مشاور ایزو ، مشاوره ایزو

مشاوره ایزو ، مشاور ایزو

ایزو و دریافت گواهینامه ایزو دردنیای امروزه دغدغه فکری بسیاری ازمدیران و مسئولان است. مشاوره ایزو کمک میکند تامتقاضیان ایزو باتوجه به‌اهداف و عملکردشان بهترین تصمیم‌رااتخاذ نمایند و گواهینامه ایزو معتبر و مرتبط بازمینه فعالیت خود ا بگیرند.

گواهینامه های ایزو مختلفی برای زمینه فعالیت های متفاوتی وجود دارد. درواقع برای‌هر رده شغلی و رشته ای گواهینامه خاصی وجود دارد.

مشاوره ایزو نحوه عملکرد دریافت ایزو را بدرستی‌به متقاضیان ایزو شرح میدهد وبه آنها میگویدکه گواهینامه ایزو معتبر مناسب آنها کدام‌است؟ شرایط دریافت ایزو چگونه‌است؟ صدور انواع گواهینامه های ایزو و مراحل اخذ ایزو به‌چه صورتی است؟ چه گواهینامه ایزو معتبر است؟ ازکجاباید گواهینامه ISO رادریافت کرد؟ هزینه گرفتن ایزو چقدر است؟

مشاور ایزومجرب فردی است‌که توان پاسخگویی به تمامی سوالات فوق و امثال آنها راداشته باشد. مشاور ایزو کمک میکند تادرگام نخست استاندارد ایزو مناسب رابا توجه‌به زمینه کاری انتخاب کنید. درقدم‌های بعدی باید استانداردهای ایزو مربوطه ( متن استاندارد ) را مطالعه و نقاط مبهم رابا کمک مشاور ایزو رفع کرد. بررسی اینکه اهداف استاندارد ایزو مربوطه با اهداف کلی سازمان همسو باشد نیز ازگام های‌بعدی میباشد.همچنین گروه مشاوره ایزوباید اقدام بهبرنامه ریزی و آموزش استانداردهای ایزو نماید ودر پیاده سازی استراتژی های موجود کمک کند.

انتخاب مشاوره و شرکت گواهینامه دهنده از مهمترین اقدامات برای اخذ گواهینامه ایزو میباشد. پس از انتخاب مراجع گواهینامه دهنده و مشاور مجرب نوبت به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریتی میرسد . در این مرحله ممیزی انجام میشود تاکمبودهای اولیه موجود درسازمان کشف شود. پس‌ازاجرایی کردن سیستم‌های مدیریتی و الزامات استاندارد ایزو مورد نظر نیز مجدد ممیزی صورت میگریداین ممیزی نشان میدهدکه اجرایی شدن سیستم مدیریت و پیاده سازی الزامات ایزو چه‌تاثیری برسازمان داشته است. آخرین مرحله مربوط به‌نگهداری ایزو میباشد. نگهداری سیستم های مدیریتی به‌مراتب دشوارتراز اخذ و دریافت گواهینامه ISO میباشد. درمرحله نگهداری سیستم مدیریتی مدیران بایدانگیزه کافی رادر کارکنان و افراد مجموعه ایجادکنند تابه انجام الزامات ایزو بپردازند وآنها راحفظ کنند. ممیزی مستمر و دوره ای ( حداقل دوبار در سال ) و پایش مجموعه ، انجام اقدامات اصلاحی کمک میکندتا سیستم های مدیریتی حفظ و نگهداری شود.

مشاوره ایزو علاوه برموارد فوق کمک میکنند تامتقاضیان ایزو مراجع صدور گواهینامه ایزو رابدرستی بشناسندکه این‌از جمله مهمترین وظایف مشاور ایزو میباشد. برای صدور ایزو مراجع فراوانی وجود دارد. Certify Body ها مراجعی هستند که گواهینامه ایزو رابه متقاضیان ایزو میدهند. Certify Body هارابه اختصار CB گویند. Accreditation Body هایا همان AB هانیز نهادهایی هستندکه CB های موجود را اعتبارسنجی میکنند.AB هامیزان اعتبار CB رامشخص میکند. بایددقت کنیدهنگام دریافت گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO رااز مراجعی بگیریدکه AB معتبری آن‌را تایید کرده است. حال ممکن است سوالی مطرح شود که‌چه کسی AB هارا میسنجد. ( IAF )International Accreditation Forumانجمن بین المللی استکه AB هارا اعتبار سنجی میکند. بنابراین درانتخاب مراجع صدور گواهینامه اگر CB ایی‌را انتخاب کنیم‌که AB ایی‌که IAF ایی است آن راتایید کرده باشد گواهینامه مابالاترین حد اعتبار رادارد.

مشاور ایزو این اطمینان رابه شما میدهد چنانچه گواهینامه ایزو دریافتی شما IAF ایی باشد در گواهینامه ایزو لگوی CB و AB و IAF مشخص میشود. در این حالت گواهینامه ایزو اکریدیت و تایید شده است. اگر CB مورد نظر را AB ایی اعتباردهی نکرده باشد،گواهینامه دریافتی ازآن CB نان اکریدیت و تایید نشده است. تمامی‌این گواهینامه هاتایید شده و تایید نشده گواهینامه ایزو هستند امادرجه اعتبار ، سخت گیری و هزینه‌های آنها باهم متفاوتند. درواقع مدیران بایدبسته به‌اهداف و نیاز خود تصمیم بگیرند گواهینامه های ایزو مورد نظر رااز کجا دریافت کنند.

مشاور ایزو ، متقاضیان ایزو را یاری میدهد تابهترین و مناسب ترین گواهینامه ایزو رابا بهترین شرایط اخذ کنند.

نویسنده : سرکار خانم مهندس ماجده آبکار

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با داشتم مشاوران مجرب شما را در کسب اطلاع بیشترین در زمینه انواع گواهینامه ایزو یاری مینماید.

باما درتماس باشید....