Productivity-advice

 مشاوره بهره وری

    هرسازمانی باهرزمینه فعالیتی ، جهت ادامه بقاء سازمان خودنیازبه پول دارد.درواقع پول ، مایه حیات و قوه محرکه رشد و توسعه هرسازمانیست . هرچیز دیگری نیزکهازآن بعنوان عامل رشد و توسعه سازمان یاد میشود ، درانتهابرای اطمینان ازاثر بخش بودنش ، بایست ارزیابی کردکه آیاسازمان رابه درآمد رسانده یاخیر. بطور مثال اگر گفته میشودکه آموزش درهرسازمانی مایه رشد وتوسعه ذاست یعنی اینکه آموزش باعث میشودکه سازمان وبه درآمد بیشتری دست یابد. هروقت گفته میشود استفاده ازفن آوری و تجهیزات پیشرفته باعث رشد وتوسعه سازمان میشود یعنی اینکه استفاده ازفن آوری وتجهیزات پیشرفته باعث کسب پول و درآمد بیشتری میشود وخلاصه اینکه تمامی اهداف هرمجموعه ایی بعدازمباحث مرتبط بااخلاق به پول ختم میگردد .

حال چگونه میتوان ذبه این پول رسید؟ جوابش خیلی ساده راست باسود آوری! بله! سود آوری هرمجموعه ، ذآن مجموعه رابه پول میرساند . سودآوری رابطه مستقیمی بار بهره وری دارد. البته بهره وری تعاریف مختلفی دارد.

بهره وری زمانی میتواند بمعنای واقعی خود برسدکه فراگیر باشددر واقع بهره وری فراگیر، بهره ویست که تمامی ذی نفعان راشامل حال خودکند و هرکس وهرچیزیکه بنحوی باآن مجموعه مرتبط ذاست ، ازآن مجموعه سود ببرند ویا حداقل اینکه ضرر  و زیان نبینند. ازجمله ذی نفعان هرمجموعه میتوان ربه مواردی همچون ، سهامداران ، مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، تأمین کنندگان مواد اولیه  و سایر تجهیزات ، محیط زیست و همچنین مراجع حکومتی مانند اداره مالیات، شهرداری، وزارت خانه های مربوطه رااشاره کرد.

بنابراین ذبرای رسیدن ذبه بهره وری جامع عوامل زیادی دخیل هستند ازجمله ذاین عوامل میتوان ربه عوامل زیراشاره کرد:

 

  1. فرهنگ

  2. ارتباطات

  3. تعهد

  4. نیروی انسانی

  5. سخت افزارها مانند ماشین آلات و تجهیزات و...

  6. نرم افزارها یاابزارها و روش ها مانند ISO و 5S و . . .

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان و کسب تجربه رهای موفق توانسته گامهای موثری ربرای مشتریان متقاضی بهره وری بردارد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آمادگی داردتابا استفاده ازعوامل ذکرشده دربالابرای مشتریان خوداین اثربخشی و بهره وری راایجاد نماید.

البته شایان ذکراست سود حاصله ازاین ارتقاء بهره وری و سودآوری بایستی تمامی هزینه زهای مشاوره سیستم کاران راپوشش دهد. این مرکز تمامی پروژهای ارتقاء بهره وری خود رابطور تضمینی دبه اجرا درمیآورد و کارمزد خودرا درصدی ازسود حاصله ازاین ارتقاءبهره وری و سودآوری تعریف میکند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر کافیست بایک تماس ازر مشاوره رایگان رکه توسط کارشناسان  سیستم کاران ارائه میگردد استفاده نمایید.

 

بامادرارتباط باشید...