فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

گواهینامه IMS ماهیتاٌ وجودندارد و منظوراز گواهینامه IMS همان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 باست. هرمجموعه ایکه سه استاندارد ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001  رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کنداصطلاحاً گفته میشودکه مجوعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه زاست. IMS مخفف همین عبارت سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. اماگواهینامه HSE-MS فقط یک مدل ترکیبی ازدو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 داست. البته مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ذبرای مدل HSE-MS گواهینامه هم صادر میکنندحتی بعضاًبرای IMS هم گواهینامه IMS نیز صادر میکنند.

بعبارت دیگر میتوان گفت HSE  ( گواهی نامه HSE )قسمتی از IMS میباشد. (HSE   بهمراه ISO9001 همزمان طراحی و پیاده سازی میشود همان IMS هست). نکته مهم اینجاست متقاضیان گواهینامه IMS یاز گواهینامه HSE یاهرنوع ایزو بهتراست ازمراجع ثبت و صدور گواهینامه مورد تاًیید صلاحیت شده و تحت اعتبار موسسه استانداد گواهینامه HSE یار IMS رابگیرند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بعنوان بزرگترین مراکز مورد اطمینان متقاضیان آماده ارائه هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و آموزش رایگان سبه متقاضیان گواهینامه HSE یاذ گواهینامه IMS یاهر استاندارد ایزو ی دیگر میباشد.

بامادرارتباط باشید...