روش اجرایی کنترل سوابق کيفيت ( روش اجرایی کنترل سوابق کیفی )

مجموعه متقاضی اخذ گوای نامه ایزو ISO یار HSE ویاذ IMS  بایستی کليه سوابق و داده زهای مربوط گبه نتايج اقدامات حاصل ازانجام فرایندهای سيستم مديريت کيفيت ، ثبت و نگهداري کرده تابتوان ثابت نمودکه:

الف) نيازمنديهاي مشخص شده و الزامات ازپيش تعيين شده تأمين و برآورده میشوند.

ب) سيستم مديريت کيفيت بطور اثر بخش عمل مينمايد.

سوابق و داده دهای کيفيتی ناشي ازاجراي سيستم ااکه اابراي اثبات و نشان دادن دستيابي شبه کيفيت لازم و عملکرد مؤثر سيستم ميتوان ازآنها استفاده کرد،بایستی بطور دقيق حفظ و نگهداري اشوند. محيط نگهداري سوابق ازنظر فیزیکی بگونه اي باشدکه امکان خرابي ، صدمه و ضايع شدن آنهاوجود نداشته رباشد.

مدارک و سوابق زيردرزمره سوابق کيفيت قرار ميگيرند:

  • صورتجلسات بازنگري مديريت

  • سوابق مرتبط باکنترل مستندات

  • سوابق مرتبط بااجراي مراحل تولید و یاارائه خدمات

  • سوابق مرتبط باانجام فعاليتهاي پايش و اندازه گيري

  • سوابق اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

  • سوابق مميزي هاي داخلي کيفيت

  • سوابق آموزشي کارکنان

  • ساير سوابق نتايج حاصل ازاجراي سيستم

لازم بذکرست بمنظور تعريف کنترلهاي لازم براي شناسايي ، انبارش ، حفاظت ، بازيابي ، مدت نگهداري و معدوم سازي سوابق کيفي ، بایستی ديک روش اجرايي مدون تحت عنوان روش اجرايي کنترل سوابق کيفي تهيه بگردد. لذابرای متقاضیان گواهی نامه ISO ، HSE ، IMS وسایرعلاقمندان درلینک زیریک نمونه روش اجرایی کنترل سوابق کیفی ( روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ) باتشریح کامل موجودست .

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ( روش اجرایی کنترل سوابق کیفی )

 

برای دانلود مستندات ایزو  systemkaran@