Care-audit-annual-renewal-of-ISO

ممیزی مراقبتی و تمدید اعتبار سالیانه

ممیزی مراقبتی و تمدید اعتبار سالیانه ازمواردی میباشدکه جهت تمدید گواهینامه های ایزو اهمیت ویژه ای دارد. اصولا روی خود گواهینامه های صادره ازمراجع صادرکننده مختلف تاسه سال تاریخ درج میشود. اما سالی یکبار بایستی مجموعه ی دارنده گواهینامه ازطرف مرجع صادرکننده مورد ممیزی مراقبتی ( بازرسی ) سالیانه قرارگرفته ودرصورت تایید ممیزی مراقبتی اعتبار گواهینامه همچنان باقی بماند. چنانچه شرکت تمایلی جهت انجام امور ممیزی مراقبتی سالیانه نداشته باشد بدین معنا میباشدکه شرکت دارنده گواهینامه ISO اعتبار سالیانه تمایلی جهت انجام امور ممیزی مراقبتی سالیانه نداشته وتمدید انجام نمیشود. البته اصل گواهینامه ها رااز شرکت دارنده گواهینامه ISO نخواهند گرفت اما مرجع صادرکننده گواهینامه ISO نام مجموعه یاشرکت دارنده گواهینامه رااز سایت خودش خارج کرده وبه عبارت دیگر گواهینامه های شرکتها قابلیت رجیستری نخواهند داشت. درقرارداد فی مابین بین شرکتها ومرجع صادرکننده گواهینامه ISO این موضوع هم بطور شفاهی وهم بطور مستند شده درج میشودکه متقاضی گواهینامه ایزو بجهت درخواست انجام امور کارسازی واجرای این ممیزی مراقبتی سالیانه جهت تمدید اعتبار گواهینامه های خود مختار هستند. خلاصه اینکه اعتبار گواهینامه های ISO روی خود گواهینامه اصولا تاسه سال درج شده اما بایستی سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی جهت شرکت متقاضی دارنده گواهینامه ISO ارسال شودتا درصورت تمایل تمدید ممیزی مراقبتی اعتبارراانجام دهند.

متقاضیان و کاربران دراینترنت جهت تمدید ممیزی ممکنست عناوین زیررا درگوگل سرچ کنند:

ممیزی مراقبتی ( بازرسی ) ، تمدید ممیزی مراقبتی (بازرسی) ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار سالیانه ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار سالیانه ( بازرسی ) ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبارتوسط مرجع صادر کننده ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار ازطرف شرکت دارنده گواهینامه ISO تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت رجیستری شرکتها ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت بروز رسانی مستندات دارنده گواهینامه ایزو ،تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت شرکت در مناقصات ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار بجهت آزمایشگاها ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار بمنظور انجام امور کارسازی و اجرای ممیزی مراقبتی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار بمنظور صدور گواهینامه ISO تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت شرکتهای نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت استعلام شرکتهای مختلف ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار بجهت کارخانجات تولیدی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار مشاغل صنعتی