متن استاندارد ها

درراستای تقاضای فراوان کاربران گرامی جهت دسترسی ربه متن استانداردهای ایزو ، لینک مستقیم دانلود فایلهای متون استاندارد درپایین آورده شده ااست.

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ISO9001:2008

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9004:2009  ISO9004:2009

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ISO14001:2004

دانلود متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 OHSAS18001:2007

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007  ISO10001:2007

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013 ISO/IEC 27001:2013

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ISO9001:2015

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ISO14001:2015

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ISO10002:2014

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10004:2012 ISO10004:2012

ISO31000:2009  دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 31000:2009 

دانلود متن فارسی مدل HSE-MS متن فارسی مدل اچ اس ایی ام اس 

دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو 45001:2018 ISO45001:2018


دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 

ISO22000:2005