صلاحیت اداره کار

صلاحیت اداره کار

صلاحیت اداره کار نیزدر کشور مراجعه کنندگان زیادی رابخود اختصاص دادست و تمامی مراکز و سازمانهای برای اینکه بتواننددر سطح کشور بفعالیتهای خودادامه دهند بایددر اولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده و صلاحیت اداره کار رابدست اورند بدست اوردن مجوز اداره کار نیزشرایط و ضوابط خاص خودرا بدنبال داشته ست و مراجعه کنندگان برای اینکه بتواننداین ملزومات رابدرستی طی کنند بایداز چارچوب مدرک صلاحیت کار تاحدودی اطلاعات کافی راداشته باشندتا بتوانند مراحل اداری مورد نظررا کسب کرده واقدامات لازم رامبذول دارند.

صلاحیت اداره کار بجهت متقاضیان درسطح استانهای مربوطه بایدصورت بگیرداین مراکز صلاحیت مورد نظر خودرا براحتی میتواننداز سازمانهای تعیین شده استان خوددریافت کرده و ازان درزمینه های مورد نظرخود استفاده کرده باشند مراکز اداره کار بایستی دفتر مرکزی خودرا نیزبموقع تاسیس کرده و ادرس دقیق انرا بکارفرمایان خوددر سطح کشور اعلام کنند مدیراین نهادها بایدحداقل دارای مدرک فوق دیپلم بوده تادر سازمان مورد نظر بکار گرفته شوداین نهاد هابراحتی میتواننداز شرکتهای مشاوره دهنده نیزدر زمینه مجوز اداره کار مشاورههایی رادرزمینه استاندارد صلاحیت اداره کار دریافت کنند تنها کافیست بابت نهاد مورد نظر بصورت حضوری مراجعه کرده و سوالات خودرا دراین مورد پرسیده و جواب هارا نوشته تادر بدست اوردن صلاحیت اداره کار ازانها استفاده کند.

مجوز اداره کار مختص یک شرکت نبوده و بایددر سطح کشور تمامی ارگانهای مربوطه صلاحیت اداره کار رابدست اورده تابتوانند استانداردهای مورد نظررا کسب کنند یکی دیگراز شرایطیکه دراین زمینه درسطح کشور حاکم بودست این بودکه بایستی دو سوم ازپرسنل شرکت بایددارای مدرک تحصیلی و تجربه کافی دریکی ازرشته های مربوطه بوده باشندتا براحتی درنهادهای مورد نظر پذیرش شونداین صلاحیت درایران بابت ارگانهای خدماتی بودست وبایدبرای انجام دادن فعالیت های مورد نظرخود صلاحیت اداره کار رابدست اورند درغیر اینصورت نمیتوان فعالیتی رادر کشور ازپیش برد. دراین فرایندهای بایستی اظهار نامه مالیاتی سال قبل رانیزبرای بدست اوردن مجوز بکارفرمایان موجود ارائه دادن دسته نهاد هاکه نوپا هستند نیازبه اینمورد ندارند درسطح منطقه هستند بسیاری ازمراکزکه بابت تمدید کردن مجوز مورد نظر خوددر تلاش هستند دراین روش نیزباید بصورت قانونی عمل نمود و مدارک و اطلاعات لازم رابرای تمدید کردن مجوز تسلیم نهادهای صادر کننده کرددر صلاحیت مورد نظررا بدست اورد.

صلاحیت اداره کار و مدت زمانیکه مراجعه کنندگان میتواننداین مجوز رادرسطح کشور بدست اورند 3 الی 4 ماه بودست بنابراین دراین رابطه نباید عجله ای داشت تاریخ انقضای مجوز اداره کار نیزدر کشور بمدت سه سال کاری بودست وبعد ازگذشت اینزمان نهادهای مورد نظرباید بمنظور تمدید کردن صلاحیت خوداقدام کنندتا بتوانند بفعالیت های مربوطه ادامه دهند مدرک بدست آمده همان طورکه گفته شد دارای سه سال اعتبار بودست یعنی ایندست ارگانها تاحد 3 سال میتوانند ازاین مدرک استفاده کنند و بعداز تمام شدن اینمدت بایستی مدرک مورد نظر توسط سازمانهای مربوطه تمدید شود البته مراجعه کنندگان جهت اخذ مدرک صلاحیت اداره کار بایدیک دوره اموزشی رانیز درسطح مراکز مربوطه طی کنند وتا حدودی اطلاعات لازم درخصوص صلاحیت مورد نظررا بصورت دوره بدست اورنداین دوره نیزدر اخربا ارائه دادن مدرک تمام میشودکه شرکت کردن دراین دوره لازم و ضروری بودست و متقاضیان برای اینکه بتوانند مجوز مورد نظر خودرا دریافت کنندبایداین مدرک رااز مراکز مشاوره ای اخذ کنند. نهادهاکه دراین مورد تازه کار میباشند براحتی میتواننداز اطلاعات موجوددر موتورهای جستو جوگر نیزاستفاده کرده و اطلاعات لازم درمورد مدرک مورد نظر خودرا ازاین طریق کسب کنند و جهت بدست اوردن صلاحیت ازان استفاده کافی راببرند البته شرکتهای مشاوره دهنده نیزدراین راستا فعال بوده وبرای خدمات رسانی بمراجعه کنندگان تلاش میکنند.