گواهینامه CE و روشهای مختلف

گواهینامه CE روشهای مختلف

گواهی CE سه مدل گواهی نامه هستندکه شامل CE اورجینال ، CE خوداظهاری ، CE انطباقی میباشدکه هرسه نوعش قابلیت رجیستری دارد. اما تنها گواهینامه CE اورجینال دارای کد چهاررقمی میباشد.

گواهی نامه CE اورجینال واقعی تعلق میگرددبه برخی محصولات. تمامی محصولات نیاز نیست گواهی نامه CE دریافت کنند ضمن اینکه بدین محصولات نشان و استاندارد CE تعلق نمیگیرد مثلا محصولاتی چون فرش. بنابرگفته عده ای ازکارشناسان ، تولیدکنندگان محصولات فاقد نیاز ومشمول اخذ گواهی چون جهت صادرات نیازبه CE ندارند اگرچنانچه بخواهند گواهی CE بگیرند برایشان اهمیتی نداردکه CE اورجینال ، خوداظهاری ویااز نوع CE انطباقی بگیرند. چنانچه محصولشان مشمول محصولاتی باشدکه گواهینامه CE بدانها تعلق میگیرد بایستی CE اورجینال جهت صادرات بگیرند. بنابر گفته عده ای ازکارشناسان، محصولات فاقد شرایط اخذ گواهینامه CE ، خلاف مقررات میباشدکه گواهینامه CE بگیرد اینگونه محصولات تنها میتوانند CE خوداظهاری بگیرند. محصولاتی مانند سیمان، بخاری گازی وهمچنین تجهیزات پزشکی وصنایع غذایی ازجمله محصولاتی هستندکه CE بدانها تعلق میگیرد، اینگونه محصولات بایستی جهت صادرات گواهی CE اورجینال بگیرند. بنابرگفته عده ای کارشناسان CE ، نوتی فایبادی خوداظهاری نیز میدهد وجهت اخذ گواهی CE خوداظهاری بایستی نمونه گیری انجام گیرد. مثلا جهت اخذ CE اورجینال جهت سیمان بایستی ابتدا نمونه گیری انجام گیرد. همچنین جهت صادرات بایستی آندسته محصولات دارای شرایط اخذ گواهی CE ، استاندارد CE اورجینال بگیرندو آندسته محصولات فاقد شرایط اخذ گواهی نامه CE میتوانند CE خوداظهاری ویا انطباقی بگیرند. بنابر گفته برخی کارشناسان، جهت محصولات پزشکی بایستی جهت هرروز تکنیکال فایل هزینه ای معادل ..... یورو پرداخت کنند. گواهینامه DDAL بنابر اظهار خودشرکت صادر میشود. همچنین طبق گفته ایندسته جهت هرمحصول میتوان یک گواهینامه CE گرفت ویا جهت 5تیپ محصول دریک گواهینامه بیاید. همچنین ممکنست برخی شرکتها برایشان سوال باشدکه باپرداخت هزینه بابت آزمایشات ومراحل اخذ گواهینامه CE اورجینال نتواند واجد شرایط شود ورد صلاحیت گردد آنوقت باپرداخت هزینه هنگفت متحمل ضرر مالی گردند. کارشناسان CE براین باورند شرکتهایی جهت صادرات اقدام کنندکه برایشان مقرون بصرفه باشد. مراحل اخذ گواهینامه CE شامل کارشناسی، نمونه برداری وهمچنین آزمایشات میباشد.

تمدید گواهی CE بنابر نظر برخی کارشناسان گواهی نامه CE جهت یک محصول ممکنست مادام العمر باشد. جهت یک محصول دوساله، جهت محصول یکساله وهمچنین جهت یک محصول سه ساله. بنابر محصولات متفاوت ، اعتبار تمدید متغیر میباشدو اعتبار هرمحصول بستگی داردبه نوع محصول.
نشان CE ، هزینه های جانبی داردکه شامل مستند سازی، تکنیکال فایل، آزمایش، رفت وآمد واقامت ونیز ممیزی میباشد. شایان ذکرست آزمایشات بایستی مورد تایید ILAC باشد.

کاربران ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب خود جستجو نمایند:

CE, گواهینامه CE, گواهی CE, گواهی نامه CE, نشان CE,CE اورجینال ,CE خوداظهاری ,CE انطباقی وغیره.