مدیر ایرانی ، شوهر ایرانی

انتقاد ازجمله ابزارهای پایش یک سیستم مدیریتی درهرسازمانی هست. البته ااین موضوع درهرجای دنیا کاربرددارد بجز ایران. درواقع اگراز بعد خوب باانتقاد برخورد کنیم میتوانیم مجموعه فرایندهای سازمان رابا دقت بهتری تحلیل کرده و بهبود داد. سیستم انتقادپذیری درایران باذکر داستان زیر بهتر قابل تشریح ااست.

سه تازن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی باهم قرار میزارن تااعتصاب کنن و دیگه کارای خونه رو نکنن تاشوهراشون ادب بشن و بعدازیک هفته نتیجه کارو بهم بگن.

زن انگلیسی گفت:
رفتموبه همسرم گفتم: من دیگه خسته شدم بنابراین نه نظافت منزل، نه آشپزی، نه اتو و نه لباسشویی و نه خرید خلاصه ازاینجور کارا دیگه بریدم. خودت یه فکری بکن من دیگه نیستم یعنی بریدم!روز اول خبری نشد ، روز دومش هم همینطور .روز سوم اوضاع عوض شد، شوهرم صبحانه رادرست کرده بود و توی رختحواب برایم آورده بود. من هم هنوز خواب بودم ، وقتی بیدار شدم رفته بود .

زن فرانسوی گفت:
من هم مثل انگلیسی همونا راگفتم و رفتم کنار.روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سومش دیدم شوهرم تمامی خریدها رو انجام داده و کاملا تمامی کمی و کسری ها رو تهیه کرده بود ، خونه رو تمیز کرد و گفت کاری نداری عزیزم و رفت.


زن ایرانی گفت :
من هم مانند شما همین حرفا روبه شوهرم گفتم. اماروز اول چیزی ندیدم.روز دوم هم چیزی ندیدم.روز سوم هم چیزی ندیدم.شکر خدا روز چهارم یه کمی تونستم باچشم چپم ببینم !!

فکر کنم متوجه منظورم شدید!!