روش اجرایی ( دستورالعمل ) بازنگری مدیریت

مديريت عالي هرمجموعه دریافت کننده گواهی نامه ایزو ISO بایستی خودراموظف بداندتادرفواصل زماني مشخص (هر6 ماه يكبار ) ، سيستم مديريت کیفیت خودرامورد بازنگري قراردهدتااز تداوم تناسب ، کفايت و اثربخشي اين سيستم ، اطمينان حاصل کند.

بازنگري مدیریت شامل بازنگري خط مشي سيستم مديريت کیفیت ، اهداف کیفیت ، بررسي موقعيتهاي بهبود ونيازبه اعمال تغييرات درسيستم مديريت کیفیت ميگردد.

بديهيست سوابق بازنگريها بعنوان يکي ازمهمترين سوابق درسيستم بایستی نگهداري شوند.

تمامی جلسات یک ورودی دارند ویک خروجی ذکه شامل موارد زیرمیباشد.

وروديهاي بازنگري مدیریت:

بمنظور افزايش اثربخشي بازنگريهاي مديريت، لازمست دستور کار بازنگري مشخص باشدتاهيچ نکته مهمي فراموش نشود.

لذابراساس خواستهاي استاندارد مرجع، وروديهاي بازنگري مديريت هميشه بايدشامل اطلاعاتي درخصوص موارد زيرباشد:

الف) نتايج مميزيهاي داخلي و خارجي.

ب) بازخوردهاي کارفرمايان یامشتریان ( شامل رضايت و شکايت ).

ج) عملکرد فرآيندها و انطباق محصول و خدمات.

د) وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.

هـ) پيگيري مصوبات جلسه قبلي بازنگري مديريت.

و) تغييرات موثربر سيستم مديريت کیفیت.

ز) توصيه اهايي ابراي بهبود.

خروجيهاي بازنگري

نتايج و مصوبات بازنگري مديريت ( بعنوان خروجيهاي بازنگري مديريت) تمامي تصميمات و اقدامات مرتبط باموضوعات زيررادربرميگيرد:

الف) بهبود اثر بخشي سيستم مديريت يكپارچه و فرآيندهاي مرتبط باآن

ب)   بهبود کيفيت پروژه مطابق باالزامات کارفرما یامشتری

درلینک زیریک نمونه واقعی ازروش اجرایی ( دستورالعمل ) بازنگری مدیریت جهت استفاده علاقمندان و متقاضیان بصورت رایگان قراردارد.

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی ( دستورالعمل ) بازنگری مدیریت

دانلود مستندات سیستم مدیریت systemkaran@

بامادرارتباط باشید...