مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریتی

مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریتی

یکی ازبزرگترین دغدغه هرمجموعه متقاضی سیستمهای مدیریتی ( جهت گرفتن گواهی نامه ایزو ISO یار HSE یار IMS ) ازجمله سیستم مدیریت کیفیت اینست رکه قادربه اجرای عملیاتی متن استانداردهای مربوطه زبرای سازمان مطبوع خویش  نیستند. درواقع ترجمه جمله کبه جمله متن اصلی استاندارد ، درک عمیق و کاربردی بندهای استاندارد راسخت و دشوار کرده ااست.این موضوع تابدین حد حائز اهمیت هست دکه سازمانها جهت استقرار واقعی سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش بدنبال کارشناسان و یامشاورهایی متخصص هستند تابتوانندبا استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت باعث رشد ، اعتلاء و افزایش بهره وری مجموعه خودگردند.  

 مفهوم کلمه اثربخشی رامیتوان درعبارات زیرپیداکرد. درواقع میتوان گفت اثر بخشی یعنی اینکه:

 

1- بتوان الزامات قانونی و حکومتی و الزامات (خواستهای) مشتری رادر محصول یاخدمت واضح  یافت.  

2- پرسنل وکارکنان درسازمان ازاینکه محصول یاخدمت رابا کیفیت بالابه مشتریان تحویل میدهند ابراز خرسندی کرده باوجد و غرور نام سازمان خودرابعنوان سازمان مشتری مداربه زبان آورند.     

3- سود حاصل ازفعالیت سازمان روبه رشدباشد تااین حدکه بتوان نه تنها مجموع هزینه  استقرار این سیستم راتأمین کرد بلکه ازماتفاوت سود حاصله ، کلیه ذی نفعان ازجمله سهام داران ، پرسنل و حتی خودمشتریان نیز استفاده کنند.ذیک مشاور خبره بایستی کارمزد خودرا درصدی ازاین تفاوت سود اعلام کند. چنانچه مشاور بدینصورت زبرای خودکارمزد تعریف نکند ، هیچ تضمینی هم نمیتوان تعریف کردکه سیستم بطور واقعی پیاده سازی شده یاخیر . و مشاوری ذکه جرات نکند کارمزد خودرا درصدی ازتفاوت سود حاصله ازاجرای سیستم تعریف کندبه ااین معناست دکه بکار خود یقین و اعتماد ندارد چه برسدبه اعتماد مجموعه متقاضی مشاوره .

4- سازمان بعداز رسیدن ربه کیفیت مطلوب ، روی پروژه ذهای طرح و توسعه فعالیت بیشتری کرده و باحفظ و ارتقای سطح کیفیت ، توسعه کمی رانیزدر دستور کار خودقراردهد.

 

حال میتوان گفت استقراریک نظام مدیریت کیفیت دریک سازمان دیگر نمیتواند یک هدف باشد.بلکه ابزاری خواهد بودبرای رسیدن زبه هدف بالاتری طکه همان ارتقاء بهره وری فراگیرست.

بدیهیست ذکه استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و درعین حال ساده و کاربردی ازکلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل ازاین استاندارد ممکن راست نتوانند کارشناس یامشاور خبره وبا تجربه رادراین خصوص پیدا کنند. برهمین اساس پس ازبکار گیری افرادی بعنوان کارشناس یامشاور و پس ازصرف هزینه رهای هنگفت مالی و نیروی انسانی و پس ازاتمام پروژه ثاین سئوال راازخود میپرسندکه آیاطراحی و اسقرار سیستم مدیریتی توانسته مجموعه رابه اهداف ازپیش تعیین اشده ذکرشده در4عنوان بالا برساند؟ آیامجموعه ببه بهره وری واقعی رسیدیا اینکه نه تنها هیچ سود و بهره وری عاید مجموعه نشده بلکه خودهزینه ذاین استقراراز جمله هزینه اهای کارشناسان یامشاورین و هزینه اهای غیر مستقیم راتامین نکرده! شایدبه همین دلیل ااست اکه اکثر پروژه اهای طراحی و اسقرار سیستمهای مدیریتی و علی الخصوص سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 باشکست مواجه میشوند و یابطور ناقص اجرا میشوند و سازمان متقاضی سیستم تصور میکندکه راین سیستم راپیاده سازی کرده ولی درعمل اینطور نیست!

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درزمینه مشاوره سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ISO و HSE-MS و IMS  زاین آمادگی راداردکه بصورت تضمینی وبااحتساب کارمزد خوداز تفاوت سود حاصله لبه مشتریان ارائه خدمت نماید.

 

بامادرارتباط باشید...