میکنندبه اخذ ایزو فوری اینکار نیزکار درستی بحساب نمیاید.

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم , بسیاری ازشرکتها ایزو راجهت شرکت درون مناقصات و مزایده های شرکت خوداستفاده میکنند شرکتهای خواهان بعداز اینکه شرکت معتبر خودرا پیدا کردندباید اهداف و عملکردهای خودرا مشخص کنندتا شرکت صادر کننده بتواند تصمیمات لازم رادر قبال شرکت خواهان تصمیم گیری کند. یعنی تازمانیکه اهداف سازمان جهت گیری نشود نمیتوان درموردش تصمیم گیری انجام داد.
از کجا گواهینامه ایزو بگیریم بایستی جهت اینسوال متقاضیان اخذ ایزو درجریان باشندکه تعداد AB هاییکه درسطح کشوربه CB هاجهت دهی میدهند بسیار کم و انگشت شمار میباشدکه اینمراکز نیززیر نظر IAF فعالیت میکنند کشورهای اتحادیه اروپایی بابرگزاری جلسات متعددی درژنواین تصمیمات رادر مورد ایزو تصویب میکنند.
شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ازجمله عناوینی میباشدکه سازمانها باآن بدنبال مراجعی هستندکه مجوز ایزو صادر میکند. شرکتها باعنوانهای مختلفی درون گوگل جستجو میکنند ازآن جمله لیست شرکتهای صادر کننده ایزو میباشدکه درواقع یک عنوانست و اصلا لیستی تحت عنوان شرکتی وجود ندارد.

اخذ گواهینامه ایزو مراحل خاص خودرا دارا میباشدکه همان طورکه گفته شدباید شفاف سازی گردند. بعداز اینکه اهداف و عملکردهای شرکت خواهان تعیین شدبه مرحله مرجع صادر کننده میرسیم. واین مراجع یا IAF هستند ویا غیر IAF میباشند. مراجع صادر کننده IAF بدین صورت فعالیت دارندکه درجهان بابت AB هاجهت میدهند واین کمیته هانیزبه CBهانظارت دارند ودر پایان شرکت متقاضی کواهینامه خودرااز CBمربوطه بایداخد نماید. معروفترین AB های موجوددر سطح جهان شامل ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC ، فرانسه COFRAC و غیره هستندکه فعالیت میکنند متاسفانه درکشور هیچ شرکتی بااین برندهای معروف وجود ندارد و AB درگیر تنها ازیک ایزو موجوددر آلمان دستور میگیرند و درایران پیاده سازی میکنند.

از کجا گواهینامه ایزو بگیریم بابت سازمانهاییکه میخواهند درجهت پیمانکاری فعالیت داشته باشند بایدمقررات و ملزومات اینمدل ایزو رادر عملکردهای خاص خوداجرا کنند ملزومات ایزو شامل ایمنی درکار ، کیفیت محصولات ، منابع طبیعی موجود ، مدیریت پسماندها و غیره میباشد. اگرکه فکر کنیم متوجه خواهیم شد گواهینامه ایزو بهنفع بشر درجهان فعالیت میکند وبه ایندگان نیزدراین زمینه هااهمیت میدهد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان باحضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.