شرایط صدور گواهینامه CE

شرایط صدور گواهینامه CE

شرایط صدور گواهینامه بابت هرکشور ویا شرکتیکه قصد وارد کردن کالابه اروپارا داشته باشد امری ضروری و الزامیست، دریافت گواهی CEیکی ازدغدغه های مجموعه های بزرگیست که قصد صادر کردن کالا به اروپا رادارند، کلمه CE مخفف CONFORMITY EUROPEAN است و گواهی CE یک گواهی هست، برای اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد اجناس تولیدی بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا به قاره اروپا وارد میشوند.

شرایط صدور گواهینامه CE درگذر زمان دستخوش تغییراتی شدست، دریافت گواهی نامهدرابتدا فقط برای شرکتهای تولیدکننده اروپایی بود و هدف ازدریافتش نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشد یابا ورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا و تبادل بیشتر اقتصادی اروپا باکشورهای دیگر همچنین علاقه بیشتر کشورهابرای ورودبه بازارهای اروپایی تبدیل شدبه الزام منباب کالاهای ورودی به اروپا لذاهر شخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش بجهت بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن گواهی CE بابت محصول خودهستند.نشان CE بحدی مورد استقبال قرار گرفت، و امروزه تبدبل بیک ابزار تبلیغاتی بجهت شرکتها شدست و یکی ازاهرمهای قوی تبلیغاتی شرکتهای جهان شدست.

شرایط صدور گواهی CE در کشور ایران بستگی داردبه روشی که جهت اخذ گواهی CE انتخاب میکنید دارد، حتی نام گواهی CE برروی اجناس میتواند یک اهرم قوی تبلیغاتی باشد، بغیر ازتمایز درزمینه تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انهامیتوان امکان صادرات اروپا ، سهولت در واردات، ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار خرده فروشی وغیره اشاره کرد.

شرایط صدور گواهی CE و دشواری صدور گواهی CE جهت مرکز ویا مرجع صادر کننده گواهینامه CE مربوط میشود، مراکز و موسسات خاصی حق صدور گواهینامه CE رادارندکه تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا هستندوبه انها NB گفته میشود. NB مخفف کلمه NOTIFY BODY  هست. کارشناسان NB هاجهت صدور گواهینامه CEاستاندارهای سختگیرانه ای درزمینه ایمنی محصول دارند و همه شرکتها جهت دریافت گواهی CEبایستی انهارا رعایت کنند. دریافت گواهی CE نیزمانند گواهینامه ایزو ازدو روش انجام میگیرد، روش اصلی و اخذ مدرک ازطریق مراکز عضو ناندو NANDO و گرفتن CE دراین روش بسیار پرهزینه هست،، ابتدا درخواست به NB مورد نظرست و بافرستادن کارشناسان خودو انجام ازمایشهای مورد نظر برروی محصول تایید کنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی CE رادارد،طبیعتا انجام همچین پروسه هزینه ی سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و غیره. البته درکشور ما اینکار باتوجه عدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارداین هزینه و سختگیریهای زیاد بعضی شرکتهارا بخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خوداظهاری میکند دراینروش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظر راخوددر ازمایشگاه انجام داده سپس نتایج رابه NB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شد،،که هزینه این روش هزینه بسیار کمتری ازروشهای دیگرست و زمان بسیار کمتری نیاز داردکه البته اینروش فقط برای کالاهای ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاییکه خطری بابت مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل اینروش نیستند. CE صادر شده بدین روش مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات کشورهای اروپایی وجود ندارد.
شرایط صدور گواهی CEدرایران باتوجه عدم صادرات زیادبه اروپا شرایطی بمراتب اسانتریست، گواهی CE رامیتوان ازطریق موسسه های خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه تر وبه صرفه تر ازروشهای قبلیست. صدور گواهی بدین روش فقط جنبه تبلیغاتی دارد و کاربرد دیگری ندارداین گواهی های صادر شده توسط CBهای غیر IAF داخل کشور و درکشورمان اینروش رایجست و مورد استقبال شرکت هابرای تبلیغات قرار گرفته، البته بعلت شرایط ایران بیشتر درکشور ایران روش خوداظهاری رواج دارد. چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست وگواهی CE بجهت کسب و کارها و شرکتهای داخلی یک ابزار قوی تبلیغاتیست، و بواسطه ش میتوانند میزان قانون مندی مدیریت ویا رییس مجموعه رامشاهده کرد،

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاوره رایگان و تیمی حرفه ای اماده ارائه انواع خدمات درزمینه گواهینامه های بین المللی هست اعم از ایزو ، IMS ، HSE ، و گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و انواع گواهینامه های ملی و بین المللی و غیرست.