فرهنگ HSE

فرهنگ HSE

گواهینامه HSE-MS مدتیست زبانزد افرادشده. اما گواهینامه HSE-MS قبل ازاینکه یک گواهینامه باشدیک فرهنگ هست. تازمانیکه فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای ومحیط زیست دروجود دیک جامعه نهادینه نشود، داشتن برگه گواهی نامه HSE یاهرگونه مدرک HSE بیشتر ازیک ابزار تبلیغاتی و تشریفاتی نخواهدبود.

دراکثر کشورهای پیشرفته سازمان عظیمی همانند سازمان استاندارد کشور مطبوع خودوجود داردکه درحوزه HSE فعالیت میکند و همواره نسبت به فرهنگ سازی دررابطه باامور HSE  تلاش میکنند. زیربنای HSE فرهنگ سازی هست، جامعه ایکه بخواهدبه سمت رعایت HSE گام بردارد بایستی ابتدا برای تک تک افراد جامعه فرهنگ HSE ایجادنماید. درایران نیز مراکزی هرچند ضعیف وجودداردکه پاین مسولیت رابعهده دارد. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، یکی ازاین مراکزاین وظیفه راانجام میدهد. امانظربه گستره عظیم جامعه ایران ووجود هزاران هزار مشاغل،این مرکز نمیتواندبه امر فرهنگ سازی مثلاً ازطریق رسانه هادرحجم بالا اقدام نماید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران موضوع ایجاد فرهنگ HSE دربطن متقاضیان و علاقه مندان رادردستور کار قرار داده باست.جهت استفاده ازمطالب آموزنده پیشنهاد میگرددکلیه لینکهاوموارد مندرج درسایت رامطالعه ودرصورت داشتن هرگونه ابهام و یادرخواستی دررابطه بار HSE  یاز HSE-MS یا نحوه اخذ گواهی نامه HSE  ( مدرک HSE ) بامرکز تماس فرمایید

بامادرارتباط باشید...

فرهنگ HSE , گواهی نامه HSE