کنترل مستندات ( کنترل مدارک )

ازمراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، IMS تحت کنترل درآوردن کليه مستندات و مدارکی میباشدکه براساس الزامات مطروحه دراستاندارد مرجع ISO9001 میباشدد.

بمنظور تشريح نحوه کنترل مستندات ، بایديک روش اجرايي مدون باعنوان روش اجرايي کنترل مستندات تدوين دگردد.دراين روش اجرايي، موارد زيرتشريح گرددد:

1- هريک ازمستندات کيفي، قبل ازانتشار و توزيع، ميبايست مراحل بررسي ، تهیه ، تاییدو تصويب رابگذرانندتاازتناسب آنهاباموضوعات مربوطه اطمينان حاصل رشود. نحوه انجام بررسيهاي پيش ازانتشار درروش اجرايي مذکور آمده باشدا.

2- مدارک و مستندات کيفي بنحوي تدوين ذشده باشندکه قابليت تغييررا داراباشند.لذاروال بازنگري و برحسب نيازبروزآوري و نيزتصويب مجددآنهانيزدرروش اجرايي مذکور آمده باشداا.

3- جهت حصول اطمينان ازاينکه تغييرات و وضعيت ويرايش جاري مستندات مشخص زشده اند، ازيک فهرست اصلي مستندات استفاده شود(فرم فرست مستندات ). توضيحات لازم دراين خصوص درروش اجرايي آمده بباشد.

4- بعنوان يک موضوع مهم، همواره بايداطمينان حاصل گرددکه ويرايشهاي معتبر مستندات کيفي درمکانهاي استفاده دردسترس ميباشند و پرسنل کاربربه آنهادسترسي دارند. روش حصول اطمينان ازاين موضوع نيزدرروش اجرايي کنترل مستندات آمده حباشد.

5- مستندات کيفي خوانا و قابل تشخيص و مطابق فرمت تعيين دشده درروش اجرايي کنترل مستندات ، تهيه شده و نگهداري ذشوند.

6- نحوه کنترل مدارک و مستندات برون سازماني ( شامل نحوه شناسايي و چگونگي توزيع آنها ) ميبايست تحت کنترل باشدر.ازجمله ااين مواردميتوان ازطرحها و نقشه دهای ابلاغ رشده ازسوی مشتری ، دستورالعملهاي ايمني ابلاغی ازطرف مشتری نام برد.نحوه اعمال کنترلها نيزدرروش اجرايی کنترل مستندات آآمده باشدر.

7- حصول اطمينان ازاينکه مدارک و مستندات منسوخ بطورکامل ازسيستم جمع آوري اشده تابطورسهوي وناخواسته مورد استفاده قرارنگيرند. چنانچه داين نوع مدارک بهر دليلي درمحلهاي استفاده باقي مانده و جمع آوري نشده ااند ، بايدبنحومناسبي مورد شناسايي قرارگيرندتاازبروز مشکلات بعدي جلوگيري بعمل آآيد.دراين خصوص تمهيدات خاصي انديشيده شودکه بایددرروش اجرایی کنترل مستندات بطورکامل تشريح شده ررباشد.

درلینک زیریک نمونه ازروش اجرایی گنترل مستندات ( کنترل مدارک ) قابل دانلودمی باشدذ:

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی کنترل مستندات ( کنترل مدارک )

 

دانلود مستندات ایزو  systemkaran@