iso29990-certification

گواهینامه ISO29990  گواهی نامه ISO 29990

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 جدیدترین استاندارد تدوین شده درزمینه آموزش میباشد بهمین دلیل بجهت سازمانها ناشناخته میباشد وسوالات متعددی ممکنست پیش بیاید. گواهینامه ایزو29990 چیست؟ فرق استاندارد 29990 بااستاندارد ISO 10015 ؟ موارد استفاده استاندارد ایزو29990 چیست؟ استاندارد ISO29990 چه کاربرد و مزایا و اهمیتی بجهت سازمان دارد؟ ازکجا استاندارد ایزو29990 رادریافت کنیم؟ مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO29990 کدامند؟ گواهینامه ISO29990 رابگیریم یا گواهینامه ISO10015 ؟

 

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی میباشدکه مانند استاندارد ISO10015 سیستم مدیریت کیفیت آموزش نگاهش تنهابه فرآیندها میباشد اما استاندارد ISO29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش بعلاوه فرآیندها نیروهای انسانی و ریسکها و سایر موارد وتمامی جوانب آموزشگاه رامدنظر قرار میدهد. استاندارد ایزو29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش علاوه براینها زیر ساختهای آموزشگاه راهمچنین شامل میشود. استاندارد ISO29990 تمامی عوامل داخل آموزشگاه و تمامی پرسنل راشامل میشودو همچنین کیفیت ساختمان راهم مدنظر دارد. استاندارد ISO 29990 میباشدکه درسال 2010 توسط موسسه استاندارد بریتانیا BSI تدوین گردیده است. تمرکز استاندارد ISO29990 بجای آموزش برروی یادگیری میباشد. استاندارد ایزو29990 درسازمانهای آموزشی ونیز بجهت واحد آموزش سازمان قابلیت پیاده سازی دارد. برعکس استاندارد ISO10015 که تنهابجهت واحد آموزش سازمانها کاربرد دارد استاندارد ISO29990درتمامی نهادها و سازمانها کاربرد دارد و قابلیت پیاده سازی رادارد. استاندارد ISO29990 گواهینامه ای میباشدکه درنهایت قابل استفاده درقراردادها میباشد. دانش و آگاهی و آموزش کافی بعنوان یک عامل کلیدی درمدیریت موفق شرکتهای بزرگ درهمه جهان میباشد و آموزش و دادن خدمات آموزشی بعنوان کسب و کار اساسی روبه رشد میباشد.

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 هدفش ارائه یک الگوی عمومی بجهت عملکردهای حرفه ای کیفیت میباشد ویک مرجع بجهت مراکز آموزشی و مشتریان آنها بجهت طراحی و توسعه و ارائه آموزش وهمچنین تحصیلات وتوسعه غیر رسمی. درون استاندارد 29990 معیارهای صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی بررسی شده و بدان اشاره شده است وبه سازمانها و اشخاص حقیقی ارائه دهنده خدمات آموزشی کمک میکندتا بتوانند نیازمندیها و انتظاراتشان راچه صلاحیت و توانایی توسعه برآورده کنند.

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 کیفیت و کمیت ساختمان رااز نظر قدمت ساختمان، امنیت کلاس، وسایل و تجهیزات، بروز بودن و آپدیت بودن اقدامات آموزشی وهمچنین تمام مواردکه باکیفیت آموزش ارتباط دارد و کیفیت آموزش راتامین میکند. استاندارد ایزو 29990 کیفیت و ریسکها و زیرساختهای سازمان و جوانب ایمنی آموزش رابررسی و مدنظر قرار میدهد.
گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 همچنین الزامات مشترکی داردبا استاندارد ایزو9001 بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت کیفیت آموزش رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. استاندارد 29990 همچنین الزامات مورد نیازش درون سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 وجود دارد وبسیاری ازالزامات موردنیاز سازمانهای متقاضی ایزو 29990 درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده وسازمانهای آموزشی میتوانند باطراحی وپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت عمده نیازهای خودرا درباره الزامات موردنیاز فرآیندشان رابرطرف کنند. بنابراین بهترست استاندارد ISO29990 نیز مانند استانداردهای دیگر همزمان یا بعداز اخذ استاندارد ISO9001 دریافت شود زیرا سیستم مدیریت کیفیت یاهمان ISO9001 بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها میباشد.

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 جهت اخذش مانند استانداردهای دیگر بایستی مراجعه کردبه مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو . درحال حاضر درایران 400 الی 500 مرجع هستندکه گواهینامه ایزو29990 راصادر میکنندکه بدانها زCB گفته میشود وخوداین CB ها زیرنظر مراکزی باعنوان AB اعتباردهی میشوند و خوداین AB ها نیز زیرنظر مراکزی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های دارای اعتبار IAF ازبالاترین سطح اعتبار برخوردارند وبجهت صادرات جهانی بایستی توسط سازمان متقاضی اخذ گردند. سازمانهای آموزشی متقاضی درخواست گواهینامه ایزو29990 مانند دیگر سازمانهای درخواست کننده انواع گواهینامه ایزو بایستی دقت کنند دردام افراد سودجو نیفتندو گواهینامه دریافتی شان تقلبی نباشد. پس بهترست بادقت کافی و اطلاعات کامل مرجع موردنظرشان راجهت دریافت استاندارد موردنظرشان انتخاب نمایند.

گواهینامهISO29990  گواهی نامه ISO 29990 بدلیل اینکه ازانواع استانداردهای جدید میباشد بسیار ناشناخته میباشد و منابع اطلاعاتی کمی درباره اش موجود میباشد. دراین مقاله سعی گردیدتا بصورت اختصار اطلاعاتی دراختیار متقاضیان استاندارد 29990 قرارداده شود.