سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت MIS( Management Information Systems )

سیستم اطلاعات مدیریت MIS ،سیستمی برای‌جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز سازمان میباشد، سیستم اطلاعات مدیریت MIS اطلاعات رابه‌ منظور برنامه ریزی و کنترل تمامی فرآیندها درسطوح مختلف مدیریتی دراختیار کاربران یعنی همان مدیران وتصمیم‌گیران قرار میدهد. سخت افزار ، نرم افزار ، کارکنان ، سیستم‌های مخابراتی و داده‌ها اجزای تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) است.ورودی ، پردازش ، ذخیره‌سازی اطلاعات و داده‌ها و ایجاد خروجیهایی مانندگزارشات مدیریتی ازجمله فعالیت‌های سیستم مدیریت اطلاعات مدیریت می‌باشد.

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) سیستمی یکپارچه ازکاربر و سخت افزارها برای‌ارایه اطلاعات ، کنترل، ذخیره‌سازی و ایجاد خروجی‌های مطمئن میباشد. این‌سیستم ازسخت افزارها ، نرم افزارهای رایانه‌ای ، راهنماها و دستورالعمل ها ، انواع مدل‌هابرای تحلیل ، برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد. سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، اطلاعات اصلی رااز محیط پیرامونی سازمان دریافت و ذخیره ، به‌روزرسانی و مرتب میکند. پس‌از پردازش اطلاعات اصلی ، اطلاعات رابرای تصمیم گیری مدیران فراهم می‌آورد.

MIS اطلاعات دقیق و مشخصی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می‌دهد. همواره مدیران بدنبال کسب اطلاعات دقیق هستند. درگذشته‌گردآوری و تهیه و تنظیم اطلاعات برعهده کارکنان بود، به‌همین دلیل مجموعه اطلاعات درصحت و دقت‌شان کاستی هایی به‌همراه داشت. هرچه دقت درگردآوری و کسب اطلاعات بیشتر باشد برنامه ریزی دقیق‌تر صورت میگیرد. بنابراین‌از ام آی اس برای‌گردآوری اطلاعات دقیق جهت برنامه ریزی و کنترل و طراحی درجهت ارتقاء بخشیدن‌به فرآیندهای سازمانی استفاده میشود.

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS درابتدابرای جلوگیری ازناتوانی افراددرگردآوری ، نگهداری و حفظ و بازیابی اطلاعات استفاده میشد. رفته رفته‌با پیشرفت رایانه‌ها ، سیستم MIS نیز روبه پیشرفت رفت‌وگزارشات دقیقی برای‌مدیران فراهم آورد.MIS درنیروهای انسانی ، حسابداری ، مالی ، تولیدی ، بازاریابی و... زیرمجموعه‌هایی‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS میباشد. ازمهترین کارهای MISمشخص نمودن تغییرات درون و برون سازمانی است .

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) ازطریق شناخت ، درک مسائل و مشکلات موجود ، مشخص نمودن اهداف منطقی و قابل دستیابی به‌مدیران کمک میکند.

درابتدا باآمدن سیستم های اطلاعات مدیریت MIS کارکنان بیم داشتندکه MIS امنیت شغلی آنهارا کاهش ، آنها راکنترل ویاحتی بیکارسازد امادرحقیقت سیستم اطلاعات مدیدیت MIS باگردآوری اطلاعات دقیق و مشخص ، خوراک اصلی رابرای مدیران برای‌داشتن برنامه ریزی دقیق و کارآمد فراهم می‌آورد.

کارکنان باید بدانند استفاده ازتکنولوژی و رایانه نه‌تنها مانع ازپیشرفت و بیکاری آنها نشده ، بلکه سبب ارتقاء شغلی ، ایجاد رابطه مطمئن میان مدیران و کارکنان میشود.

وظایف سیستم اطلاعات مدیریت MIS چیست؟

MIS اطلاعات رابدرستی جمع‌آوری میکند. اطلاعاتی که‌در آینده استفاده میشود.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، اطلاعات گردآوری شده راپردازش ، تجزیه و تحلیل و ذخیره میکند.

سیستم اطلاعات مدیریت ( ام آی اس ) اطلاعات راتوزیع وبه بازیابی و رساندن اطلاعات به‌واحدهای مختلف کمک میکند.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS در سیستم‌های جامع کیفیت TQM و همچنین درراستای پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی نظیر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 میتواند مدیران رایاری کند.

ویژگی های سیستم های اطلاعات مدیریت MIS چیست ؟

MIS سیستمی یکپارچه است‌که حجم بالایی‌از اطلاعات دقیق رادر اختیار تعداد زیادی ازکاربران قرار می‌دهد.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS پاسخگوی نیاز مدیران و کارکنان است.

ام آی اس اطلاعات رابه تمامی سطوح مدیریتی ارائه میدهد. ویک تصویر کلی‌از شرکت به‌ما می‌دهد.

سیستم اطلاعات مدیریت MIS سبب میشودکه مدیران نقاط قوت و نقاط ضعف مجموعه خودرا باوجود گزارش‌های مشخص شناسایی کرده ودر جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موجود بپردازند.

MIS رابطه‌ای مطمئن میان کاربران و تکنولوژی ایجاد میکند ، دروقت وهزینه‌ها صرف جویی کرده ودرزمان اندکی امکان دسترسی به‌حجم بالایی ازاطلاعات برای کاربران زیادی رافراهم میکند.

استفاده از MIS آسان واز آغاز اهدافش مشخص است وازاین‌طریق میتوانیم برنامه دقیقی‌برای آینده تدوین کنیم.

ضعف های MIS درایران :

عدم انطباق سیستم پیشرفته اطلاعات مدیریت MIS بامحیط های سنتی سازمانها درایران.

استفاده‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS توسط افراد کم تجربه بامهارت پایین که‌سبب بروز مشکلاتی می‌شود.

درواقع پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 واستفاده‌از سیستم اطلاعات مدیریت MIS کمک میکند تادرهر مرحله اهداف خودرا بدرستی شناسایی کرده ، چنانچه ازهدف دور شدیم دلایل انحراف رایافته و برای‌رفع آنها تلاش کنیم و عوامل بهبود و افت کیفیت را بدرستی بشناسیم .

تفاوت MIS و IMS

برخی سیستم اطلاعات مدیریت MIS رابا سیستم مدیریت یکپارچه IMS اشتباه میگیرند باید بدانیم‌کهMIS   و IMS دو چیز کاملا متفاوت هستند.

همانطور که‌در بالا گفته شد ، MIS مخفف ( Management Information Systems ) بمعنی سیستم های اطلاعات مدیریت میباشد. درحالیکهIMS   مخفف Intergrated Management System  بمعنی سیستم مدیریت یکپارچه است.

سیستم مدیریت یکپارچه Intergrated Management System یاهمان IMS زمانیست‌که سازمانی سه سیستم ، مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و استاندارد ایمنی وبهداشت شغلی OHSAS 18001 را بطور همزمان و یکپارچه اجرا و پیاده سازی کند. دراین حالت میگوییم سازمان ، سیستم مدیریت یکپارچه IMS را پیاده سازی کرده ست .

درحالیکه سیستم اطلاعات مدیریت MIS ، سیستمی یکپارچه‌ میباشدکه اطلاعات مجموعه راجمع آوری ، تجزیه و تحلیل و گردآوری میکند. MIS در سطح سازمان دردو گروهپشتیبانی ( سیستم‌های اداری ، مالی ، پرسنلی و... ) و عملیاتی ( سیستم‌های خدماتی ، تولیدی و مهندسی ...) عمل میکند. MIS سبب کنترل تولید و خدمات ، کنترل فرآیندهای سازمان ، کنترل منابع و نیروی انسانی وکنترل عوامل درونی سازمان درارتباط باعوامل بیرونی آنها میشود.

تفاوت MIS و IMS بسیار واضح است‌و نباید آنها راباهم اشتباه گرفته شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پیشرودر مستند سازی ، پیاده سازی و اجرای انواع سیستم‌های مدیریتی آمادگی دارد شما رادر کسب اطلاعات بیشتر ازطریق مشاوره حضوری ویا تلفنی یاری دهد.

باما درتماس باشید...