هزینه صدور گواهینامه ایزو

هزینه صدور گواهینامه ISO

هزینه صدور گواهینامه ایزو ازدغدغه هایی میباشدکه فکر شرکتهای متقاضی رابسیار مشغول میکند و برایشان سوالات متعددی پیش میاید هزینه صدور گواهینامه ایزو چگونه است؟ چه عواملی درهزینه صدور ایزو موثرند؟ چه برندهایی ازاعتبار بیشتری برخوردارند؟ هزینه صدور گواهینامه ISO شامل چه هزینه هایی میشود؟ هزینه های جانبی دخیل دارد؟

شرکتها بدلایل مختلفی بفکر گرفتن گواهینامه ایزو میوفتند من جمله مناقصات و توسعه و بهره وری و تبلیغات و چشم و همچشمی و غیره و اولین مساله و دغدغه اینست هزینه صدور گواهینامه ایزو چقدر است؟ چه مدت طول میکشدتا صادر شود؟ تمام این مسائل درهزینه ها دخیل هستند. مشخصا هزینه ها بنابر اعتبار گواهینامه و نوع ایزو متفاوتست. ISO هاییکه عمومی تر هستند مانند ISO9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001 و ISO 22000 ایزوهایی با عمومیت بیشتر. اما هرچه خصوصی تر شود طبعا هزینه ها هم بالاتر خواهد بود. درهزینه صدور گواهینامه ایزو موارد بسیاری دخیل هستند ازبرندهای مختلف کشورهای مختلف گرفته تاگواهینامه های برندسازی شده توسط شرکتها. هزینه های مثل انتخاب مشاور کارآمد و باتجربه و مشاورین کم تجربه ازدیگر عوامل دخیل درقیمت ثبت و صدور گواهینامه ها میباشد. در ایران حدود 300 الی 400 مرجع صادرکننده معتبر گواهینامه ایزو وجود داردکه هرکدام جهت ثبت و صدور گواهینامه هزینه منحصر بخودش دارد و متاسفانه بدلیل عدم نظارت و اینکه مرجعی نیست قیمتها راکنترل و نظارت کند و تدبیری بیاندیشد هزینه ها گاهی نجومی بالا میرود و بدلیل همین عدم نظارت خیلی مراجع صادرکننده ایزو گواهینامه های پرینتی و تقلبی و کپی صادرمیکنند که اساسا فاقد اعتبار میباشد و شرکتهای متقاضی بدلیل عدم اطلاع کافی متاسفانه متوجه نمیشوند. البته درکشور ما بدلیل تحریم و بالا رفتن نرخ ارزی CB هایی دست ساز خودما ایرانیها ساخته شده اندکه زیرنظر AB های دست ساز خودمان اعتبار دهی میشوند و شاید کار راه انداز باشند اما جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد چون فاقد اعتبارند. ازاینرو شرکتهای متقاضی لازمست حتما بااطلاع کافی و تحقیق کامل یک مرجع معتبر راانتخاب کنند.

هزینه صدور گواهینامه ISO ، هزینه ای میباشدکه شرکتهای CB دریافت میکنند.CB ها مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو میباشندکه خودشان توسط سازمانهایی بانام اختصاری AB اعتباردهی میشوند وهمچنین خوداین ABها زیرنظر یک سازمان جهانی بانام IAF فعالیت میکنند. درحال حاضر درایران یک سازمان IAF وجود داردکه بانام اختصاری NACI فعالیت میکند. این زنجیره نشانگراین میباشدکه گواهینامه های تحت اعتبار IAF دارای اعتبار جهانی میباشند. بسته بنوع CB ها قیمتها متغیر میباشد CB های معتبرتر و بابرندهای معروفتر قاعدتا قیمت بالاتری دارند. بدلیل عدم نظارت برقیمتها واینکه مرجعی نیست برقیمتها نظارت کند و قیمتهارا ساماندهی کند مبالغ گاهی سرسام آور میشود و گاهی بدلیل عدم اعتبار مراجع صادرکننده بامبالغ پایین و غیرقابل باوربه حداقل میرسدکه البته دارای اعتبار نیستند و تقلبی و پرینتی هستند. عوامل متعدد دیگری هم دراین تفاوت قیمت دخیل هستند مانند دندان گردی و پرداخت پورسانت بواسطه معرفی کننده مرجع و برند سازی و ... . درهرصورت گواهینامه های صادر شده البته ازسمت مراجع معتبر همگی یک اعتبار دارند.شرکتها بدلیل عدم اطلاعات کافی بدام افراد سودجو گرفتار میشوند و هزینه های بالا و سرسام آوری متقبل میشوند. بهتراست شرکتها جهت برند معتبر و مناسب تحقیق کنند و بمراکز مشاوره مراجعه کنند تادرگیر افراد سودجوکه فقط بدنبال پرکردن جیب خود هستند نیوفتند و بامراجعه بمراکز مشاوره اطلاع کافی ازبرندهای معتبر بدست بیاورند و درهر کشور مراجع و برندهای معتبررا بشناسند. پس مهمترین عامل موثر درهزینه صدور گواهینامه ایزو اعتبار گواهینامه ایزو و مرجع صادرکننده میباشد. شرکتهای متقاضی اغلب بدنبال گرفتن گواهی نامه ارزان و فوری میباشند و قاعدتا خیلی بفکر پیاده سازی و اعتبار نیستند وصرفا گواهینامه میخواهند اما بایستی دقت کنندکه تنها گواهینامه های زیرنظر IAF دارای اعتبار جهانی و جهت صادرات کاربرد دارند. هزینه هایی چون مشاوره هم درقیمت پایانی ثبت و صدور گواهینامه دخیل هستندکه قطعا اگر ازمشاورین متبحر و باتجربه استفاده شود دربالا رفتن قیمتها تاثیر بیشتری خواهد داشت. هزینه پیاده سازی هم درقیمت پایانی قطعا موثر خواهد بودکه اگر سازمان قصد پیاده سازی داشته باشد و البته سازمانی موفق خواهد بودکه مستندات رابه عرصه پیاده سازی برساند، قطعا پیاده سازی هم هزینه خاص خودش راداردکه درقیمت پایانی تاثیرگذار میباشد.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو ممکنست بدرست یا نادرست درگوگل اینگونه سرچ کنند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ،قیمت ایزو 9001 ،قیمت ایزو 14001 ،قیمت ایزو 45001 ،قیمت ایزو 22000 ،قیمت اخذ گواهینامه IMS ،قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ،هزینه دریافت ایزو 9001 ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها