شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای صادرکننده ایزو درایران

شرکتهای صادرکننده ایزو درایران متعددندکه وظیفه شان ثبت وصدور انواع گواهینامه ISO میباشد فرقی نمیکند استانداردهای ایزو تخصصی ویا استانداردهای ایزو عمومی تماما مرجع ثبت وصدورشان یکی میباشد. شرکتهای ثبت وصدور گواهی نامه ایزو درایران حدود 500 تا 600 مرکز میباشندکه تنها حدود 15 تایشان IAF هستند وبقیه شان غیر IAF هستند. گواهینامه IAF زیر نظر سازمان جهانی اعتباردهی گواهینامه ایزو ثبت وصدور میگردد. مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر مرجعی باعنوان AB فعالیت کرده وهمچنین مدیریت میگردند. خود AB (ها) زیرنظر مرجعی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند. جهت صادرات اروپا بایستی گواهینامه های ISO دارای قابلیت IAF درخواست وهمچنین ثبت وصدور گردد. مراجع IAF درهر کشور نمایندگانی داردکه زیرنظر IAF فعالیت میکنند درایران نیز NACI باعنوان مرکز تایید صلاحیت ملی ایران فعالیت میکند. درایران یکسری مراجع هستندکه ساخته وپرداخته خودما ایرانیها هستند یعنی CB های ساخته وپرداخته خودما ایرانیهاکه زیر نظر AB (های) ساختگی مدیریت واعتبار دهی میشوند وقطعا اعتبار جهانی وصادرات راندارند. امابجهت تبلیغات وصرف داشتن گواهینامه های ایزو ودرج نشان انواع گواهی نامه ISO برروی محصولات راه انداز میباشند. گواهینامه های ISO اینچنینی اصطلاحا غیر IAF نامیده میشوندکه واز لحاظ ارزان وفوری بودن متقاضیان بسیاری دارد. برندهای مختلفی وجود دارندکه هرکدام قیمت خودرا دارند بهمین دلیل قیمت ثبت وصدور گواهینامه ISO متغیر میباشد.

شرکتهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو درون ایران وسایر کشورها مشترکند وفرقی نمیکندکه گواهی ISO صادر شده تخصصی باشد ویا عمومی.

شرکتهای صادر کننده گواهی نامه  طی سه مرحله ثبت وصدور میگرددکه ممکنست سازمان صفرتا صد کاررا بمراجع صادر کننده بسپارد. مراحل ثبت وصدور گواهینامه ISO توسط شرکتهای صادر کننده انواع گواهی ISO شامل سه مرحله میشود: اولا انتخاب مرجع میباشدکه بایستی مرجع صادر کننده انواع گواهی ISO مشخص گردد. مرحله دوم شامل طراحی وهمچنین پیاده سازی میباشد. مرحله سوم ثبت وصدور گواهینامه های ISO میباشد. یک مرحله دیگر نیز دربعضی استانداردهای ISO جهت ثبت وصدور وجود داردکه مرحله مشاوره میباشد ( استانداردهای نیازمندبه آزمایشگاه وهمچنین آزمایش کردن).

شرکتهای صادرکننده انواع گواهی ISO درایران بقدری زیاد شده اندکه تشخیص اعتبار ویا غیرمعتبر بودن گواهی نامه ISO سخت شده ونیازبه تحقیق درست واساسی دارد زیراکه هیچ مرجع ومرکزی وجود نداردکه براین مراجع نظارت کند. همین مساله باعث شده سازمانها ملزم شوندبا دید بازتر واطلاعات بیشتری جهت مراجع ثبت وصدور انواع گواهی ایزو اقدام کنندتا دردام افراد وسازمانهای قلابی نیفتندکه گواهی های ایزو قلابی وپرینتی رابه مشتریان ارائه میدهند. سازمان متقاضی نیزتا زمانیکه جهت صادرات اقدام نکند اغلب متوجه قلابی شدن گواهینامه ISO صادره نمیشود.

متقاضیان جهت جستجو درباره شرکتهای معتبر ثبت وصدور گواهینامه ISO درایران ممکنست بااین عناوین درون گوگل جستجو کنند: شرکتهای معتبر گواهینامه ISO, شرکتهای معتبر استاندارد ISO, شرکتهای معتبر گواهی نامه ISO, شرکتهای معتبر گواهی ISO, شرکتهای معتبر گواهینامه ایزو , شرکتهای معتبر استاندارد ایزو , شرکتهای معتبر گواهی نامه ایزو, شرکتهای معتبر گواهی ایزو وغیره.

شرکتهای صادرکننده گواهی ISO وتعددشان باعث شده قیمتها نوسان داشته باشد وقیمتها گاها بسیار بالا باشد. عوامل متعددی براین روند تاثیر گذارند منجمله برندهای مختلف، دندان گردی، سطح اعتبار، وجود دلالان معرفی کننده مرجع ایزو مورد نظر وغیره. همچنین سازمانها بمقاصد گوناگون اقدام میکنندبه دریافت استانداردهای ISO ، مثل چشم وهمچشمی، صادرات، بالابردن کیفیت، بهبود و پیشرفت درباره فرآیندها، جذب مشتری ،تبلیغات وبسیاری موارد دیگر. بنابرمقاصد شرکتهای متقاضی سطح اعتبار مراجع نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. مثلا جهت صادرات وهمچنین مناقصات بایستی وقطعا شرکتهای متقاضی درخواست گواهینامه ISO دارای قابلیت IAF بدهندو گواهی نامه تحت اعتبار IAF رادرخواست داده ودریافت نمایند.

متقاضیان محترم انواع گواهی نامه ISO بدنبال تحقیق درباره شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ISO درایران ممکنست باعناوین زیر جستجو کنند: شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ISO, شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو , شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو , شرکتهای صادر کننده استاندارد ایزو , شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو , شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو , شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو , شرکتهای صادر کننده استاندارد ایزو وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره وهمچنین اطلاع رسانی درزمینه انواع گواهینامه ایزو جهت متقاضیان میباشد.